2018 m. lapkričio 4 d., sekmadienis

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas A. A. Miškinis pareikalavo, kad aplinkos ministras jį atsiprašytų už jį liečiančios, tikrovės neatitinkančios, informacijos viešą paskelbimą    2018 09 20 pristatydamas Seimui Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341, 351 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2385,
aplinkos ministras kelis kartus paminėjo A. A. Miškinį,  kaip šio Įstatymo projekto iniciatorių.

Jis pareiškė:
  .....  tai yra Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos iš­dės­ty­to rei­ka­la­vi­mo ir siū­ly­mo ten­ki­ni­mo.

  Dėl A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos no­riu ke­lis as­pek­tus pa­mi­nė­ti.

 Tai yra 2015 me­tais gau­ta pe­ti­ci­ja, ku­rią nag­ri­nė­jo Vy­riau­sy­bės pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja, 2016 me­tų vi­du­ry­je

Vy­riau­sy­bės pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja nu­spren­dė ten­kin­ti ir pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei iš­va­dą, kad pe­ti­ci­ja tu­ri bū­ti ten­ki­na­ma.

   Pe­ti­ci­jo­je bu­vo iš­dės­ty­ti es­mi­niai da­ly­kai – tai, kad dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­ja ar­ba dau­gia­bu­čio na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius pa­si­ren­ka Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­me įtvir­tin­tą an­trą ap­si­rū­pi­ni­mo karš­tu van­de­niu bū­dą.
......................
.............................................

Mes vis dėl­to ten­ki­na­me po­no A. A. Miš­ki­nio nuo­mo­nę.
 .......................
..........................................

    Tik­tai Ši­lu­mos įsta­ty­mas nu­ma­to to­kį bū­dą, bet ji­sai dėl to ir ne­įsi­ga­lio­ja, kad nė­ra Ge­ria­mo­jo van­dens įsta­ty­me, dėl ko yra ši­tas siū­ly­mas ir dėl ko ky­la ta va­di­na­mo­ji A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­ja.

Dar kar­tą no­riu pa­brėž­ti – čia ne Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas bu­vo, o yra gy­ven­to­jo, pi­lie­čio siū­ly­mas.

   Tie­siog pa­kar­to­siu – tik­rai daug karš­tų dis­ku­si­jų, su­ta­ri­mas il­gai bu­vo ieš­ko­tas. Po­rą me­tų ieš­ko­ta, kaip jį rei­kė­tų tei­k­ti – ten­kin­ti tą pe­ti­ci­ją ar neten­kin­ti.

------------------

   Ryšium su tuo   A. A. Miškinis persiuntė aplinkos ministrui savo peticiją Vyriausybei DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO papildymo

  kurioje jis siūlė:
      ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠE nustatyti pirkimo  ir atsiskaitymo už geriamą vandenį karštam vandeniui daugiabučiuose namuose ruošti tvarką ir t.t.

Ir kuri buvo Vyriausybės patenkinta.

 Tuo   A.A. Miškinis  informavo  aplinkos ministrą K. Navicką,  kad tai yra akivaizdus ir nepaneigiamas įrodymas, kad    ši peticija Vyriausybei su  jo  pristatytu Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341, 351 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIIIP-2385  
   neturi nieko bendro.

    Vienkart A.A. Miškinis atkreipė ministro dėmesį, kad tuo tarpu  daugiabučių namų, kuriuose įrengti šilumos punktai – karšto vandens ruošimo įrenginiai, šilumos vartotojai su šilumos tiekėjais jau daugiau, kaip dešimt metų yra sudarę Šilumos pirkimo šildymui ir karštam vandeniui ruošti sutartis, kurios pagal Civilinis kodeksą turi įstatymo galią.

 Ir tiktai su geriamo vandens karštam vandeniui ruošti  pirkimu jiems yra tikra  bėda – Aplinkos ministerija eilę metų sabotuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo poįstatyminių teisės aktų parengimą.

  O tuo prisidengus vyksta Valstybinis reketasneteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens teikimo paslaugos kainų nustatymas ir prievartinis jų taikymas.

 Kas, buitinių  šilumos vartotojų sąskaita, neša nepateisinamus pelnus šilumos tiekėjams ir  sumažintas šilumos kainas juridiniams asmenims. 

 Kas iš esmės ir iššaukė jo   peticiją Vyriausybei, kuri ir buvo patenkinta.

  Ryšium su tuo sumoje  A.A. Miškinis  pažymėjo, kad tokiu būdu, priskiriant jam    Įstatymo pakeitimo ir papildymo  projekto iniciatyvą,  jis buvo apšmeižtas ir pažemintas.

    Ryšium su tuo, A. A. Miškinis  pareikalavo  aplinkos ministrą artimiausioje Vyriausybės valandoje Seime paneigti    Seimo 2018 09 20 posėdyje  jam priskirtą iniciatyvą  Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341, 351 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2385 parengime:

 „ Apgailestauju, kad 2018 09 20 Seimo posėdyje pristatydamas Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341, 351 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tą  Nr. XIIIP-2385,  kelis kartus paminėjau A. A. Miškinį ir jo peticiją Vyriausybei, kas su šio Įstatymo pakeitimo ir papildymo projektu neturi nieko bendro.
  
Vienkart atsiprašau A. A. Miškinį  už  jį liečiančios,  tikrovės neatitinkančios,  informacijos viešą paskelbimą.“
-------------------------------------------------------------------------------- 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą