2020 m. gruodžio 11 d., penktadienis

Seimui ir Vyriausybei primename......

 


 Kad gausime atsakymą į žemiau pateiktus pasiūlymus Vyriausybės programai, tikimybė arti nulio.

 Vienkart Seimui ir Vyriausybei primename, kad yra:

LIETUVOS RESPUBLIKOS  ĮSTATYMAS  „DĖL SSRS OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMO“, priimtas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1727,  

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103905?jfwid=32wf6hiu

 kuris nustato prievoles LR Vyriausybei.

Taigi praėjo 20 metų, ir pradžioje taip triukšmingai eksploatuotas, vėliau jis buvo pamirštas.

Betgi Įstatymas yra Įstatymas, ir jį būtina arba paskelbti negaliojančiu, arba vykdyti.

Beje, kas paneigs, kad taip pat bus ir su Įstatymais, nukreiptais prieš Astravo AE ir jos gaminamą elektros energiją.

 

*********************************

2020-12-08   Nr. 7

Seimo pirmininkei                                                                 

Seimo frakcijų seniūnams

Vyriausybės vadovei                           

DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS PROJEKTO 


I.               LR Konstitucija nustato::

Ø  Valstybė gina vartotojo interesus.

Ø  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

 Deja Vyriausybės programos projekte, kas liečia buitinius vartotojus, to nesimato.

 O juk visi šalies gyventojai, išskyrus mažus vaikus, yra vartotojai (pirkėjai, paslaugų naudotojai).

 Deja  natūroje jų interesai nėra tinkamai apsaugoti, nes valdžios institucijos iš esmės tarnauja ir gina verslo interesus.

 Ypatingai tai liečia „nepriklausomą“ valstybinį kainų reguliatorių Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, kuriai kasmet Seimo Ekonomikos komitetas, būdamas gerai informuotas apie Tarybos vykdomus teisės aktų nuostatų nepaisymus, vis dėkoja už gerą darbą .....

 Tuo pačiu jis dėkoja Tarybai  už iš Vilniaus šilumos vartotojų kasmet išreketuotus kelis milijonus eurų .....

  Nėra ir valdžios institucijos, kuri iš esmės, veiksmingai koordinuotų valdžios institucijoms privalomą buitinių vartotojų interesų apsaugą ir gynimą.

 Todėl buitinių vartotojų teisių ir  interesų negynimas   turėtų būti tinkamai įvertintas Projekte.

      IL LR Konstitucija taip pat nustato:

 Ø  Aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė.

 Kurį laiką apskričių valdymą atliko Vyriausybės paskirti jų viršininkai.

 Tačiau vėliau ši institucija buvo tikslingai, tikslu centralizuotai valdyti  apskričių vystymui skirtas lėšas, panaikinta.

  Tokiu būdu buvo tikslingai  sužlugdyta regionų vystymosi politika, vienkart nevykdant LR Konstitucijos nuostatos..

 Vyriausybė, gavusi  užklausimą, kaip ji organizuoja apskričių valdymą, jį persiuntė Vidaus reikalų ministerijai.

    Pastaroji atsakė, kad tai atlieka  jai pavaldžios institucijos: Policija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir t.t. ...................

 Štai taip Vyriausybė apskrityse organizuoja LR Konstitucijos jai nustatytą valdymą !!!!

 Ką pakankamai gerai demonstruoja panaudotų padangų gaisro gesinimas Alytuje.

 Todėl Projekte turėtų būti  nustatytas Vyriausybės valdymo apskrityse atstatymas.

 III.           Kaip ten bebūtų, Lietuva yra vienintelė šalis Europoje, o gal ir visame pasaulyje, kur nėra vietos (seniūnijų) savivaldos

 Tuo pačiu šalyje nėra ir demokratijos.

 Todėl Projekte turėtų  būti numatytas vietos savivaldos atstatymas iš esmės, o ne tik  seniūnų rinkimas.

 

IV.  Nuo 1990 metų  veikė LR Statybos ir urbanistikos ministerija , kuri   buvo atsakinga už urbanistikos ir statybos komplekso strategijos formavimą, urbanistikos, architektūros ir statybos pažangos užtikrinimą ir kapitalinės statybos bei komunalinio ūkio vystymą, ir  kuri 1998 metais  buvo   reorganizuota, prijungiant ją prie Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos.

 [Urbanistika - (lot. urbanus - miestiškas, miesto < urbs - miestas): 1. mokslas, tiriantis miestų ir miesto tipo gyvenviečių statybą, jų statybos istoriją ir numatantis tolesnes raidos perspektyvas; 2. miestų ir kitų gyvenviečių planavimas bei statyba.]

  Tokiu būdu iš esmės bejėge tapo valstybinė statybos inspekcijos sistema, buvo atvertas kelias nelegalioms statyboms, daugiabučių namų renovacija atliekama taikant ne energijos taupymo pirkimo ESCO modelį, o atvirai nusikalstamą ir korupcinį JESCIA modelį.

 Tokiu būdu, kas paneigs, kad  iš esmės šios ministerijos reorganizacija buvo atlikta tenkinant    nesąžiningo statybos verslo interesus.

 Taipogi būtina  pažymėti, kad ~61 procentas šalies gyventojų gyvena daugiabučiuose namuose, tačiau jų tinkama priežiūra ir valdymas yra palikta savieigai, nors LR Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad tinkama būsto priežiūra yra viešasis interesas.

 Todėl Projekte būtina visa tai įvertinti, kad ir  steigiant Statybos ir urbanistikos departamentą prie Vyriausybės.

 V.  LR Konstitucija nustato:

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
1) tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;

 Tuo tarpu galiojantis LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMAS nustato:

 Išorės aplinkos pokyčius ir jų įtaką užsienio, saugumo ir gynybos politikai analizuoja ir pasiūlymus dėl regioninį ir transatlantinį saugumą stiprinančių priemonių nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms teikia, taip pat savo vertinimus užsienio, saugumo ir gynybos klausimais viešai skelbia strateginių tyrimų ir analizės centras – viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė, turinti ne mažiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė. Šio centro funkcijoms atlikti skiriamos valstybės biudžeto lėšos

 O buvo:

 Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių. ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms.

 Vadovaujantis sveiko proto logika šis centras turi disponuoti visapusiška, iš visų valdžios institucijų surinkta slapta informacija irjo pasiūlymai turi būti slapti.

 Todėl ir gal kas nors pabandys paneigti, kad sumoje  šio Centro  pavertimas viešąja įstaiga, kartus su Valstybės saugumo departamento, atsakingo už valstybės saugumą, transformacija į tik žvalgybos instituciją,  yra akivaizdus ir nepaneigiamas  valstybės saugumo interesų išdavimas ir pilnai atitinka Kremliaus interesus.

 Todėl Vyriausybės programoje,  visa tai, valstybės saugumo tikslais  turi būti atitinkamai įvertinta.

 Sumoje prašome kad visa tai, kas aukščiau pateikta, valstybės viešojo intereso tikslu būtų  tinkamai įvertinta.

                   

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas    Antanas Miškinis  

          

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą