2020 m. gruodžio 14 d., pirmadienis

Energetikos ministerijai siūloma į savo teisės aktus žvelgti ne iš verslo, o iš buitinių vartotojų pozicijų.

Energetikos ministerijai

Buitinių vartotojų sąjunga

2020 12 14

Dėl Elektros energijos poįstatyminių teisės aktų

   Atsakydami į projektų paketą: 

Nr. 20-16244 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-38 Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo´ pakeitimo" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1513364)

 Nr. 20-16246 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1-162 Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo´ pakeitimo" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1513368)

teikiame pastabas poįstatyminiams Elektros energijos įstatymo teisės aktams.

Nuo 2021/01/01 nauji buitiniai elektros energijos vartotojai sujos  tiekėjais sudarys Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis.

Jų pajungimas prie elektros energijos tinklo bus vykdomas sudarius Prisijungimo prie elektros tinklo sutartis.

Deja Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų apraše visiškai  nieko apie apskaitos prietaisų įrengimą, atsakomybę už juos ir t.t. nėra....

To niekaip negali būti.

Turi būti nustatyta taip, kaip tai nustato Energetikos įstatymas ir Elektros energijos riekimo ir naudojimo taisyklės: 

„Nustatytuose elektros apskaitos prietaiso įrengimo taškuose elektros apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia  operatorius“.

O buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų Elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos sutarčių apraše turi būti atitinkamai  nustatyta: 

 Nustatytuose elektros apskaitos prietaiso įrengimo taškuose elektros apskaitos prietaisus savo lėšomis   prižiūri ar keičia operatorius. Elektros apskaitos prietaisai keičiami nemokamai teisės aktuose nustatytais atvejais (pasibaigus jų metrologinės patikros terminui ar jiems sugedus ne dėl vartotojo kaltės ir kt.).“

Kadangi elektros apskaitos prietaisai faktiškai randasi įvairiose vietose, tai už jų saugumą, stebėjimą ir t.t. buitiniai vartotojai gali atsakyti tiktai tada, kad jie randasi jų būste.

Tai irgi būtina įvertinti ir nustatyti  visuose poįstatyminiuose teisės aktuose.

Nes LR Konstitucija nustato:

Ø  Valstybė gina vartotojo interesus.

Ø  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Deja yra, kaip yra – Energetikos ministerija visa tai ignoruoja, nes „Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų apraše‘ nėra nustatyta neginčijama vartotojų teisė ir galimybė prieš sudarant sutartį jos tekstą gauti ir su susipažinti.

  Deja to tiek „Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų apraše“, tiek  jo pakeitimo projekte to nėra.

Taipogi turi būti nustatyta, kad elektros energijos tiekėjai savo sutartis suderintų su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal jos kompetenciją : „Kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas“.

 Ryšium su tuo ministerijai siūlome  į poįstatyminius teisės aktus žvelgti ne iš elektros energijos verslo, o iš buitinių vartotojų pozicijų ir interesų.

Ir juos rengiant neužmiršti aukščiau išvardintų  LR Konstitucijos esminių nuostatų.

Sumoje prašome atsakingai įvertinti mūsų pastabas ir apie tai mus informuoti

 

Prezidentas Antanas Miškinis 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą