2020 m. gruodžio 21 d., pirmadienis

Prezidentinės "Gerovės valstybės" grimasos - Ko klausta Vilniaus šilumos tiekėjo ir ką jis atsakė.......

 

Klausimas: 

AB Vilniaus šilumos tinklai                                   2020.12.03       Nr. 13

                            

     DĖL  nepaskirstyto karšto vandens   daugiabučiame  name žirmūnų g. Nr. 104

   

 Šilumos ūkio įstatymas nustato:

 21. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.

21. Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.

....................................

    Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name.

O Šilumos TIEKimo IR VARTOJIMO taisyklės nustato:

X. KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

234. Vartotojas turi teisę:

 234.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11 punktai) gauti iš karšto vandens tiekėjo mokėjimų už karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už karštą vandenį pranešimą (Taisyklių 5 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis karšto vandens tiekėjas apskaičiavo mokėtinas sumas.

Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad jis galėtų pasitikrinti, ar jam teisingai apskaičiuoti mokesčiai

    Deja, kas liečia nepaskirstytą karštą vandenį, akivaizdžiai šilumos tiekėjo  pateiktos  informacijos trūksta.

 Štai tik tokią informaciją apie nepaskirstyta karštą vandenį daugiabučiame name Žirmūnų g. Nr. 104 pateikia šilumos tiekėjas:

 

 

Tačiau taip ir lieka neaiškus viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos.

Ryšium su tuo prašome informacijos, kaip paskaičiuojamas nepaskirstytas karšto vandens kiekis,, kaip įvertinamos apskaitos prietaisų paklaidos.

Ir vienkart prašau atitinkamai papildyti pateiktą lentelę, bei ateityje vartotojams pateikti atitinkamą informaciją, kad jie galėtų apskaičiuoti koks nepaskirstyto karšto vandens kiekis jiems priskiriamas.

Nors ir  pastate   yra rengta  karšto vandens apskaita su nuotoliniu duomenų nuėmimu, betgi. kaip matyti, ne visame pastate ji yra  tinkamai sutvarkyta, todėl  nepaskirstytas karštas vanduo išdalinamas apmokėti neteisėtai.

Be to visiškai neaišku, kaip nustatomas „Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamojo vandens kiekis, m³“:

ü  Kodėl jis kas mėnesį skirtingas.

ü  Koks teisės aktas taikomas jį nustatant.

ü  Kodėl kai kuriais mėnesiais jis buvo netaikomas..

 Todėl laukiame atsakingo mūsų  pateiktos informacijos įvertinimo ir kvalifikuoto atsakymo.

 

Antanas Miškinis,  daugiabučio namo Žirmūnų g. Nr. 104 bendrasavininkas.

*********************************** 

 Atsakymas:

 Gerb, Antanai Algimantai,

 dėkojame, kad kreipėtės. Atsakydami į 202012-03 raštą Nr. 13 informuojame, kad mokesčiai už šilumos energiją yra skaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 p., ,,visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas“.

Žirmūnų g. 104 namo (toliau-Namas) butams/patalpoms mokėtinos sumos už šilumos energiją paskirstoma pagal 2016-06-13 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar- Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, toliau – Komisija) nutarimu Nr. O3-183 patvirtintą Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodą Nr. 4 (toliau – Metodas Nr. 4), atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumos paskirstymui naudojamus apskaitos prietaisus – kai šilumos punkte įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą suvartotą šilumos kiekį.

Šilumos ūkio įstatymo 16 str. 4 dalyje yra nustatyta karšto vandens tiekėjo arba šio įstatymo 15 str. 2 dalyje nustatytu atveju (kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą – karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas) esamo tiekėjo pareiga įrengti vartotojo bute ar kitoje patalpoje karšto vandens apskaitos prietaisus tiekimo-vartojimo ribos vietoje. Šių, t.y. karšto vandens tiekėjo įrengtų ir jam priklausančių, apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaityti su karšto vandens tiekėjais už karštam vandeniui paruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, taip pat šilumos kiekiui, suvartotam su karštu vandeniu, paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. šilumos ir karšto vandens tiekėjams taikant Komisija nutarimais patvirtintas įsigaliojusias naujas Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų redakcijas (toliau – Nauji metodai) bei atitinkamai vartotojams pateikiant teisės aktais papildytą šilumos ir karšto vandens tiekėjo teikiamos sąskaitos formą, Vilniaus miesto vartotojai gavo sąskaitas, kuriose nurodyta nauja atskira sąskaitos eilutė: „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“. Tokia sąskaitos eilutė formuojama pagal Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 12 str. ir Naujų metodų nuostatas daugiabučių namų (toliau – Namai) vartotojams tiekiant bei ataskaitiniu laikotarpiu skirstant šilumos energiją pastatuose, kuriuose, kaip šiuo atveju Jūsų Name karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą arba tam tikro namo gyventojai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo. Minėtais atvejais yra apskaičiuojamas šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu. Šis šilumos kiekis nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai ne šildymo sezono metu.

Naujuose Komisijos patvirtintuose metoduose numatyta, kad Namo šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu nustatomas iš Name suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, nustatyto pagal Namo įvade įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso (prieš karšto vandens ruošimo įrenginį) rodmenis, atėmus Namo vartotojams priskirtus šilumos kiekius karštam vandeniui paruošti, nustatytus pagal butuose (patalpose) įrengtus buitinius karšto vandens apskaitos prietaisus ir nustatytas karšto vandens suvartojimo normas (jei tokie prietaisai nėra įrengti). Atitinkamai minėtas šilumos kiekis paskirstomas vartotojams proporcingai prie Namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams. Jeigu per ataskaitinį mėnesį Namo vartotojams priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti viršija faktiškai suvartotą, tuomet šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje bus su minuso ženklu, t. y. neigiamas bei atitinkamai mažina vartotojo mokėtiną sumą. Tokiu atveju, kai ataskaitiniu laikotarpiu Name vartotojams priskiriamas mažesnis šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti negu Name faktiškai suvartota pagal geriamojo vandens (prieš karšto vandens ruošimo įrenginius) skaitiklio rodmenis, apskaičiuotas šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu bus teigiamas dydis. Šis kiekis analogiškai paskirstomas vartotojams proporcingai prie Namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingam plotui.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šilumos tiekėjų veiklą reglamentuojantys teisės aktai įpareigoja šilumos tiekėją paskirstyti visą į pastatą / Namą tiekiamą šilumos energiją, o tiek Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.76 str. bei 4.84 str., tiek ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse yra nustatyta gyventojo / vartotojo pareiga laiku atsiskaityti už patiektą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas šilumos ir karšto vandens tiekėjų suteiktas paslaugas. Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 20 d. nustato, kad „Nepaskirstytasis karšto vandens kiekis – viršijantis leistinas apskaitos prietaisų paklaidas skirtumas tarp geriamojo vandens karštam vandeniui paruošti kiekio, išmatuoto daugiabučio namo įvade, ir butų karšto vandens skaitiklių rodmenų sumos“.

          Teikiame duomenis ir informaciją kaip apskaičiuotas Žirmūnų g. 104 namo butams (patalpoms) už 2020 m. lapkričio mėn. priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis 2,123655 MWh:

Suvartotas šaltas vanduo pagal įvadinį šalto vandens skaitiklį 272,00 m³,

Gyventojų suvartotas karštas vanduo pagal karšto vandens skaitiklius 218,859 m³.

 

272,00 m³ x 0,051 MWh/m³ = 13,872 MWh

218,859 m³ x 0,05368 MWh/m³ = 11,748 MWh

13,872 MWh -11,748 MWh = 2,123655 MWh

 

Pažymime, kad ta pačia metodika yra apskaičiuotas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis visus Jūsų lentelėje nurodytus mėnesius, kuris nurodytas kiekvieno mėnesio sąskaitos priede ,,Informacija klientui‘‘.

  Linkime šiltų švenčių.

  Marija Turoniene
Klientų kreipinių nagrinėjimo grupės vadybininkė

 


Tel. +370 5 266 7051
Mob. +370 61509180
marija.turoniene@chc.lt

.

 

AB Vilniaus šilumos tinklai

Spaudos g. 6-1,
05132 Vilnius
www.chc.lt

 

 

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą