2016 m. gegužės 2 d., pirmadienis

Obuolys nuo obels toli nenurieda ......


Kaune buvo meru ubagų karalius, o Vilniuje Šimašius ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei     2016.05.02     
A.   Vaitkunskienei,

      Kopija

Merui R. Šimašiui,

Administracijos direktorės pavaduotojui A. Daruliui

Tarybos nariams: J. Imbrasui, A. Maldeikienei, V. Benkunskui, R. Sytacka,

A. Sekmokui, D. Kuoliui, J. Kaminski, V. Urbonavičiui, A. Zuokui, G. Paluckui


DĖL   ŠILDYMO SEZONO
Savivaldybės administracija, „vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu“,  nustatė:

Ø  2016 m. balandžio 6 d.  įsakymu Nr. 30-734, kad
 Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas baigiamas 2016 m. balandžio 7 d. gyvenamuosiuose namuose ir administraciniuose pastatuose;

Ø  2016 m. balandžio 14 d.  įsakymu Nr. 30-804,  kad
Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas pratęsiamas nuo 2016 m. balandžio 15 d.:
įjungiant šildymą bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
gyvenamuosiuose namuose, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui;

Ø  2016 m. balandžio 29 d. įsakymu  Nr. 30-998,  kad
  Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas baigiamas 2016 m. gegužės 2 d. gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

Tačiau Šilumos ūkio įstatymas, 13 straipsnis. Šilumos tiekimo sezoniškumas nustato:

1. Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.
2. Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.
3. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.

Kaip matome, Šilumos ūkio įstatymas nesuteikia jokios teisės savivaldybės administracijai nustatinėti, kada daugiabučių namų šildymas turi būti nutrauktas, atnaujintas, ar pradėtas.

Ryšium su tuo Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais prašome informacijos, kuo remiantis savivaldybės administracija savo įsakymais ėmėsi reguliuoti daugiabučių namų šildymą.


Apie šio laiško gavimą rašome mus informuoti teisės aktų nustatyta tvarka.


  Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis

 -------------------------------------------------------------


Priedas 1 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŠILDYMO SEZONO BAIGIMO

  2016 m. balandžio 6 d. Nr.   30-734
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu:
1. N u s t a t a u, kad:
1.1. Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas baigiamas 2016 m. balandžio 7 d. gyvenamuosiuose namuose ir administraciniuose pastatuose;
1.2. bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 2016 m. balandžio 8 d.;
1.3. šildymo išjungimo darbus organizuoja gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.
2. P a v e d u Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
l. e. p. vedėjui Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė
______________

 ------------------------------------------------------------------------
Priedas 2
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS


ĮSAKYMAS
DĖL ŠILDYMO SEZONO PRATĘSIMO

  2016 m. balandžio 14 d. Nr.   30-804
Vilnius
  
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir atsižvelgdamas į tai, kad gyvenamosios ir viešosios paskirties pastatuose neužtikrinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nurodyta vidaus patalpų temperatūra:
1. N u s t a t a u, kad, Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas pratęsiamas nuo 2016 m. balandžio 15 d.:
1.1. įjungiant šildymą bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
1.2. gyvenamuosiuose namuose, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui;
1.3. administraciniuose pastatuose pagal poreikį;
1.4. šildymo įjungimo darbus organizuoja gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.
2. P a v e d u Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
l. e. p. vedėjui Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

  
Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                                  Arvydas Darulis
pavaduojantis Administracijos direktorių

 -------------------------------------------

Priedas 3
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS


ĮSAKYMAS
DĖL ŠILDYMO SEZONO BAIGIMO

  2016 m. balandžio 29 d. Nr.   30-998
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu:
1. N u s t a t a u, kad:
1.1. Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas baigiamas 2016 m. gegužės 2 d. gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;
1.2. šildymo išjungimo darbus organizuoja gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.
2. P a v e d u Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
l. e. p. vedėjui Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas DarulisKomentarų nėra:

Rašyti komentarą