2023 m. vasario 10 d., penktadienis

Atsiprašau generalinės prokurorės už nepasitikėjimą.

 

 Vakar prasidėjo neeilinė Seimo sesija.

 Subyrėjo Regionų frakcija  ir tuo pačiu mišri Seimo narių grupėje jau  yra 11 narių.

Taip pat pasirodė esąs teisus Seimo narys D. Gaižauskas, kuris buvo prieš neeilinės Seimo sesijos sušaukimą, mes manė, kad taip Laikinoji komisija tirti informacijos nutekėjimui nebus sukurta, kaip ir nutiko.

Taigi neeilinė Seimo sesija prasidėjo, ir kas gi joje  dar  esminio nutiko ??

Ogi  ir  Seimo pirmininkė ir generalinė  prokurorė atsakė į Seimo narių klausimus.

O Seimo pirmininkė pasakė:

Šių me­tų sau­sio 20 die­ną apie 10 va­lan­dą ry­to ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė N. Grunskienė pa­skam­bi­no į ma­no sek­re­to­ria­tą.

 At­si­lie­pė ma­no at­sto­vė spau­dai.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė ją in­for­ma­vo, kad no­rė­tų sku­biai at­vyk­ti į Sei­mą ir su­si­tik­ti su ma­ni­mi.

Su­si­ti­ki­mo tiks­las ne­bu­vo de­ta­li­zuo­tas, tik pra­neš­ta, kad ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė no­ri per­duo­ti man tam tik­ros in­for­ma­ci­jos.

 At­sto­vė spau­dai per­da­vė man šį ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ro­rės pra­šy­mą.

 Su­ti­kau ją pri­im­ti ne­dels­da­ma. Pa­siū­liau at­vyk­ti 11 ar­ba 12 va­lan­dą .

 N. Grunskienė į ma­no ka­bi­ne­tą at­ėjo 11 va­lan­dą.

Mū­sų su­si­ti­ki­mas su ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re bu­vo la­bai trum­pas, tru­ko ne il­giau kaip 5 mi­nu­tes. N. Grunskienė pa­klau­sė, ar Sei­mas ke­ti­na šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją.

Pa­sa­kiau, kad šiuo me­tu to­kių pla­nų nė­ra.

 Ta­da ne­nu­ro­dy­da­ma kon­kre­čių Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nių ji ma­ne in­for­ma­vo, kad vie­nas iš Sei­mo na­rių įta­ria­mas sun­kiais nu­si­kal­ti­mais, taip pat nu­ro­dė, kad tai su­si­ję su ne­pil­na­me­čio as­mens ar as­me­nų tvir­ki­ni­mu, pa­sa­kė, ko­kia lais­vės at­ėmi­mo baus­mė gre­sia už šias vei­kas.

Ži­nia apie to­kius įta­ri­mus ma­ne la­bai stip­riai šo­ki­ra­vo.

To­liau ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė man ne­pa­sa­kė nei Sei­mo na­rio var­do, nei pa­var­dės, nei ko­kiai frak­ci­jai ar par­ti­jai pri­klau­so, nei tai, ar jis, ar ji yra val­dan­čio­sios dau­gu­mos ar opo­zi­ci­jos at­sto­vas.

 Ji pa­mi­nė­jo tik tai, kad įta­ria­mas Sei­mo na­rys nė­ra Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys.

 Pa­teik­ta nu­as­me­nin­ta in­for­ma­ci­ja man ne­lei­do iden­ti­fi­kuo­ti įta­ria­mo Sei­mo na­rio.

To­dėl kal­bė­ji­mas apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo in­for­ma­ci­jos nu­te­kė­ji­mą iš ma­nęs ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do.

 Kiek man ži­no­ma, ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė taip pat vie­šai pa­tvir­ti­no, kad man sau­sio 20 die­ną pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ne­bu­vo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga.

 Su­ži­no­ju­si, kad šauk­ti ne­ei­li­nės se­si­jos ne­pla­nuo­ja­ma, ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė pa­sa­kė, kad ar­ti­miau­siu me­tu at­siųs raš­tą į Sei­mą pra­šy­da­ma ne­del­siant su­šauk­ti ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė to­kį bū­si­mą krei­pi­mą­si mo­ty­va­vo tuo, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mas kuo grei­čiau, to­dėl Sei­mas tu­rė­tų ap­si­spręs­ti dėl įta­ria­mo Sei­mo na­rio ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo ne­lauk­da­mas ko­vo 10 die­nos – Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džios.

(Iš Seimo posėdžio  STENOGRAMOS)

----------------------------

Ir ką gi sumoje  esminio pasakė  Seimo pirmininkė:

N.  Prunskienė pa­klau­sė, ar Sei­mas ke­ti­na šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją.

J Ji pa­mi­nė­jo tik tai, kad įta­ria­mas Sei­mo na­rys nė­ra Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys.

Su­ži­no­ju­si, kad šauk­ti ne­ei­li­nės se­si­jos ne­pla­nuo­ja­ma, ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ro­rė pa­sa­kė, kad ar­ti­miau­siu me­tu at­siųs raš­tą į Sei­mą pra­šy­da­ma ne­del­siant su­šauk­ti ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją.

 

Po to į klausimus atsakė generalinė prokurorė.

Jos atsakymas patvirtino tai, ką dėl susitikimo pasakė Seimo pirmininkė.

Kai kuriais momentais abiejų pateikta informacija nesutapo.

Kas,  savaime suprantama, tik sukėlė papildomų įtarimų.

 

O aš netikiu, kad jai reikėjo vykti pas Seimo pirmininkę, vien tik tam, kad sužinoti bus ar nebus Seimo neeilinė sesija.

Tai sužinoti telefonu galėjo kad ir   bet kuris iš jos dviejų  pavaduotojų.

O sužinojus, kad neeilinės Seimo sesijos nebus, nusiųsti Seimui atitinkamą prašymą.

Tai kokiu gi tikslu pas Seimo pirmininkę vyko generalinė prokurorė ???


Logiškai mąstant tam, kad žodžiu  jai suteiktų kažkokią tai  neoficialią informaciją.

 

Kito paaiškinimo aš nematau, nes generalinė prokurorė ne naujokė, ji prokuratūroje dirba 30 metų .....

Esu bendravęs su keliais prokurorais,  kuriuos galiu paminėti tik geru žodžiu.

Vienkart atsakingai pareiškiu, kad prokuratūra nepasitikiu, nes turiu pakankamai tą patvirtinančios informacijos.

Vienkart aš visiškai suprantu prokuratūros situaciją, kada jai „pavadovauja“ kad ir toks apylinkės teismo teisėjas, kas jau savaime jau yra akivaizdi neteisinės valstybės indikacija.  

Betgi yra, kaip yra.

Todėl labai atsiprašau generalinės prokurorės (beje kuruojančios  Viešojo intereso gynimo skyriaus veiklą) už nepasitikėjimą (ne dėl  jos nekompetencijos).

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą