2016 m. balandžio 17 d., sekmadienis

"Neperdedant galima sakyti, gyventojai miestuose ir kaimuose girtų kariškių (o geriančių labai daug) bijo ne mažiau kaip banditų....."Skaityti žemiau,  kaip  elgėsi sovietinė kariauna SSSR teritorijoje.

O kaip ji elgėsi Vokietijoje    ....


Matyt dėl to ne kurie "kultūros" atstovai taip laikėsi įsikabinę į "balvonus - išvaduotojus" ant Žaliojo tilto Vilniuje per Nerį ...

 Stribų taip sakant, šiuolaikinis pakaitalas...........


Kaip ir visokie negerbtini subjektai, siekiantys apšmeižti pokario partizanus.......

-----------------------------------------------------------------------------------------------
65. SSRS NKVD-NKGB įgaliotinio Lietuvoje I.Tkačenkos pranešimas apie kariškių nusikaltimus Lietuvoje
Vilnius    1945 m. rugsėjo mėn.
Pranešimas apie Pabaltijo karinės apygardos kariškių siautėjimus Lietuvos SSR teritorijoje
Šių metų birželio-liepos mėnesiais iš Rytų Prūsijos teritorijos atvyko ir buvo dislokuota Lietuvos miestuose bei miesteliuose Pabaltijo karinės apygardos kariuomenė.

Beveik visuose apygardos daliniuose didelė dalis karininkų, seržantų ir eilinių sistemingai girtauja, plėšia, žudo piliečius, apvagia lietuvių sodybas, daro kitas blogybes gyventojams, masiškai pažeidžia revoliucinį teisėtumą.

Štai šių metų rugsėjo 21d. Ukmergėje girtas patrulis, 241 minosvaidžių pulko eilinis Zykovas nušovė automatu LSSR NKVD "SMERŠ"o viršininko pavaduotoją majorą Latyševą ir to paties pulko jaun. leitenantą Jermoliną. Nors pulke visi žino, kad Zykovas yra pagedęs tipas, girtuoklis ir chuliganas ir kad rugsėjo 21d. buvo smarkiai įgėręs, tačiau pulko budėtojas leitenantas Bystrovas jį pasiuntė patruliuoti mieste.

Šių metų rugsėjo 23d. Šiauliuose dar nenustatyti du šeštosios gvardijos štabo darbuotojai, turintys majoro ir kapitono laipsnius, girti gatvėje nušovė metalurgijos fabriko direktorių VKP(b) narį drg. Kovestoką Joną ir jo pavaduotoją Grigaliūną.

Šių metų rugsėjo 3d. Vilniaus Katedros aikštėje 7 girti karininkai iš 46 prožektorių bataliono ėmė šaudyti, nušovė 6 metų vaiką, sužeidė senutę, primušė mėginusius juos sulaikyti SSRS NKVD bendradarbį drg. Tarasovą ir Lietuvos NKVD bendradarbį drg. Rodiną, po to atsišaudydami mėgino bėgti, bet buvo NKVD kariuomenės patrulių sulaikyti ir perduoti kariniam prokurorui, kuris juos perdavė Kauno įgulos "SMERŠ"o viršininkui, o šis juos paleido.

Šių metų rugsėjo 21d. 6-osios armijos 176 3 šaulių pulko eilinis Zolodenka Šiaulių apskrities Lieporių kaime girtas metė į piliečio Markucko namą granatą, jai sprogus, užmušta Markucko žmona, sunkiai sužeista duktė ir senutė kaimynė.

Šių metų rugsėjo 20d. Švenčionių apskrities Adutiškio miestelyje jaun. leitenantas Sokolovas ir du eiliniai iš vietos įgulos girti įsiveržė į NKVD valsčiaus poskyrį, sumušė poskyrio budintį Bersenjevą, atėmė kulkosvaidį, automatą ir keletą šautuvų, mėgino slėptis, bet buvo sulaikyti ir perduoti dalinio vadui, o šis juos paleido.

Šių metų rugpjūčio 24d. dienos metu Kaune girti patruliai iš vietinės įgulos Stalino prospekte apiplėšė profesorių Marcinkevičių, atėmė auksinį laikrodį, 1200 rublių, dokumentus ir pabėgo.

Šių metų rugsėjo 7d. 332 divizijos vairuotojai Vasinas ir Kostrošickis įėjo į Plungės miesto elektrinę, nuplėšė ir išsivežė pagrindinės mašinos diržą, dėl to elektrinė ir miesto pramonė sustojo.

Šių metų rugsėjo 11 d. 9 gvardiečių divizijos 22 šaulių pulko eiliniai Moskovecas Pavelas ir Žuravliovas Vasilijus girti įsiveržė į Marijampolės apskrities Prokolovkos* kaimo gyventojo Mockos Petro kiemą, nušovė du šunis, tris kiaules ir dešimtį paukščių, atėmė arklį ir juo nusivežė į dalinį kiaules ir paukščius.
*Vietovardžio identifikuoti nepavyko.

NKVD pasienio komendantūra pareikalavo iš pulko vado grąžinti viską šeimininkui ir nubausti kaltininkus. Tačiau po keleto valandų pas Mocką atvyko įgulos komendantas kapitonas Zagaidašnas su grupe eilinių, sumušė jį ir grasindami ginklu privertė pasirašyti, kad viskas sugrąžinta.

Šių metų rugsėjo 5d. leitenentas Polutinas ir vyr. seržantas Krasilni-kovas iš kelių statybos bataliono girti išlaužė Marijampolės apskrities Skriaudžių kaimo gyventojo Zaicevo duris, išprievartavo jo jaunutę dukterį, apiplėšė ir dingo.

Šių metų rugpjūčio 13d. didelė grupė kariškių iš dalinio (lauko paštas 2003) girti atvažiavo automašina į Švenčionių rajono Arnionių tarybinį ūkį, išskynė obuolių iš 20 ha sodo. Kai tarybinio ūkio direktorius ėmė priešintis, jie pradėjo mėtyti granatas į žuvivaisos ežerą, užmušė daugiau nei 2 tūkstančius karpių, po to atidarė užtvaras ir paleido įveistas žuvis į kitą didelį ežerą.

Šių metų rugsėjo 23d. 72624 karinio dalinio eiliniai Smolianikovas ir Kudanovas Ukmergės rajono Širvintų miestelyje smarkiai sumušė 14 metų berniuką Diką, išmušėjam akį, atėmė dviratį ir dingo.

Šių metų rugsėjo 16d. 6 gvardiečių armijos inžinerinės brigados "SMERŠ" įgaliotinis su dviem eiliniais įsilaužė ir apiplėšė Šiaulių apskrities Knašių kaime gyvenančios pilietės Kabainelienės butą.

Šių metų rugsėjo 16d. Vilniuje dislokuotos 50 atsarginės šaulių divizijos 254 šaulių pulko eiliniai Zakarovas ir Gimodinovas mėgino apiplėšti Vilniaus apskrities Tartokų kaimo gyventoją Rekėną. Valstiečiai juos nuginklavo ir atidavė Klaipėdos divizijos karininkui, kad šis nugabentų į dalinį.

Po keleto valandų į tą kaimą atėjo 20 ginkluotų kareivių iš 254 pulko. Jie ėmė mušti šautuvų buožėmis valstiečius už tai, kam nuginklavo jų "draugus". Sumušę išsivedė įkaitais tris valstiečius ir išlaikė parą areštuotus.

Panašių pavyzdžių galima būtų pateikti labai daug. Be žudymų, plėšimų ir patyčių, kasdien būna šimtai vagysčių, iš valstiečių pasiimama vaisiai, daržovės, pašaras ir tai kariškiams jau įprasta nebelaikyti nusikaltimu.
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose miestuose sutemus patruliai ir girti kariškiai pradeda šaudyti, ir tas taip pat nelaikoma nusižengimu, įgulų komendantai to nesiima tirti.

Masiniai kariškių nusikaltimai ir piktadarystės vyksta dėl to, kad armijų karo tarybos, padalinių vadai, kariniai prokurorai ir "SMERŠ"o darbuotojai tarp jų nedirba reikiamo darbo, o kai kas nuolaidžiauja ar net rodo netinkamą pavyzdį. Štai Kauno įgulos viršininkas, 2 miesto komendantūros vadas generolas majoras Baksovas savo nuožiūra nustatė tvarką mieste vaikščioti iki 11 val. vakaro. Po 11 val. visus sutiktus, tarp jų ir partijos miesto bei apskrities komitetų darbuotojus, varo į komendantūrą ir laiko ligi ryto.

Jam įsakius, pavaldūs divizijų ir pulkų vadai savo dislokacijos vietose įvedė tokį pat režimą. Kai partijos Alytaus apskrities komiteto sekretorius drg. Repkinas pradėjo tuo piktintis, jie suėmė jį ir nugabeno į komendantūrą.

Tas pats Baksovas Kaune padaliniams ima bet kuriuos įstaigų pastatus, nepaisydamas respublikos liaudies komisariato ir miesto tarybos nutarimų; užgrobė NKVD mokyklas, pastatė sargybą ir įsakė šauti, jei kas eis į pastatą.

Tokio generolų elgesio su partiniais ir sovietiniais organais nereta, o pulkų vadų - apstu.

Neperdedant galima sakyti, gyventojai miestuose ir kaimuose girtų kariškių (o geriančių labai daug) bijo ne mažiau kaip banditų.

Toks kariškių požiūris į gyventojus kelia masinį piliečių nepasitenkinimą ir yra naudingas mūsų priešams, kurie tai panaudoja savo kontrrevoliucinei agitacijai ir kenkėjiškai veiklai prieš mus.

Pranešdamas apie tai ir pridėdamas pažymą apie kai kuriuos kariškių nusikaltimus, prašau Jus pagalbos, kad Pabaltijo apygardos daliniuose būtų įvesta tvarka ir drausmė.

SSRS NKVD-NKGB įgaliotinis Lietuvoje 1945m. rugsėjo mėn.    generolas leitenantas (Tkačenkoj
Vilnius
Buv. LSSR VSKA. F.3. B.19/104. L.146-149. Nuorašas.


66. Lietuvos SSR vidaus reikalų ministro J.Bartašiūno raštas VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui Ščerbakovui apie kariškių siautėjimus Ukmergės apskrityje
Vilnius    1946m. balandžio 16d.
Visiškai slaptai
VKP(b) CK Lietuvos biuro pirmininkui draugui Ščerbakovui
Pastaruoju laiku Lietuvos SSR Ukmergės apskrities teritorijoje pastebėta revoliucinio teisėtumo pažeidimų, juos vykdo generolo majoro draugo Jakovlevo įgulos kariškiai.

Š.m. vasario pradžioje vyr. leitenento Abramovo įgulos kariškiai, jo vadovaujami, be valsčiaus vykdomojo komiteto leidimo iš Barčiškės kaimo gyventojo Purgelio paėmė 2 tonas bulvių, 600 kg grūdų, 15 vežimų šieno, dobilų ir nekultų avižų, o iš piliečio Sapovėjaus - visą konfiskuotą turtą.

Antatilčių kaime tie patys kariškiai iš piliečio Čiumbariekio atėmė 50 kg baltų137 miltų, vieną avį ir lašinius.
137  Taip tekste.

Knitiškių kaime iš piliečio Snokio atėmė 2 avis, iš pilietės Skiras -drabužius, pašovė Gribulio kiaulę.

Š.m. vasario 14d. automatais ginkluoti kariškiai, vadovaujami vyr. seržanto Pokovskio Grigorijaus Petrovičiaus, grasindami ginklu, atėmė drabužių iš pilietės Paptukienės Juzės, gyvenenčios Taujėnų valsčiaus Pamūšio kaime.

Ta pati grupė vasario 17d. naktį Veprių valsčiaus Pagelažių kaime iš pilietės Nevalienės pavogė drabužių ir maisto produktų. Susikrovę į automašiną "Vilis", mėgino sprukti, bet buvo sulaikyti.

Š.m. kovo 10d. Panoterių valsčiaus Gailionių kaime nužudytas valstietis Vailikonas Petras. Įtariama, kad nužudė kariškis Ivanovas Nikolajus.

Š.m. kovo 1 ld. du nežinomi kariškiai, ginkluoti automatais, iš pilietės Uchebelės Ulijonos, gyvanančios Kurklių valsčiaus Manikių kaime, paėmė drabužių ir maisto produktų.

Tie patys Desiugiškių kaime iš pilietės Vainauskienės Salomėjos paėmė 20 kg lašinių, 5 kg kumpio, 2 veidrodžius, 2 kibirus, 5 katilus, drabužių ir kelis kilogramus miltų.
Š.m. kovo 13d. Siesikų valsčiuje 36982 karinio dalinio kariškiai Ba-bajevas Murzabachas, Fura-Bechas, Chaidarovas Balibatas, Slatkovskis Nikolajus Varfolomejevičius atėmė drabužių, priklausiusių pilietei Stanevičienei Vandai.

Kovo 16d. Pabaisko valsčiaus Alionių kaime 7 kariškiai atėjo į pilietės Buzytės Onos namus, gąsdindami ginklu, atėmė drabužius ir dingo miške, kuriame Alionių kaime dislokuotos įgulos kariškiai ruošė malkas.

Kovo 17d. automatais ginkluotų kariškių grupė 4 vežimais atvažiavo pas Kurklių valsčiuje Sargūnų kaime gyvenantį pilietį Kevlevičių Anuprą, paėmė 4 vežimus šieno, 2 maišus avižų ir išvažiavo.

Apie reikiamų priemonių ėmimąsi pranešta Pabaltijo karinės apygardos vadui armijos generolui Bagramianui ir kontržvalgybos "SMERŠ" valdybos viršininkui generolui leitenantui Chamnikovui.
Lietuvos SSR vidaus reikalų ministras generolas majoras Bartašiūnas (Parašas)
1946m. balandžio 16d.
Nr.3/1216 Vilnius
Buv. LSSR VSKA. F.3. B.16/95. L.81-82. Originalas.


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą