2016 m. balandžio 24 d., sekmadienis

Nusikaltimais kaltinamos partijos atstovas siūlo įteisinti dar vieną spectarnybą ...Šių metų vasario 12 dieną Tvarkos ir teisingumo partijos atstovas Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis,

liūdnai pagarsėjęs "šilumos vagių"  interesus tenkinančiais  pasiūlymais darkyti Šilumos ūkio įstatymą, pateikė Energetikos įstatymo pataisymus,  kurių esmė yra Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai iš esmės  suteikti teises, analogiškas spectarnyboms, kurių šalyje yra septynios ...

 Tokiu būdu siekiama Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją paversti išskirtine spectarnyba,  turinčia  tiesę:

 daryti kratas, atlikti dokumentų poėmius, kviesti įtariamuosius atvykti tardymui.

rengti metodikas,
jas tvirtinti,
reikalauti jų vykdymo, 
bausti už jų nevykdymą.

    Tokias galias  Rusijoje po spalio perversmo turėjo   tūkstančiams  žmonių gyvybes   atėmusi Visos Rusijos Ypatingoji Komisija (VČK) :  suimti,  tardyti, nuteisti,  įvykdyti bausmę (sušaudyti).

  Iš kitos pusės tai galima ir suprasti - bolševikai bet kokiomis priemonėmis siekė išsaugoti savo valdžią.

Betgi kas gi darosi mūsų šalyje, kad Kainų komisijai būtina suteikti tokias išimtines galias ??

 „Mes, šalies politikai, negalime reikalauti iš nacionalinio kainų ir energetikos reguliuotojo atitinkamų rezultatų, jei jam nesuteikiame pakankamai įgaliojimų tinkamai savo funkcijas atlikti" - 

aimanuoja Energetikos komisijos pirmininkas R. Sargūnas.


Tikrai įdomu būtų sužinoti,  kokių gi rezultatų nori "šalies politikai" iš Kainų komisijos ??

Na o jeigu jau tai būtina ( pvz. atlikti kratas ir dokumentų poėmius savivaldybėse), tai reikia  Kainų komisijai suteikti teisę nustatyta tvarka, jeigu jai trukdoma atlikti savo pareigas,  pasitelkti atitinkamas spectarnybas (policiją, STT, FNTT, Valstybės kontrolę, Konkurencijos tarybą).

Tikėkimės, kad Seimui pakaks sveiko proto logikos atmesti šį Energetikos įstatymo pakeitimą.

Betgi vienkart būtina viešai paklausti Darbo partijos narį R. Sargūną, kodėl jis nevertina tokių Kainų komisijos veiksmų;Akivaizdų ir nepaneigiamą Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pažeidimą nustatant geriamo vandens kainas.

Akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisėtos, fiziškai neįmanomos teikti  paslaugos,  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo, kainų įvedimą.

  Sąlygų sudarymo Klaipėdos miesto gyventojams naudoti kaloringesnes ir brangesnes SGD terminalo dujas, o mokėti už jas Gazpromo dujų kainą.

Neveikimą, ko pasekoje  šilumos vartotojams skirtos Gazpromo su nuolaida gamtinės dujos buvo nepanaudotos pagal paskirtį, o   parduotos Estijai, ir  tiems šilumos tiekėjams, kuriems nuolaidos  nepriklauso..

Ir t..

        Vadovaujantis sveiko proto logika,  Energetikos komisija   visų pirma  turėtų pareikalauti atlikti Valstybinės  kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos auditą, o po to jau spręstų ar dar ko tai  reikia, kad Kainų komisija tinkamai vykdytų savo pareigas.

  Jeigu dirbtų, jeigu norėtų dirbti, jeigu galėtų dirbti, jeigu būtų nepriklausoma, jeigu nebijotų.....

Jeigu daug, o Energetikos komisijos sprendimas, priimtas tradiciniu "bendru sutarimu"  vienas - iš esmės įteisinti dar vieną spectarnybą ...


******************************************************************


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 8 IR 36 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 241STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS


2016 m.                            d. Nr.
Vilnius


1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
Pripažinti netekusia galios 8 straipsnio 10 dalį.

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 241 straipsniu
Papildyti Įstatymą 241 straipsniu:

241 straipsnis. Energetikos įmonių reguliuojamosios veiklos patikrinimai
1.  Komisija, vadovaudamasi šio įstatymo bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, prižiūrėdama, kaip energetikos įmonės vykdo reguliuojamąją veiklą, turi teisę atlikti energetikos įmonių reguliuojamosios veiklos patikrinimus. Atlikdama patikrinimus, Komisija turi teisę:
1) pagal šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas sąlygas ir procedūras gauti reikalingą informaciją, duomenis, dokumentus (neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi), jų kopijas ir išrašus. Šiame punkte numatyta teisė gauti informaciją apima Komisijos teisę gauti tiesiogiai ar netiesiogiai su energetikos įmonės vykdoma reguliuojama veikla susijusius duomenis bei dokumentus, kurie Komisijai yra būtini siekiant tinkamai atlikti patikrinimą;
2) gauti žodinius ir rašytinius paaiškinimus iš asmenų, susijusių su tikrinamos energetikos įmonės veikla, reikalauti, kad jie atvyktų į Komisijos patalpas duoti paaiškinimus;
3) gauti duomenis ir dokumentus arba jų nuorašus apie tikrinamos energetikos įmonės ūkines operacijas iš kitų ūkio subjektų, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, taip pat iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir asmenų;
4) pagal patikrinimo medžiagą iš ekspertizės įstaigų gauti išvadas;
5) patikrinimui pasitelkti specialistus ir ekspertus;
6) sudaryti sutartis su audito įmonėmis, kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurių paslaugomis Komisija naudosis atlikdama patikrinimą;
7) atliekant patikrinimą naudoti visą Komisijos turimą informaciją, įskaitant ir informaciją gautą kitų patikrinimų metu;
8) kitas šio ir kitų įstatymų nustatytas teises.
2Komisijos įgalioti darbuotojai, pateikę tarnybinį pažymėjimą bei dokumentą, patvirtinantį jų įgaliojimus ir atliekamas funkcijas, atlikdami energetikos įmonių reguliuojamosios veiklos patikrinimus, turi šias teises, kurias įgyvendina Komisijos vardu:
1) gavę tikrinamos energetikos įmonės sutikimą arba pateikę teismo išduotą leidimą, įeiti ir atlikti patikrinimo veiksmus energetikos įmonės naudojamose patalpose ir teritorijoje;
2) užfiksuoti faktines aplinkybes;
3) patikrinimo metu naudoti technines priemones;
4) pasitelkti šio straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytus asmenis patikrinimo veiksmams atlikti.
3. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose, turi teises nustatytas šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktuose bei 2 dalies 1 punkte.
4. Komisijos įgalioti darbuotojai, įgyvendindami jiems suteiktas teises, surašo dokumentus (aktus, protokolus, reikalavimus ir pan.). Jų formas ir pildymo tvarką nustato Komisija.
5. Komisijos ir jos įgaliotų darbuotojų reikalavimai, duoti atliekant šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, yra privalomi asmenims, energetikos įmonėms ir jų valdymo organų bei administracijos darbuotojams. Šie subjektai privalo tinkamai bendradarbiauti su Komisija, jos įgaliotais darbuotojais bei šio straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais asmenimis. Už reikalavimų nevykdymą, netinkamą bendradarbiavimą ar trukdymą atlikti patikrinimo veiksmus taikomos šio ir kitų įstatymų nustatytos sankcijos.
6. Tikrinama energetikos įmonė Komisijai, jos įgaliotiems darbuotojams ir šio straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytiems asmenims privalo pateikti reikalaujamą informaciją net ir tuo atveju, jei tokia informacija sudaro tikrinamos energetikos įmonės komercinę (gamybinę) paslaptį arba yra konfidenciali dėl kitų priežasčių. Komisija, jos įgalioti darbuotojai ir šio straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose numatyti asmenys privalo užtikrinti energetikos įmonės jiems pateiktos konfidencialios informacijos konfidencialumą.
7. Tikrinama energetikos įmonė turi teisę apskųsti neteisėtus Komisijos įgaliotų darbuotojų veiksmus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Skundo pateikimas Komisijos įgaliotų darbuotojų atitinkamų veiksmų nesustabdo.
8. Prašymas išduoti leidimą atlikti šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus veiksmus pateikiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Prašyme turi būti nurodytas energetikos įmonės pavadinimas (asmens vardas, pavardė), patikrinimo pobūdis ir numatomi veiksmai. Prašymą dėl veiksmų išnagrinėja Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas ir priima motyvuotą nutartį prašymą patenkinti arba atmesti. Prašymas dėl veiksmų turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prašymo pateikimo momento. Jeigu Komisija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo sprendimu atmesti prašymą, jis turi teisę per 7 dienas apskųsti teisėjo nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo nutarties ne vėliau kaip per 7 dienas. Komisijos atstovas turi teisę dalyvauti, kai nagrinėjamas skundas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl leidimo atlikti atitinkamus veiksmus išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą. Neatidėliotinais atvejais atitinkami Komisijos darbuotojų veiksmai gali būti atliekami Komisijos pirmininko sprendimu. Pastaruoju atveju prašymas išduoti leidimą atlikti veiksmus pateikiamas teismui šioje dalyje nurodyta tvarka per 24 valandas po tokio sprendimo priėmimo. Jeigu teisėjas (teismas) atsisako išduoti leidimą atlikti veiksmus, jie nutraukiami, o jų metu gauta informacija nedelsiant sunaikinama.
9. Komisijai vykdant didmeninių energijos rinkos dalyvių priežiūrą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, taip pat siekiant atlikti Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 13 straipsnio 2 dalies d, f ir g punktuose nurodytus veiksmus bei šio įstatymo 36 straipsnyje nustatytais atvejais Komisijai kreipiantis į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje, mutatis mutandis taikomos šio straipsnio nuostatos.“

3 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas
1.  Pakeisti 36 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) už viešai privalomos skelbti informacijos apie energetikos įmonės reguliuojamąją veiklą nepaskelbimą, už teisės aktuose nustatytos informacijos nepateikimą šio įstatymo 25 straipsnio
1 dalyje nurodytiems asmenims, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki 0,5 procento energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas;“


2.  Papildyti 36 straipsnio 1 dalį 5 punktu:

5) už Komisijos, jos įgaliotų darbuotojų ar asmenų, nurodytų šio įstatymo 241 straipsnio
1 dalies 5 ir 6 punktuose reikalavimų, duotų atliekant šio įstatymo 241 straipsnyje nurodytus veiksmus, nevykdymą – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki 0,5 procento energetikos įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas;“

3.  Pakeisti 36 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Komisija, skirdama baudą ir (ar) kreipdamasi į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje, kartu nustato protingą terminą, bet ne ilgesnį kaip du mėnesiai, pažeidimui pašalinti, jeigu pažeidimo pašalinimas yra objektyviai įmanomas. Jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, tai yra energetikos įmonė, didmeninės energijos rinkos dalyvis nepadarė esminės žalos kitų asmenų interesams, nutraukė pažeidimą, pašalino pažeidimo padarinius, o šio įstatymo reikalavimų laikymasis atsižvelgiant į faktines aplinkybes gali būti užtikrintas kitais būdais ir (ar) kitomis priemonėmis, Komisija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali taikyti nuobaudą – įspėjimą, neskirdama baudos ir (ar) nesikreipdama į teismą skirti laikiną apribojimą vykdyti veiklą didmeninėje energijos rinkoje.“

4.  Pakeisti 36 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Komisijos sprendimas dėl sankcijos skyrimo įsigalioja po 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu per šį laiką įstatymų nustatyta tvarka nebuvo apskųstas teismui. Tuo atveju, jeigu Komisija sprendimu ne tik skiria sankciją, bet ir nustato įpareigojimus, Komisijos sprendimas dalyje dėl įpareigojimų nustatymo įsigalioja sprendimo pasirašymo dieną, jeigu pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data.“

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.
2.  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2016 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.


Respublikos PrezidentasTeikia:

Lietuvos Respublikos Seimo narys                                                                      Remigijus Žemaitai
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Energetikos komisijos pirmininkas R.Sargūnas: nacionaliniam kainų ir energetikos reguliuotojui būtina suteikti daugiau įgaliojimų

2016 m. balandžio 21 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo Energetikos komisija balandžio 20 d. posėdyje išklausė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) pirmininkės Ingos Žilienės, kuri išreiškė didelį susirūpinimą dėl nepakankamų jos vadovaujamos komisijos veiklos įgaliojimų ir prašė pritarti papildomų įgaliojimų komisijai suteikimui, vykdant reguliuojamos veiklos patikrinimus.
Energetikos komisijos posėdyje, dalyvaujant VKEKK bei Energetikos ministerijos atstovams, buvo išgrynintos įvairiapusiškos problemos, kurių pasėkoje nacionalinis šalies kainų ir energetikos reguliuotojas negali tinkamai atlikti savo funkcijų: patikrinimų metu tikrinamos energetikos įmonės neteikia prašomos informacijos, trukdo atlikti veiksmus ir neįsileidžia į patalpas VKEKK atstovų, todėl VKEKK neturi galimybės patikrinti pirminių dokumentų ir duomenų (buhalterinių įrašų, sąskaitų faktūrų, darbo užmokesčio fondo naudojimo pagrįstumo). 

Šios problemos kyla todėl, kad teisės aktuose nėra numatyta, kokią informaciją ir duomenis tikrinamos įmonės privalo teikti komisijai. VKEKK pirmininkė I. Žilienė taip pat pažymėjo, jog pagal galiojančius teisės aktus net nėra galimybės patikrinimams pasitelkti išorės ekspertus, specialistus ar auditorius.
Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Ričardas Sargūnas teigia, kad dabartinė situacija nesudaro lygių veiklos sąlygų visiems rinkos dalyviams, užtikrinant vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą.

 „Mes, šalies politikai, negalime reikalauti iš nacionalinio kainų ir energetikos reguliuotojo atitinkamų rezultatų, jei jam nesuteikiame pakankamai įgaliojimų tinkamai savo funkcijas atlikti“, 
– sakė R. Sargūnas.
VKEKK pirmininkė, apibendrindama savo pasisakymą, informavo Energetikos komisijos narius apie Seimui pateiktą Energetikos įstatymo pataisų projektą (Nr. XIIP-4025) ir prašė politinio palaikymo dėl šių pataisų priėmimo.

Komisijos nariai išreiškė bendrą sutarimą palaikyti šio įstatymo pakeitimus atitinkamuose Seimo komitetuose bei plenariniame posėdyje.

Komisijos pirmininkas Ričardas Sargūnas, tel. 869842140

Parengė
Komisijų sekretoriato patarėja
Živilė Rožėnaitė, tel. (8 5) 239 6828, e. p. zivile.rozenaite@lrs.lt

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą