2016 m. gegužės 18 d., trečiadienis

Valdžia tol išnaudoja žmones, kol jie tyli
Po euro įvedimo kainos pakilo, kaip ir turėjo būti vadovaujantis sveiko proto logika.

Pensijos nepadidėjo, kas, vadovaujantis ta pačia logika, ir turėjo būti.

O kadangi liaudis, besivadovaujanti ta pačia logika,  išmintingai tyli, tai Vilnių valdantys liberastai ir konservai, besivadovaujantys ta pačia logika,   ir nutarė ją dar  "pamaloninti.." žymiu atliekų tvarkymo mokesčio padidinimu.

Vadovaujantis sveiko proto logika ir istorine patirtimi yra akivaizdu, kad  valdžia tol išnaudoja žmones, kol jie tyli.

-----------------


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA


SPRENDIMAS
DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ IR ĮKAINIŲ TVIRTINIMO

Vilnius

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu ir 302 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintomis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutarties 21 punktą, numatantį Savivaldybės tarybos teisę patvirtinti maksimalius mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainius ir tarifus, kurių komunalinių atliekų tvarkytojas neturi teisės viršyti, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti vienos tonos atliekų priėmimo iš Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifą („vartų“ mokestį) – 71,13 Eur (be PVM).
2. Patvirtinti vienos tonos Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų atvežtų į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginį atliekų tvarkymo veiklos tarifo dydį – 60,92 Eur (be PVM).
3. Patvirtinti pridedamus:
3.1. maksimalius vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo
ir šalinimo tarifus;
3.2. mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims, besinaudojantiems bendro naudojimo konteineriais;
3.3. naudojimosi mišrių komunalinių atliekų konteineriais maksimalius įkainius;
3.4. maksimalius mišrių komunalinių atliekų konteinerių plovimo ir dezinfekavimo įkainius.
4. Nustatyti mišrių komunalinių atliekų vienos tonos perskaičiavimo į vieną kubinį metrą koeficientą – 6 (t. y. viena tona mišrių komunalinių atliekų prilygsta 6 kubiniams metrams mišrių komunalinių atliekų).
5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“.
6. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.


----------------------------------------------------------------------------- Komentarų nėra:

Rašyti komentarą