2018 m. lapkričio 14 d., trečiadienis

Buitinių vartotojų sąjunga pritaria Teisingumo mnisterijaiRūšis:Įstatymo projektas
Reg. Nr.:18-13051
Reg. data:2018-11-13
Priimanti institucija:Lietuvos Respublikos Seimas Būsena:Įtrauktas į paketąEurovoc terminai: Nėra
Parengė: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Reda GabrilavičiūtėDerinimas:
Ryšys su ES teisės aktais:N


--------------------

LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. XI-2220 PAPILDYMO 51, 52 IR 53 STRAIPSNIAIS
ĮSTATYMAS

2018 m.                     d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 51 straipsniu
Papildyti Įstatymą 51 straipsniu:
51 straipsnis. Asmens įrašymas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, jo teisės ir pareigos, asmens išbraukimas iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo
1. Asmuo, siekiantis daryti įtaką teisėkūrai, pateikia Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai prašymą jį įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.
2. Prašyme įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nurodoma:
1) vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, darbo vieta ir pareigos per paskutinius vienus metus, jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo;
2) pavadinimas, juridinio asmens kodas, jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo;
3) teisinio reguliavimo sritis (sritys), kurioje (kuriose) asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai.
3. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija per penkias darbo dienas nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo pateikimo dienos jį išnagrinėja ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą. Jeigu reikia papildomos informacijos ar dokumentų, šioje dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas nuo visos reikiamos informacijos ar dokumentų gavimo dienos.
4. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atsisako įrašyti asmenį į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą tik tuo atveju, kai prašymą pateikęs asmuo pateikė neteisingus ar neišsamius šiame straipsnyje nurodytus duomenis ir (ar) papildomą informaciją. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija apie priimtą sprendimą įrašyti ar atsisakyti įrašyti asmenį į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą prašymą pateikusiam asmeniui praneša raštu per tris darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
5. Asmuo, įrašytas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, turi teisę:
1) iš įstaigų gauti informaciją apie inicijuojamus ar rengiamus teisės aktų projektus pagal asmens prašyme jį įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nurodytas teisinio reguliavimo sritis;
2) teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant ir rengti teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus ir paaiškinimus dėl teisės aktų projektų turinio ir rengimo;
3) savo iniciatyva atlikti teisės aktų, teisės aktų projektų vertinimą, teikti išvadas ir komentarus dėl teisės aktų projektų;
4) aiškinti visuomenei, įtikinėti įstaigas ar kitus teisėkūroje dalyvaujančius subjektus, kad yra tikslinga priimti tam tikrą teisės aktą arba jo nepriimti;
5) dalyvauti rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose dėl teisės akto projekto;
6) siekdamas daryti įtaką teisėkūrai, gauti iš įstaigų leidimus (taip pat ir nuolatinius) patekti į jų patalpas, jei tai neprieštarauja tam tikrų įstaigų veiklą reguliuojančių specialiųjų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms;
7) rinkti duomenis ir informaciją apie teisėkūros procedūras;
8) siūlyti įstaigoms ar kitiems teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams susitikti su visuomene;
9) organizuoti visuomenės apklausą dėl teisės akto projekto priėmimo ar įgyvendinimo;
10) iš įstaigų gauti teisės aktų projektų kopijas ir kitą informaciją, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir jeigu asmens prašoma informacija nėra viešai paskelbta kibernetinėje erdvėje ar visuomenės informavimo priemonėse. Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, asmenims pateikiama ne vėliau kaip per tris darbo dienas, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per septynias darbo dienas. Įstaigos, atsisakiusios teikti informaciją asmeniui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi raštu pranešti apie atsisakymo suteikti informaciją priežastis.
6. Asmuo, įrašytas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, privalo:
1) prisistatyti įstaigoms ar kitiems teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, kai siekia daryti įtaką teisėkūrai, nurodyti norimą priimti arba nepriimti teisės akto projektą;
2) šio įstatymo nustatyta tvarka teikti metines skaidrių teisėkūros procesų deklaracijas;
3) laikytis šio įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
7. Asmuo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu išbraukiamas iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo, jeigu:
1) asmuo kreipėsi raštu į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl išbraukimo iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo;
2) asmuo po įspėjimo per Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatytą papildomą terminą nepateikia metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos.
8. Kai asmuo yra išbrauktas iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo šio straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytu atveju, šis asmuo vienus metus nuo išbraukimo dienos negali būti pakartotinai įrašytas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.“

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 52 straipsniu
Papildyti Įstatymą 52 straipsniu:
52 straipsnis. Metinė skaidrių teisėkūros procesų deklaracija
1. Asmuo, įrašytas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, kasmet privalo pateikti metinę skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją ir deklaruoti daromą įtaką teisėkūrai. Praėjusių metų skaidrių teisėkūros procesų deklaraciją asmuo turi pateikti ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, einančių po nurodyto laikotarpio, vasario 1 dienos elektroninėmis priemonėmis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatyta tvarka Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (toliau – Skaidrių teisėkūros procesų informacinė sistema).
2. Metinėje skaidrių teisėkūros procesų deklaracijoje asmuo, įrašytas į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, privalo nurodyti:
1) savo vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą;
2) teisės akto, teisės akto projekto, dėl kurio buvo daroma įtaka teisėkūrai, pavadinimą ir norimo pakeisti dalyko trumpą apibūdinimą;
3) informaciją apie dalyvavimą darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti;
4) įstaigas, kuriose buvo siekiama daryti įtaką teisėkūrai, ar kitus teisėkūroje dalyvaujančius subjektus, kuriems buvo siekiama daryti įtaką dėl teisėkūros.
3. Jei asmuo šio straipsnio nustatyta tvarka nepateikia metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija įspėja šį asmenį raštu ir nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio papildomą terminą metinei skaidrių teisėkūros procesų deklaracijai pateikti.
4. Metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos formą nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.“


3 straipsnis. Įstatymo papildymas 53 straipsniu
Papildyti Įstatymą 52 straipsniu:
53 straipsnis. Informacija apie daromą įtaką teisėkūrai
1. Siekiant užtikrinti daromos įtakos teisėkūrai viešumą ir skaidrumą, Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje tvarkoma ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje viešai skelbiama:
1)    informacija apie asmenis, įrašytus į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą: asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teisinio reguliavimo sritis (sritys), kurioje (kuriose) asmuo siekia daryti įtaką teisėkūrai, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo įrašyti asmenį į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą data ir numeris, pateiktos metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos, informacija apie asmens išbraukimą iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo;
2)    šio įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodyti metinių skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų duomenys.
2. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti duomenys Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje viešinami trejus metus nuo asmens išbraukimo iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo, Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje saugomi dvidešimt penkerius metus nuo asmens išbraukimo iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo.
3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti duomenys Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje viešinami trejus metus nuo skaidrių teisėkūros procesų deklaracijų paskelbimo, Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje saugomi dvidešimt penkerius metus nuo šių duomenų viešinimo termino pabaigos.“

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir institucijų vadovai iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.


Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.


Respublikos Prezidentas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą