2016 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis

Iš serijos "Griūk negyvas" ......

   

Tuo metu, kad kitų miestų savivaldybių administracijos savo įsakymas dėl šildymo sezono pradžios, pabaigos ir pratęsimo terorizuoja daugiabučių namų gyventojus,  Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, viena iš nedaugelių, visiškai teisingai informavo gyventojus (Priedas 1), kad daugiabučiuose namuose šildymo sezono trukmę nustato patys jų gyventojai,  kad savivaldybės įsakymai dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos daugiabučių namų gyventojų neliečia.

Visa tai seka iš Šilumos įstatymo sąvokos:

27. Šildymo sezonas laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą.

 Vadovaujantis sveiko proto logika "nustatytos paskirties savivaldybių pastatai" turėtų būti šildomi automatiškai, priklausomai nuo patalpų temperatūros.

Vadovaujantis elementaria logika jų šilumos punktų darbą reguliuojantys termometrai turėtų  būti pastatyti ne lauke, o patalpose.

Ir tada šildymo sezono sąvoką bus  reikalinga tiktai socialiai remtinų asmenų kompensacijoms už šilumą apskaičiuoti.

Betgi paradoksas dar ir tame, kad Klaipėdos gyventojus klaidina Valstybinės energetikos inspekcijos Klaipėdos skyriaus vadovas V. Alekna,


 kuris Vakarų ekspresui pareiškė:

"Šilumos tiekimo prižiūrėtojai vadovaujasi dokumentu.

Išėjo oficialus įsakymas, jog šildymo sezonas nutrauktas.

Jeigu prižiūrėtojai nenutrauks šildymo, gyventojai turi teisę skųstis, kad nesilaikoma įsakymo.

Tai yra nesusikalbėjimas.

Pagal taisykles, prižiūrėtojas neturi pareigos užtikrinti šildymo ne šildymo sezono metu ....."


 Kad taip elgiasi atsakingas Valstybinės energetikos inspekcijos darbuotojas neturi stebinti.

Tai yra prezidentūros ir itin liūdno vaizdo buvusio energetikos ministro A. Sekmoko "nuopelnas", 

šiai, labai atsakingai institucijai,  paskyrus vadovauti jokio supratimo energetikoje neturintį buvusį sovietinių laikų statybininką, kurio vienintelis nuopelnas savo "veikloje" - išėjimas iš darbo savo noru ...

  Kokia šio  "specialisto" kompetencija. akivaizdžiai rodo jo įsakymas išmontuoti šilumos punktų nuotolinio valdymo sistemą, ir jo, tuometiniam Seimo Ekonomikos komitetui įrodinėjimas, kad šilumos punktams būtina atlikti metrologinę patikrą .....

 Pažymėtina, kad tuometinis Seimo Ekonomikos komitetas juo ir patikėjo ......,  
 Todėl priekaištauti naujam, nesenai dirbančiam, Valstybinės energetikos inspekcijos vadovui negalima, nes jam teko tikrai nepavydėtinas palikimas.
Todėl ir  tikime,  kad Klaipėdos skyriaus vadovas bus atitinkamai įvertintas.
Vadovaujantis sveiko proto logika Vilniaus savivaldybės administracijos įsakymus dėl šildymo sezono pradžios, pabaigos, pratęsimo pagal savo kompetenciją turėjo užprotestuoti Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, kadangi Vilniaus savivaldybės administracija savo įsakymais įpareigoja daugiabučių namų bendrijas, administratorius, šildymo sistemų prižiūrėtojus pradėti, baigti, pratęsti šildymo sezoną.
Deja jis to nepadarė.

Ar iš nekompetencijos, ar netyčia, ar už kažką tai "atsilygindamas" vilniečiams,  bus galima spręsti  tada,  kada bus gautas jo atsakymas.

Ir visa tai vyksta tuo metu,  kada  mūsų šalies mokslininkai gamina žemės palydovus.......

Todėl ir noromis, nenoromis kyla klausimas - negi ne kurių  valdžios institucijų teisinis intelektas vis dar yra primatų lygyje ???

Kita vertus klausimas - kodėl toks gyventojų terorizavimas nesusilaukia:

Seimo Nacionalinio saugumo komiteto,
Prokuratūros, 
Valstybės saugumo departamento, 
Energetikos ministerijos

dėmesio.

Kodėl gi pagaliau tyli Prezidentė su savo tuntu patarėjų ???Todėl ir klausimas, argi visa tai sumoje ne iš serijos, kaip sakoma, "Griūk negyvas ...."
.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Priedas 1
DAUGIABUČIUOSE ŠILDYMO SEZONO TRUKMĘ NUSTATO PATYS GYVENTOJAI

Balandžio 14 d., Klaipėdoje direktoriaus įsakymu baigtas oficialus šildymo sezonas.

Šis įsakymas galioja tik Savivaldybės įstaigoms

Šildymas ir toliau tęsiamas ikimokyklinio ugdymo, švietimo ir socialinių paslaugų įstaigose, nes jose higienos normos reikalauja aukštesnės temperatūros.

Savivaldybės direktoriaus įsakymas yra aktualus tik tiems miestiečiams, kurie gauna kompensacijas už šildymą – jos mokamos tik oficialus šildymo sezono metu. 

Tai reiškia, kad gyventojai gali savo butus šildytis ir toliau, bet kompensacijų už tai nebegaus.

Kada pradėti ir kada baigti šildymo sezoną gyvenamuosiuose namuose Savivaldybė nesprendžia.

 Ji tik skelbia oficialią šildymo sezono mieste pradžią ar pabaigą, tačiau dėl šildymo pradžios ir pabaigos savo daugiabutyje apsispręsti teisę turi patys gyventojai.

Norėdami įjungti ar išjungti šildymą, daugiabučių gyventojai butų ir kitų patalpų savininkų visuotiniame susirinkime arba organizavus balsavimą raštu balsų dauguma (51 proc.) priima sprendimą pastato šildymą pradėti/baigti kitu laiku (anksčiau arba vėliau negu paskelbta šildymo sezono pradžia ar pabaiga). 

Turėdami daugumos sprendimą (visuotinio susirinkimo protokolą arba balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą) ir prašymą raštu pateikia šilumos tiekėjui, kuris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui ar prižiūrėtojui įjungti ar išjungti šildymą.

Tačiau yra susiklosčiusi tokia situacija, kad namo šilumos prižiūrėtojai paprastai šilumos tiekimo sklendes užsuka būtent tada, kai Savivaldybė paskelbia oficialaus sezono pabaigą ir dėl to nesitaria su daugiabučių gyventojais.

Todėl raginame klaipėdiečius būti aktyvesniais ir naudotis savo teisėmis priimti sprendimus.
-------------------------------------------------------------------------------

Priedas 2


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS


ĮSAKYMAS
DĖL 2015–2016 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

  2015 m. spalio 7 d. Nr.   30-3281
Vilnius


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 ir 63 punktais:
1. N u s t a t a u, kad 2015–2016 metų šildymo sezonas pradedamas:
1.1. Vilniaus ikimokyklinio ugdymo ir  sveikatos priežiūros įstaigose – 2015 m. spalio 8 d.;
1.2. Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigose  – 2015 m. spalio 9 d.
            2. N u r o d a u Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradėti 2015–2016 metų šildymo sezoną nuo 2015 m. spalio 12 d.
            3. N u s t a t a u, kad:
            3.1. pastatų valdytojai (administratoriai, bendrijų pirmininkai) ar gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai šildymo sistemas turi sureguliuoti per 5 (penkias) darbo dienas nuo šildymo įjungimo pradžios;
            3.2. pastatų, kuriems šilumą tiekia uždaroji akcinė bendrovė ,,Vilniaus energija“, valdytojai (administratoriai, bendrijų pirmininkai) ar gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti šios bendrovės klientų aptarnavimo centrams pradėtų ir nepradėtų šildyti pastatų adresus ir šildymo įjungimo datas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamentui – pastatų, kuriuose neįjungtas šildymas, adresus, šildymo neįjungimo priežastis ir numatomą įjungti datą;
            3.3. šildomų gyvenamųjų patalpų temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normose (HN42:2009) ,,Gyvenamųjų namų ir visuomeninių patalpų mikroklimatas“ nustatytą gyvenamųjų namų patalpų temperatūrą.
4. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento direktoriaus pavaduotojui, laikinai vykdančiam direktoriaus funkcijas, Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.
Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė
______________
.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą