2020 m. gruodžio 7 d., pirmadienis

Kas valdys šalies žemės ūkį ..............

 


LR Prezidentui Gitanui Nausėdai                        2020.12.07      Nr. 1

 

DĖL    K. NAVICKO  TINKAMUMO  EITI  MINISTRO  PAREIGAS

LRT  paskelbė kad į Žemės ūkio ministrus bus siūlomas K. Navickas.

   K. Navicko politinė patirtis, gebėjimas dirbti su bendruomenėmis, dalykinė kompetencija ir ypač Europos žaliojo kurso išmanymas, tikiu, kad padės žemės ūkyje pasinaudoti atsirandančiomis naujomis Europos Sąjungos galimybėmis, pereiti prie aukštesnio žemės ūkio konkurencingumo ir didesnės pridėtinės vertės kūrimo“, –

 

TS-LKD pranešime žiniasklaidai teigė paskirtoji premjerė Ingrida Šimonytė.

  Tuo tarpu kai  man teko susitikti su tuometiniu aplinkos ministru K. Navicku, nė į vieną klausimą jis atsakyti nesugebėjo, o tiktai raudo ir  kėlėsi nuo kėdės ir vėl sėdo, tartum spirtų reikalas į tualetą ...

 Jį išgelbėjo priimamojo sekretorė, pasakiusi, kad ministras labai skuba, nors tai buvo planuotas ministro priėmimas ir už durų laukė daug žmonių.

 O kokia jo politinė patirtis ir dalykinė kompetencija akivaizdžiausiai rodo Vyriausybei jo pateiktas, Premjero ir jo paties pasirašyto Įstatymo  projekto pristatymas Seime (Seimo posėdžio stenograma Priedas 1).

  Kurį jis pristato kaip „Mes vis dėl­to ten­ki­na­me po­no A. A. Miš­ki­nio nuo­mo­nę.“, „Dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti – čia ne Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas bu­vo, o yra gy­ven­to­jo, pi­lie­čio siū­ly­mas>“.

   Taip jis pristatė Seimui Premjero ir jo paties pasirašytą Įstatymo projektą.

   Šia proga pakartotinai atsakingai pareiškiu, kad šiam įstatymo projektui, kas liečia geriamo vandens karštam vandeniui ruošti dalį, NEPRITARIAU IR NEPRITARIU.

   O mano peticijoje, kuri buvo priimta,  siūloma   Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše“ nustatyti  ir pirkimo bei  atsiskaitymo už geriamąjį vandenį karštam vandeniui daugiabučiuose namuose ruošti tvarką.

    Mano nuomone vien tiktai  šios informacijos pilnai pakanka priimti sprendimą, kad K. Navickas visiškai netinka ministro, juo labiau, Žemės ūkio, pareigoms.

 

 Antanas Miškinis,   .

 

 

 ****************************************************

 Priedas 1

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 V (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 209

STENOGRAMA

 2018 m. rugsėjo 20 d.

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
G. KIRKILAS ir A. NEKROŠIUS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8acd1f90bd8c11e8aa33fe8f0fea665f

 -------------------------------------------------------------------------------

PIRMININKAS. Ju­da­me to­liau.

 16.31 val.

To­liau pa­gal dar­bo­tvarkę – Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341, 351 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2385ES. Taip pat ly­di­ma­sis. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras K. Na­vic­kas. Pa­tei­ki­mas.

K. NAVICKAS. Ger­bia­mos Sei­mo na­rės, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kia­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris yra nu­lem­tas dvie­jų es­mi­nių prie­žas­čių. Pir­ma, yra gau­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ofi­cia­lus pra­ne­ši­mas dėl ne­tin­ka­mo di­rek­ty­vos dėl mies­to nuo­te­kų va­ly­mo įgy­ven­di­ni­mo. An­tra, tai yra Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos iš­dės­ty­to rei­ka­la­vi­mo ir siū­ly­mo ten­ki­ni­mo.

Dėl A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos no­riu ke­lis as­pek­tus pa­mi­nė­ti. Tai yra 2015 me­tais gau­ta pe­ti­ci­ja, ku­rią nag­ri­nė­jo Vy­riau­sy­bės pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja, 2016 me­tų vi­du­ry­je Vy­riau­sy­bės pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja nu­spren­dė ten­kin­ti ir pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei iš­va­dą, kad pe­ti­ci­ja tu­ri bū­ti ten­ki­na­ma. Pe­ti­ci­jo­je bu­vo iš­dės­ty­ti es­mi­niai da­ly­kai – tai, kad dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­ja ar­ba dau­gia­bu­čio na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius pa­si­ren­ka Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­me įtvir­tin­tą an­trą ap­si­rū­pi­ni­mo karš­tu van­de­niu bū­dą.

.......................................

..................................................

KPIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jau tur­būt ma­tė­te įre­gist­ruo­tas pa­tai­sas, kai įsta­ty­mu bu­vo ban­do­ma teik­ti karš­to van­dens ruo­ši­mo prin­ci­pus. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar jūs tam pri­tar­si­te, ar ban­dy­si­te kaip nors ki­taip pa­veik­ti Sei­mo na­rius, kad jie, ta gru­pė, pa­keis­tų sa­vo nuo­mo­nę? Čia vie­nas klau­si­mas.

Ant­ras. ...................... Ačiū.

K. NAVICKAS. Į pir­mą klau­si­mą. Iš tik­rų­jų aš ne­bal­suo­ju už ši­tą įsta­ty­mą, ne­tu­riu to­kios tei­sės, nes ne­su Sei­mo na­rys. Vy­riau­sy­bė pri­ta­ria, tai pri­ta­ri­mas yra iš Vy­riau­sy­bės pu­sės, o Sei­mas ap­si­spręs, ar tai tu­ri lik­ti, ar ne. Ne­pra­dė­jus dis­ku­si­jos ne­ga­li ir to­kio spren­di­mo pri­im­ti. Jūs, kaip Sei­mo na­rys, ga­li­te vi­sa­da siū­ly­ti, kad to­kio punk­to ne­bū­tų.

O dėl an­tro. ...................................

.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, dėl karš­to van­dens ap­skai­tos ir at­skai­to­my­bės. Kaip su­pran­tu, šian­die­ną šal­tą van­de­nį dau­giau­sia ap­skai­to ko­mu­na­li­nės sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, o karš­tą van­de­nį tie­kia vi­duj, jau bent dau­gia­bu­čių na­mų, daž­niau­siai ar­ba ne­ma­žu at­ve­ju iš­nuo­mo­ję ar­ba pri­va­tūs tie­kė­jai. Tiems pri­va­tiems tie­kė­jams su­si­da­ro tam tik­ri nuos­to­liai, ku­riuos rei­kia pa­deng­ti. Da­bar ši­tie nuos­to­liai bus per­ke­lia­mi sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, ko­kie tie nuos­to­liai maž­daug su­si­da­ro pri­va­čio­se įmo­nė­se ir koks lau­kia nuos­to­lių per­kė­li­mas ko­mu­na­li­nėms įmo­nėms, ku­rios tu­rės ad­mi­nist­ruo­da­mos už tą karš­tą van­de­nį pa­deng­ti? Ačiū už at­sa­ky­mą.

K. NAVICKAS. Ačiū už klau­si­mą. Aš da­bar skai­čių tai tik­rai ne­pa­me­nu. Dis­ku­si­jo­se bu­vo… Pats as­me­niš­kai ke­lio­se dis­ku­si­jo­se da­ly­va­vau. Tik­rai ašt­rios ir karš­tos dis­ku­si­jos ir tik­rai yra ar­gu­men­tų ir už, ir prieš. Kaip ir sa­kau, pa­tei­kė­me svars­ty­ti. Ko­kia bus Sei­mo va­lia, toks bus ir įsta­ty­mas. Čia yra tas, kas at­ei­na iš Vy­riau­sy­bės, iš tų vi­sų api­ben­dri­ni­mų… Mes vis dėl­to ten­ki­na­me po­no A. A. Miš­ki­nio nuo­mo­nę. Svars­ty­mo me­tu aš tuos skai­čius ar­ba ma­no Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jai tik­rai pa­teiks. Čia ne tas tur­būt lai­kas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, siū­lo­ma Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mą pa­keis­ti ir pa­pil­dy­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo reg­la­men­ta­vi­mu sie­kiant nu­sta­ty­ti ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jų ir nuo­te­kų tvar­ky­to­jų bei dau­gia­bu­čių na­mų, bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų san­ty­kius, tei­ses, pa­rei­gas, at­si­ran­dan­čius nau­do­jant ge­ria­mą­jį van­de­nį karš­tam van­de­niui ruoš­ti. Kai dau­gia­bu­čių na­mų, bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kai pa­gal Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mą pa­si­ren­ka ant­rą­jį ap­rū­pi­ni­mo karš­tu van­de­niu bū­dą, ši­lu­ma karš­tam van­de­niui ruoš­ti per­ka­ma iš ši­lu­mos tie­kė­jo, o ge­ria­ma­sis van­duo karš­tam van­de­niui ruoš­ti per­ka­mas iš ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jo.

Ger­bia­mas mi­nist­re, drįs­tu pa­klaus­ti. Jei­gu jums ži­no­ma to­kia in­for­ma­ci­ja, jei­gu tu­rite to­kią in­for­ma­ci­ją, no­riu pa­klaus­ti, ko­kio­mis pro­por­ci­jo­mis pa­si­skirs­to gy­ven­to­jai pa­gal Ši­lu­mos įsta­ty­me siū­lo­mus tris ap­rū­pi­ni­mo karš­tu van­de­niu bū­dus ir kaip ei­li­niam var­to­to­jui (čia es­mė) ap­si­spręs­ti, ku­ris bū­das nau­din­giau­sias?

K. NAVICKAS. Kiek man yra ži­no­ma, tai ant­ruo­ju bū­du yra… Tik­tai Ši­lu­mos įsta­ty­mas nu­ma­to to­kį bū­dą, bet ji­sai dėl to ir ne­įsi­ga­lio­ja, kad nė­ra Ge­ria­mo­jo van­dens įsta­ty­me, dėl ko yra ši­tas siū­ly­mas ir dėl ko ky­la ta va­di­na­mo­ji A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­ja. Dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti – čia ne Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas bu­vo, o yra gy­ven­to­jo, pi­lie­čio siū­ly­mas. Tie­siog pa­kar­to­siu – tik­rai daug karš­tų dis­ku­si­jų, su­ta­ri­mas il­gai bu­vo ieš­ko­tas. Po­rą me­tų ieš­ko­ta, kaip jį rei­kė­tų tei­k­ti – ten­kin­ti tą pe­ti­ci­ją ar neten­kin­ti. Sei­mo va­lia ap­si­spręs­ti. Tik toks bū­tų ma­no ko­men­ta­ras.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų už ir prieš ar kas nors už­si­ra­šė?

Taip, nuo­mo­nė už – K. Ma­žei­ka. Ne­ma­tau sa­lė­je. Nuo­mo­nė prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­teik­tas la­bai ne­pa­reng­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, nes Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš es­mės jau pen­ke­rius me­tus vė­luo­ja su Sa­vi­val­dy­bių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įsta­ty­mu. Mies­tai ple­čia­mi be per­sto­jo ir mies­tai iš­plės­ti ten, kur jie jau ne­bė­ra ren­ta­bi­lūs, mes kar­tais esa­me iš­plė­tę sa­vo tin­klus į lau­kus, kur nie­ka­da nie­kas nepa­si­sta­tys. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ne­su­kū­rė me­cha­niz­mų prie­mies­čių zo­nų plėt­rai ­val­dy­ti ir, de­ja, tu­ri­me ši­tą si­tu­a­ci­ją to­kią, ko­kią tu­ri­me.

Pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės yra ydin­gas, mes iš es­mės pra­de­da­me šne­kė­ti, kad Lie­tu­vos van­dens tie­kė­jai tam­pa ir karš­to van­dens tie­kė­jais, o tai yra be­ne vie­nin­te­lė, mi­nist­re, Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė, kur mes to­kią cen­tra­li­zuo­to van­dens tie­ki­mo naš­tą už­krau­na­me, kad bū­tų tie­kia­mas ir karš­tas van­duo. Ant­ro­ji prie­žas­tis, ko­dėl rei­kė­tų grą­žin­ti ši­tą įsta­ty­mą to­bu­lin­ti, yra ki­ta, nes iš es­mės da­bar už van­de­nį mo­ka tą pa­čią kai­ną tiek prie­mies­čių gy­ven­to­jai, tiek mies­tų gy­ven­to­jai, ku­rie gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, ir už pa­pil­do­mą in­fra­struk­tū­rą, kad na­mą pri­jung­tų prie ma­gist­ra­li­nio van­den­tie­kio, tu­ri vėl ap­mo­kė­ti vi­si ben­drai, tuo tar­pu anks­čiau bu­vo ma­no­ma, kad už tą pri­si­jun­gi­mą tu­rė­tų ap­mo­kė­ti nau­ja­ku­rys. Tai ką da­bar at­sa­ky­ti tiems nau­ja­ku­riams, ku­rie su­mo­kė­jo už sa­ve ir pri­si­jun­gė prie ma­gist­ra­li­nių van­dens tie­ki­mo tin­klų? Jiems bus kom­pen­suo­ta ar kaip?

Man at­ro­do, čia yra vi­siš­kas ne­nuo­sek­lu­mas, to­dėl rei­kė­tų grįž­ti prie tų siū­ly­mų, ku­riuos mi­nis­te­ri­ja ga­vo iš Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos ir Lie­tu­vos van­dens tie­kė­jų aso­cia­ci­jos, tų siū­ly­mų mes ne­ma­to­me įsta­ty­mo pro­jek­te. Siū­lau grą­žin­ti jį to­bu­lin­ti ir grįž­ti su nor­ma­lia re­dak­ci­ja, nes su šia re­dak­ci­ja mes pa­skan­din­si­me tiek van­den­tie­kio įmo­nes, tiek sa­ve ko­mi­te­to dar­be, kur bus šim­tai ki­tų to­ta­liai kon­cep­tu­a­lių siū­ly­mų. Kvie­čiu grą­žin­ti įsta­ty­mą to­bu­lin­ti.

..............................

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai iš­si­sky­rė, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti dėl šių įsta­ty­mų pro­jek­tų.

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 35, prieš – 14, su­si­lai­kė 27. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ga­li­me siū­ly­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą