2017 m. gegužės 11 d., ketvirtadienis

Patarimas Seimo nariui sovietiniam profesoriui ....

Žemiau pateikiame Seimo posėdžio stenogramą, kaip buvo nepritarta PVM lengvatai šilumai.

 Siūlome atkreipti dėmesį į  daugkartinio Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko, šiuo metu einančio šio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas, vieno iš Laisvosios (laukinės) rinkos instituto steigėjo, 1989–1990 m. LKP CK ekonomikos ir socialinių klausimų skyriaus vedėjo, CK sekretoriaus, sovietinio profesoriaus, socializmo ekonomikos mokslų daktaro,  Kęstučio Glavecko pasisakymo:

"Ši­lu­mos ga­min­to­jas iš tik­rų­jų bus su­in­te­re­suo­tas ir iš­lai­kys aukš­tą kai­ną, nes jis pui­kiai su­pras, kad var­to­to­jas ma­žiau mo­kės, va­dina­si, ga­li­ma dau­giau di­din­ti, ga­li­ma ir to­kią lo­gi­ką tai­ky­ti." 


  Na ir kurgi toliau, ponas sovietinis profesoriau, socializmo ekonomikos mokslų daktare, jeigu Jūs visiškai neturite supratimo apie valstybinį šilumos kainų reguliavimą,  nesuvokiate, kad šilumos tiekėjų pelnas priklauso tiktai nuo jų valdomo turto vertės ??

  Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika, patarimas:  Bėgti kuo  greičiau iš Biudžeto ir finansų komiteto ir sėstis šalia Seimo narės A. Maldeikienės, nes kaip sakoma, abu labu vienas kitam labai tinkate ir vienas kitą papildote ...

************************************************

17.14 val.
Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-599 (pa­tei­ki­mas)

Ki­tas šian­die­nos dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-599. Pra­ne­šė­jas – M. Ma­jaus­kas. Pra­šau pra­ne­šė­ją į tri­bū­ną.
Tie­sa, ko­le­gos, mes pra­lei­do­me klau­si­mą – Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą, nes nė­ra pra­ne­šė­jo. At­si­pra­šau. Pra­šau.
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, vėl grįž­ta­me prie leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui, ma­tyt, jau daug kam yra ir ne­la­bai įdo­mu, ma­tau, kad dis­ku­si­jos vyks­ta, Sei­mo Pir­mi­nin­kas ne­klau­so, įre­gist­ra­vę pa­tai­sas taip pat ne­klau­so. Ne­ži­nau, ar ver­ta daug pri­sta­ti­nė­ti. Gal­būt ga­li­me ei­ti tie­siai prie klau­si­mų ir at­sa­ky­mų.
Bet aš tik gal at­kreip­siu, ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, dė­me­sį, ma­tau, kad jums ne­la­bai įdo­mu, bet jū­sų spren­di­mu jūs di­din­si­te šil­dy­mo kai­ną 700 tūkst. gy­ven­to­jų. Ger­bia­ma­sis Vik­to­rai Pranc­kie­ti, 700 tūkst. gy­ven­to­jų jūs pa­di­din­si­te šil­dy­mo kai­nas, ir ne­pa­na­šu, kad tai jums šian­dien yra įdo­mu. Tie gy­ven­to­jai, de­ja, ne­tu­ri ga­li­my­bės at­si­jung­ti nuo cen­tri­nio šil­dy­mo, taip jau yra, ne­ga­li, ne­tu­ri to­kio pa­si­rin­ki­mo. Di­de­lė da­lis jų gy­ve­na ne­re­no­vuo­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, kaip gir­dė­jo­me iš ger­bia­mo­sios A. Ar­mo­nai­tės, Vil­niu­je yra be­veik 6 tūkst. iš 7 tūkst. ne­re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių. Ir jie nau­do­ja­si bran­gia pa­slau­ga, cen­tri­nis šil­dy­mas vis dar bran­gus ir ne­efek­ty­vus.
Na­tū­ra­lu, kad vals­ty­bė, teik­da­ma pa­slau­gą, ku­rios gy­ven­to­jas ne­ga­li at­si­sa­ky­ti, ir ta pa­slau­ga yra bran­gi, ne­efek­ty­vi, tu­rė­tų už tai pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę. To­dėl ši­ta leng­va­ta ir bu­vo su­teik­ta gy­ven­to­jams, ypač vi­du­ri­nia­jai kla­sei, ku­ri gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, kad jie ga­lė­tų nau­do­tis ta leng­va­ta tol, kol dau­gia­bu­čiai ne­bus re­no­vuo­ti, tol, kol cen­tri­nis šil­dy­mas ne­bus su­tvar­ky­tas, tol, kol ne­bus už­tik­rin­ta kon­ku­ren­cin­ga kai­na.
Aš ne­ma­tau si­tu­a­ci­jos, kas vals­ty­bė­je pa­si­kei­tė, jog tie gy­ven­to­jai šian­dien tu­rė­tų mo­kė­ti pa­di­din­tą šil­dy­mo kai­ną. At­virkš­čiai, vi­siš­kai at­virkš­čiai, vals­ty­bės sko­la ma­žė­ja, pa­ja­mos di­dė­ja, eko­no­mi­ka au­ga, bet mes sa­vo spren­di­mu, t. y. val­dan­čio­ji dau­gu­ma pri­ima spren­di­mą di­din­ti šil­dy­mo kai­nas gy­ven­to­jams. Ir jie, ži­no­te, na, ne­ži­no, koks ten PVM pro­cen­tas, jei­gu pa­da­ry­tu­me ap­klau­są, ar 21, ar 20, ar 19, ar 5. Jie ži­no, kad mė­ne­sio pa­bai­go­je jie gaus šil­dy­mo są­skai­tą, į ją pa­si­žiū­rės ir ten bus di­des­nė šil­dy­mo są­skai­ta. Ir tai bus pa­da­ry­ta val­dan­čio­sios dau­gu­mos spren­di­mu.
Aš ne­ma­nau, kad tai yra tei­sin­gas spren­di­mas, ly­giai kaip ir ne­ma­nau, kad yra tei­sin­gas spren­di­mas su­kur­ti to­kį kom­pen­sa­ci­nį me­cha­niz­mą, ku­rio pa­grin­du 100 tūkst. nau­jų kreip­sis į se­niū­ni­jas dėl pa­ra­mos. Vis dėl­to, jei­gu val­dan­čių­jų yra toks spren­di­mas, jį rei­kia gerb­ti, bet aš ma­nau, kad tik­rai yra ver­tin­ga apie tai pa­dis­ku­tuo­ti. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti net 11 Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia L. Kas­čiū­nas. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra sa­lė­je. Ta­da ger­bia­mo­ji M. Na­vic­kie­nė.
M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš tie­siog gal­būt pa­pra­šy­siu, kad pa­tiks­lin­tu­mė­te to­kios leng­va­tos fi­nan­si­nę iš­raiš­ką ir apie ko­kio dy­džio su­tau­py­mus mes kal­bė­tu­me, nes pa­na­šu, kad dėl ne­pra­tę­si­mo jo­kių ar­gu­men­tų ne­gir­di­me, ir fi­nan­si­nių taip pat. Tai jū­sų ver­ti­ni­mą dar no­rė­čiau iš­girs­ti bū­tent fi­nan­si­niu as­pek­tu.
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad, tie­są pa­sa­kius, čia yra ne fi­nan­si­niai ar­gu­men­tai, o gal­būt as­me­ni­nės am­bi­ci­jos žmo­nių, ku­rie nu­spren­dė, su­ta­rė taip da­ry­ti, sa­ve šiek tiek įva­rė į kam­pą siū­ly­da­mi tą kom­pen­sa­ci­nį me­cha­niz­mą, ku­ris, ma­no su­pra­ti­mu, ne­veiks, bet prin­ci­pai, pa­si­ro­do yra aukš­tes­ni už be­veik 700 tūkst. žmo­nių fi­nan­si­nę, bui­ti­nę ge­ro­vę. Ką aš ga­liu gal­būt pa­ci­tuo­ti? Tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę, ku­ri la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad toks spren­di­mas pa­lies 700 tūkst. žmo­nių, o vals­ty­bei fi­nan­si­nis su­tau­py­mas bus 30 mln. Pre­zi­den­tė sa­ko, kad ne­ma­to nei so­cia­li­nės, nei po­li­ti­nės nau­dos iš to­kio spren­di­mo, ir va­di­na la­bai abe­jo­ti­nu siū­ly­mu pa­nai­kin­ti šią leng­va­tą.
Aš ly­giai taip pat ma­nau, kad 30 mln. eu­rų mes ga­li­me sau leis­ti, tu­rė­da­mi ome­ny­je, kad jau pir­mų tri­jų mė­ne­sių pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis yra su­ren­ka­mas ge­riau, nei bu­vo pla­nuo­ta, su­ren­ka­ma apie 18 mln. eu­rų dau­giau. Tai­gi už­tek­tų ir vi­sų me­tų šiai kom­pen­sa­ci­jai pa­deng­ti.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šau.
E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, bu­vo kal­bų, kad gal­būt rei­kė­tų vis dėl­to pri­im­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą, kur ne­reg­la­men­tuo­tu­me tam tik­ro lai­ko, tre­jų me­tų, pa­vyz­džiui, nes, ko ge­ro, bū­tų ga­li­ma nag­ri­nė­ti ši­tą cen­tra­li­zuo­tų tin­klų tie­ki­mą pla­tes­niu po­žiū­riu, tai yra ir eko­lo­gi­niu po­žiū­riu, nes tur­būt ir eko­lo­gi­niu po­žiū­riu cen­tra­li­zuo­ti ši­lu­mos tin­klai kur kas ma­žiau ter­šia ap­lin­ką nei daug daug pri­va­čių na­mų. Yra pa­vyz­džių, kuo­met prie cen­tra­li­zuo­tų ši­lu­mos tin­klų jun­gia­si pri­va­tūs na­mai. Vėl­gi gal­būt tas pa­ska­tin­tų, il­ga­lai­kis pro­ce­sas, ir gal­būt bū­tų ga­li­ma gal­vo­ti ir ieš­ko­ti sis­te­mos, kuo­met ir pri­va­tiems na­mams ga­lė­tų bū­ti kom­pen­suo­ja­ma, nes jie taip pat yra pi­lie­čiai, mo­kan­tys mo­kes­čius.
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš su­pra­tau, Ed­mun­dai, jū­sų ar­gu­men­tą. Žiū­rė­ki­te, tai yra leng­va­ta be­si­nau­do­jan­tiems cen­tri­niu šil­dy­mu, jie gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se. Bet žiū­rė­ki­te, yra di­de­lė da­lis žmo­nių, ku­rie gy­ve­na pri­va­čiuo­se na­muo­se, tau­po ši­lu­mą, tau­po elek­trą. Ir štai cen­tri­nio šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­jos jie ne­gau­na. Ži­no­ma, ga­li­ma ir taip žiū­rė­ti, bet, ki­ta ver­tus, ga­li­ma sa­ky­ti, kad, de­ja, yra žmo­nių, ku­rie ne­skai­to kny­gų, bet yra tei­kia­ma PVM leng­va­ta. Yra da­lis žmo­nių, ku­rie ne­si­nau­do­ja vie­šuo­ju trans­por­tu, bet ten taip pat yra PVM leng­va­ta. Leng­va­tos tiks­lin­gu­mą aš pa­aiš­ki­nau, ir da­bar, at­sa­kau, yra da­lis žmo­nių, ku­rie ne­si­nau­do­ja ta leng­va­ta, kaip ir šiuo at­ve­ju ne­si­nau­do­ja kny­go­mis, vie­šo­jo trans­por­to ar ki­to­mis leng­va­to­mis. Šiuo at­ve­ju kai ku­rie žmo­nės ne­si­nau­do­ja ši­ta leng­va­ta, bet yra žmo­nių, ku­riems ši­ta leng­va­ta yra be ga­lo rei­ka­lin­ga, jie tai pa­jus sa­vo na­mų ūkiuo­se.
Da­bar vals­ty­bei, ma­no su­pra­ti­mu, yra pa­ska­ta steng­tis ma­žin­ti šil­dy­mo kai­nas, ka­da vals­ty­bė tu­ri kom­pen­suo­ti. Tai vals­ty­bė ga­lė­tų da­ry­ti keis­da­ma re­no­va­ci­jos tai­syk­les, la­biau ska­tin­da­ma re­no­va­ci­ją ir la­biau tvar­ky­da­ma­si su cen­tri­niu šil­dy­mu. Ži­no­ma, tai yra sa­vi­val­dy­bių at­sa­ko­my­bė, bet štai pui­kūs, ma­no su­pra­ti­mu, „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ pro­jek­tai Vil­niu­je, Kau­ne, ga­lė­tų su­ma­žin­ti šil­dy­mo kai­nas, ir tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma. Čia vis­kas la­bai pui­kai su­dė­lio­ta, kad vals­ty­bė yra su­in­te­re­suo­ta ma­žin­ti šil­dy­mo kai­nas ir ji tai da­rys, nes šian­dien ji už tą tu­ri su­mo­kė­ti tai, ko ne­su­mo­ka gy­ven­to­jai.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šom.
S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mais My­ko­lai, skai­tau aš ir kny­gas, skai­tau ir jū­sų nau­ją pla­ną Lie­tu­vai, ku­rį G. Land­sber­gis daž­nai pa­tei­kia kaip Vy­riau­sy­bės al­ter­na­ty­vą val­dan­čia­jai dau­gu­mai. 132 pus­la­py­je jūs, kaip au­to­rius, kar­tu su I. Ši­mo­ny­te ir A. Ku­bi­liu­mi ra­šo­te apie tai, kad PVM leng­va­tos ža­da­te at­si­sa­ky­ti. Klau­si­mas iš es­mės jums: ar jūs ta­rė­tės su G. Land­sber­giu, ar čia yra tie­siog jū­sų iš­ėji­mas pa­ro­dy­ti, kad jūs rū­pi­na­tės žmo­nė­mis, ir įdieg­ti val­dan­tie­siems… kad suž­lug­dy­tu­mė­te jų pla­ną iš es­mės at­si­sa­ky­ti leng­va­tos? Dė­ko­ju už at­sa­ky­mus.
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Jei­gu jūs pa­žiū­rė­tu­mė­te į 135 pus­la­pį, ten pa­ra­šy­ta, kad mes pla­nuo­ja­me at­si­sa­ky­ti leng­va­tos nuo 2018 me­tų. Ne, at­si­pra­šau, nuo 2020 me­tų. Kal­bant rim­tai, tai iš tik­rų­jų pla­nas yra la­bai la­bai pa­pras­tas – ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį. Šios leng­va­tos ati­sa­ky­mas di­din­tų so­cia­li­nę at­skir­tį. Tai pui­kiai su­pran­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma, siū­lo spren­di­mus, ku­rie su­kel­tų mo­ra­li­nę ža­lą gy­ven­to­jams ir už­krau­tų biu­ro­kratinę naš­tą sa­vi­val­dy­bei. Tai pui­kiai ži­no­me, bet vis tiek tuos spren­di­mus pri­ima­me.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.
A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. La­bai daž­nai, kai kal­ba­me apie leng­va­tas, per il­gą Sei­mo pa­tir­tį pra­de­da ras­tis vis nau­jų leng­va­tų, tai kam nors šau­na į gal­vą ko­kiai nors pre­kių gru­pei tai­ky­ti leng­va­tą, tai dar kaž­kam. Pats pa­mi­nė­jo­te kny­gas ir t. t. Gal vis dėl­to ga­lė­tu­mė­te pa­saky­ti, kuo ši leng­va­ta at­ro­do tiks­lin­ges­nė ne­gu ki­tos? Aiš­ku, ką ma­no­te apie tai, kai mes, kal­bė­da­mi apie leng­va­tas šil­dy­mui, pra­de­da­me vis dau­giau ir dau­giau tų leng­va­tų kaip iš skry­nios trauk­ti?
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų tei­sin­gas klau­si­mas yra, už­ve­dan­tis ant la­bai svar­baus ar­gu­men­to, ku­rį pa­mir­šau pa­mi­nė­ti. Tai yra vie­na iš ne­dau­ge­lio leng­va­tų, ku­ri tie­sio­giai, tai yra per re­gu­liuo­ja­mą sek­to­rių, pa­ten­ka var­to­to­jui. Jei­gu da­bar pri­tai­ky­tu­me leng­va­tą mė­sai, duo­nai, tai, ži­no­me, da­lį to su­tau­py­mo pa­si­im­tų ga­min­to­jai. (Ger­bia­mo­ji Do­vi­le, pra­šom ne­iš­ei­ti, la­bai svar­bus jū­sų bal­sas.) Duo­nai, mė­sai, pie­nui – tai pa­si­im­tų ir ga­min­to­jai, ir pre­ky­bi­nin­kai, ir par­da­vė­jai. Šiuo at­ve­ju vis­kas tie­siai ke­liau­ja var­to­to­jui. To­dėl ši leng­va­ta yra iš­skir­ti­nai efek­ty­vi var­to­to­jo po­žiū­riu. Ly­giai taip pat ji yra ir re­gre­sy­vi. Ma­no su­pra­ti­mu, tai yra leng­va­ta, ku­ri tu­rė­tų ga­lio­ti… yra įvai­rių pa­siū­ly­mų, kad tu­rė­tų ga­lio­ti iki be­ga­ly­bės. Aš ma­nau, kad tu­rė­tų bū­ti nu­sta­ty­tas lai­ko­tar­pis, per ku­rį vals­ty­bė ga­lė­tų su­tvar­ky­ti cen­tri­nį šil­dy­mą.
PIRMININKĖ. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Pra­šom.
K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs mi­nė­jo­te, kad ta leng­va­ta skir­ta var­to­to­jams. 
Tai aš no­riu jums pa­sa­ky­ti apie tą pa­ty­ri­mą, ku­rį mes tu­ri­me.

Bet ku­riuo at­ve­ju, ka­da mes kal­ba­me apie PVM su­ma­ži­ni­mą ko­kiai nors pa­slau­gai ar­ba pro­duk­tui, tai kal­ba­me apie pa­ra­mą ga­min­to­jui. 

Šiuo at­ve­ju yra vals­ty­bės ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­nų kon­tro­lė, tą mes tu­ri­me, tai vis tiek tu­rės bū­ti at­si­žvelg­ta į kaš­tus ir są­nau­das. 

Ši­lu­mos ga­min­to­jas iš tik­rų­jų bus su­in­te­re­suo­tas ir iš­lai­kys aukš­tą kai­ną, nes jis pui­kiai su­pras, kad var­to­to­jas ma­žiau mo­kės, va­dina­si, ga­li­ma dau­giau di­din­ti, ga­li­ma ir to­kią lo­gi­ką tai­ky­ti. 

Bet iš prin­ci­po aš ma­nau, kad tas pa­siū­ly­mas iš tik­rų­jų aki­vaiz­džiai prieš­ta­rau­ja ben­dra­jai eko­no­mi­nei lo­gi­kai, kad kuo dau­giau leng­va­tų, tuo blo­giau eko­no­mi­kai ir žmo­nėms. 

Ačiū.


M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš ne­la­bai su­pra­tau jū­sų klau­si­mą, bet gal pa­ban­dy­siu jus pa­tiks­lin­ti. Tai yra re­gu­liuo­ja­mas sek­to­rius. Re­gu­liuo­ja­mas sek­to­rius, Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja, la­bai aiš­kiai ma­ty­da­ma, ko­kią da­lį su­da­ro PVM leng­va­ta, to­kia da­li­mi ir su­ma­ži­na šil­dy­mo kai­ną. Jei­gu to­kia da­li­mi bus pa­di­din­tas PVM šil­dy­mui, ly­giai to­kia pa­čia da­li­mi pa­di­dės šil­dy­mo kai­na gy­ven­to­jams. Bet prieš tai tu­ri pri­im­ti spren­di­mą val­dan­tie­ji.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Ta­ma­šiū­nie­nė. Pra­šom. R. Ta­ma­šu­nie­nė. At­si­pra­šau.
R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Sun­ku iš­tar­ti pa­var­dę, nes ji tiek pa­keis­ta, kad nei lie­tu­viai, nei len­kai ne­iš­ta­ria. Ačiū, pra­ne­šė­jau. Aš pri­ta­riu jū­sų PVM leng­va­tai ir ne­ma­nau, kad vals­ty­bė, iš­kel­da­ma sau tiks­lą pa­siek­ti so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą ir skir­ti leng­va­tą tiems, ku­riems la­biau­siai jos rei­kia, su­tau­pys, nes iš tik­rų­jų ta leng­va­ta yra ki­to­kio po­bū­džio. Ver­ti­nant žmo­nių pa­ja­mas, ji yra šiuo me­tu bū­ti­na. Prieš tai bu­vo tei­kia­mas svars­ty­mo sta­di­jo­je Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris bu­vo kaip sa­vo­tiš­ka kom­pen­sa­ci­nė prie­mo­nė tiems, ku­riems PVM leng­va­ta bus pa­nai­kin­ta ir smogs per šei­mos biu­dže­tą. Gal ga­lė­tu­mė­te pra­neš­ti mū­sų ko­le­goms ir vi­suo­me­nei, ko­kioms šei­moms pri­klau­sy­tų kom­pen­sa­ci­ja? Kiek man ži­no­ma, dvie­jų dir­ban­čių žmo­nių, au­gi­nan­čių du vai­kus šei­ma to­kios kom­pen­sa­ci­jos jau ne­gau­tų. Man at­ro­do, jū­sų pa­teik­ti duo­me­nys dar la­biau įti­kin­tų dėl šios PVM leng­va­tos bū­ti­nu­mo ir efek­ty­vu­mo. Ačiū.
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į vie­ną da­ly­ką, kad ši­ta PVM leng­va­ta pa­di­dins so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jų są­ra­šą, iš­plės jį pa­pil­do­mai 100 tūkst. gy­ven­to­jų. Pa­pil­do­mai 100 tūkst. gy­ven­to­jų ir tai… Aš pats per­ėjau daug dau­gia­bu­čių, ei­da­mas from do­or to do­or rin­ki­mų kom­pa­ni­jos me­tu, ne­abe­jo­ju, kad da­lis ir jū­sų tai da­rė, ir tik­rai tie, ku­rie ten gy­ve­na, nė­ra jo­kie tur­čiai, tai yra ma­ma, tė­tis ir du vai­kai, tai yra to­kia tra­di­ci­nė, gra­ži Lie­tu­vos šei­ma, ar tai bū­tų Vil­nius, ar tai Kau­nas, ar Ma­ri­jam­po­lė, ar tai Jo­na­va. Tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, ku­rie gy­ve­na tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, nau­do­ja­si cen­tri­niu šil­dy­mu, yra tra­di­ci­nė lie­tu­viš­ka šei­ma, ku­riai kai­na pa­di­dės. Bet bė­da ta, kad da­lis gy­ven­to­jų, ku­riems kai­na pa­di­dės, jie bus vis tiek vie­nu eu­ru, ke­liais eu­rais per tur­tin­gi, kad ga­lė­tų kreip­tis tos pa­ra­mos. Ir ši­tas spren­di­mas iš es­mės nu­blokš ne tik da­lį gy­ven­tų­jų, ku­rie tu­rės kreip­tis pa­ra­mos, bet da­lis gy­ven­to­jų tie­siog ne­ga­lės kreip­tis pa­ra­mos ir tie­siog tu­rės gy­ven­ti su pa­di­din­ta šil­dy­mo kai­na.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia A. Sy­sas.
A. SYSAS (LSDPF). La­bai ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų la­bai pa­pras­tas. Aš į es­mę ne­si­gi­lin­siu, nes kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo nuo­mo­nę. Ko­dėl pa­si­rin­ko­te 2020 m. bir­že­lio 1 d.? Ža­da­te lai­mė­ti rin­ki­mus?
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mes kal­bė­jo­me, koks tai ga­lė­tų bū­ti lai­ko­tar­pis, ar 2019 me­tai, ar 2018 me­tai, ar 2020 me­tai. Jū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­kas (ne­ži­nau, ar su juo ta­rė­tės) siū­lė pra­tęs­ti vi­sam lai­kui, tai sa­vo bal­sa­vi­mu ga­lė­si­te pa­ro­dy­ti, ar jūs ta­rė­tės su sa­vo pir­mi­nin­ku, ar jis vis dar jū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­kas. Mes siū­lė­me iki 2020 me­tų. Aš ži­nau, kad tre­ji me­tai yra pro­tin­gas lai­ko­tar­pis Vy­riau­sy­bei im­tis prin­ci­pin­gų ir ryž­tin­gų veiks­mų, ska­ti­nant re­no­va­ci­ją ir tvar­kan­tis su cen­tri­niu šil­dy­mu. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad per tuos me­tus taip pat at­si­ras reikš­min­gi, rim­ti nau­ji pa­jė­gu­mai šil­dy­mo ge­ne­ra­vi­mui, t. y. jė­gai­nės Vil­niu­je ir Kau­ne, ku­rios nau­dos bio­ku­rą, ku­rios gal­būt de­gins šiukš­les ir teiks pi­ges­nę šil­dy­mo kai­ną gy­ven­to­jams. Tai yra pro­tin­gas lai­ko­tar­pis, per ku­rį vals­ty­bė ga­lė­tų su­si­tvar­ky­ti.
Ačiū jums už klau­si­mus. Aš su­pran­tu, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma jau pri­ėmė spren­di­mą pa­di­din­ti šil­dy­mo kai­nas 700 tūkst. var­to­to­jų. Ma­nau, kad tai yra ne­tei­sin­gas spren­di­mas, ma­nau, kad ne­tei­sin­gas spren­di­mas di­din­ti so­cia­li­nę at­skir­tį, vers­ti šim­tus tūks­tan­čių pa­šal­pi­niais, bet tai yra jū­sų spren­di­mas ir, ma­tyt, jį rei­kia gerb­ti. Ačiū.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Ne­iš­gy­ven­ki­te, pats dan­gus ža­da jums pa­dė­ti. Žiū­rė­ki­te, žie­ma pra­si­dė­jo. Yra už­si­ra­šiu­sių­jų kal­bė­ti už ir prieš po pa­tei­ki­mo. Ir pir­mo­ji kal­ba už M. Na­vic­kie­nė. Pra­šom.
M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Man at­ro­do, kad pats dan­gus ban­do at­kreip­ti val­dan­čių­jų dė­me­sį ir ne­leis­ti pri­im­ti klai­din­go spren­di­mo, su­si­ju­sio su di­de­lio skai­čiaus žmo­nių at­ei­ti­mi. Aš iš tie­sų tu­riu to­kį įta­ri­mą, kad nors mes čia il­gai dis­ku­tuo­ja­me, bet val­dan­tie­ji jau yra pa­da­rę su­si­ta­ri­mą. Ke­li žmo­nės – dvie­jų par­ti­jų pir­mi­nin­kai pa­da­rė su­si­ta­ri­mą dėl 700 tūkst. žmo­nių fi­nan­si­nės per­spek­ty­vos at­ei­nan­čiais ir dar ki­tais me­tais. Ši­ta leng­va­ta bū­tų me­cha­niz­mas, ku­ris pa­dė­tų žmo­nėms jaus­tis fi­nan­siš­kai daug lais­viau, pa­dė­tų su­pras­ti, kad iš skur­do ra­to rei­kia va­duo­tis, kad ne­rei­kia slėp­ti sa­vo pa­ja­mų, ti­kin­tis ko­kios nors pa­šal­pos ar kom­pen­sa­ci­jos. Ši leng­va­ta yra ypač svar­bi vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms. O šian­dien mes ma­to­me po­li­ti­nius su­si­ta­ri­mus, kas kam ką ir už ką. O apie Lie­tu­vos žmo­nes yra gal­vo­ja­ma ma­žiau­siai. To­dėl tik­rai pra­šau vi­sų, ku­rie skai­to įsta­ty­mą ir bal­suo­ja sa­va­ran­kiš­kai, o ne taip, kaip nu­le­mia frak­ci­jų se­niū­nų su­si­ta­ri­mai, pa­lai­ky­ti leng­va­tos pra­tę­si­mą. Ačiū.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar­gu­men­tai prieš – pra­šom, Al­gir­dai Sy­sai.
A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ga­lė­čiau ger­bia­mai opo­zi­ci­jai pri­min­ti, kas at­si­ti­ko po nak­ti­nių re­for­mų. Kai ne tik prie iš­mo­kų ir pa­šal­pų sto­vė­jo po 500 žmo­nių. Virš 500 tūkst. Mais­to ban­ke gau­da­vo mai­ti­ni­mą. Tai ne­pri­min­kit, kas čia mo­ka pa­da­ry­ti di­de­les kri­zes. (Bal­sai sa­lė­je) …ir mes la­bai no­rė­tu­me. Aš la­bai no­rė­čiau, kad mes dau­giau skir­tu­me dė­me­sio že­miau­siems at­ly­gi­ni­mams Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ma­žiau­sioms pen­si­joms. Tai joms mes vis ne­ran­da­me lė­šų, nes tas lė­šas iš­taš­kom ir tiems, kam ne­rei­kia. Tai­gi gal­būt pa­ra­ma tu­ri bū­ti pir­miau­sia skir­ta tam, kam rei­kia. Vi­sos ši­tos ben­dros leng­va­tos, toks vaiz­das, kad jūs ne­skai­to­te, ką mums re­ko­men­duo­ja Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do, Pa­sau­lio ban­ko, EBPO eks­per­tai – at­si­sa­ky­ti vi­sų leng­va­tų, o ne plės­ti jas ir tęs­ti. Su­pran­tu, kad My­ko­las taip ir ne­at­sa­kė, bet gal­vo­ju, kad kon­ser­va­to­riai jau nu­ma­tę lai­mė­ti 2020 me­tų Sei­mo rin­ki­mus ir po to ga­li­ma bus pa­nai­kin­ti tą PVM leng­va­tą. Aš ma­nau, vis tęs­da­mi ši­tą leng­va­tą, mes pa­pras­čiau­siai ir re­no­va­ci­jos pro­ce­są stab­do­me. Nes kam mo­kė­ti, kam pa­pil­do­mas lė­šas dė­ti į re­no­va­ci­ją, jei­gu mo­kes­čių mo­kė­to­jai su­mo­ka už pa­pil­do­mą šil­dy­mą? Bet vis­ką su­dė­ki­me į vie­ną krū­vą ir pri­tai­ky­ki­me tas lė­šas, kam rei­kia. To­dėl aš pa­si­sa­kiau ir pa­si­sa­kau prieš – prieš ši­tas leng­va­tas.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Gal re­pli­ka dėl pa­mi­nė­ji­mo čia bus? (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­ga, gal po bal­sa­vi­mo, ge­rai? Pir­ma bal­suo­ja­me, ap­si­spren­džia­me ir su­teik­si­me re­pli­kai žo­dį. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom, Mo­ni­ka.
M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­rė­čiau tik at­kreip­ti dė­me­sį, kad čia vis links­niuo­ja­ma nak­ti­nė mo­kes­čių re­for­ma. Tai įdo­mu, kiek tuo­me­čiai val­dan­tys so­cial­de­mok­ra­tai pa­kei­tė nak­ti­nės mo­kes­čių re­for­mos įsta­ty­mų? Tai yra nė vie­no.
O jei­gu kal­ba­me apie ko­kią nors so­cia­li­nę ly­gy­bę, tai bū­tų ge­rai, kad bū­tų pa­siū­ly­mas Sei­mo na­riams, gy­ve­nan­tiems Sei­mo vieš­bu­ty­je, pra­dė­ti mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas.
PIRMININKĖ. Ruo­šia­mės.
Ko­le­gos, pra­de­da­me bal­sa­vi­mą dėl pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Pra­šom. Kas bal­suo­ja­te ir pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas prieš ar su­si­lai­ko­te – ati­tin­ka­mai.
Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 35, prieš – 14 ir su­si­lai­kė 30. Tai­gi po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui nė­ra pri­tar­ta. Ko­le­gos, teks ap­si­spręs­ti, ar grą­ži­na­me to­bu­lin­ti, ar tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą at­me­ta­me. Kas už to­bu­li­ni­mą, bal­suo­ja­te už, kas, kad grą­žin­tu­me, at­mes­tu­me… (Bal­sai sa­lė­je) Mi­nu­tė­lę, ko­le­ga. Po vi­sų bal­sa­vi­mų pa­sa­ky­si­te. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­ga, tik­rai ne­no­ri­te? Jei­gu sy­kį ap­gau­si­te, dau­giau nie­ka­da aš ne­su­tek­siu jums žo­džio. (Juo­kas sa­lė­je) Pra­šom.
M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Oho, jau ga­liu? Ger­bia­ma ko­le­ge, tai yra dėl ve­di­mo tvar­kos ir aš tu­riu to­kią tei­sę. La­bai ti­kiuo­si, kad jūs man ją su­teik­si­te. O jei­gu jūs ne­si­va­do­vau­si­te Sta­tu­tu, tai aš ir to­liau bal­suo­siu prieš jus.
O da­bar dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui. Iš es­mės, ger­bia­mi val­dan­tie­ji, nė­ra pras­mės ši­to pro­jek­to to­bu­lin­ti. Jūs iš­reiš­kė­te la­bai aiš­kią sa­vo va­lią di­din­ti šil­dy­mo kai­nas gy­ven­to­jams ir tai pa­da­rė­te la­bai ryž­tin­gu ir prin­ci­pin­gu spren­di­mu. Jūs ne­klau­sė­te sa­vo par­ti­jos pir­mi­nin­ko, jūs ne­klau­sė­te ben­drų dis­ku­si­jų. Aki­vaiz­du, jūs pri­ėmė­te va­lios spren­di­mą. To­bu­lin­ti nė­ra pras­mės, nes mes tik gai­ši­me lai­ką ir to­liau er­zin­si­me gy­ven­to­jus. Tai aš…
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, dar vie­na re­pli­ka. Pra­šom. Per de­ši­nį­jį mik­ro­fo­ną S. Ja­ke­liū­nas.
S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Kai ku­rie iš M. Ma­jaus­ko ko­le­gų ser­ga fi­nan­si­ne ši­zo­fre­nija. Agi­ta­vo už kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mo pra­plė­ti­mą ir pa­di­di­ni­mą ir taip pat už PVM leng­va­tos šil­dy­mui pra­tę­si­mą. Tai yra lo­gi­nis ir fi­nan­si­nis nesu­si­pra­ti­mas, tu­rė­ki­te tai ome­ny­je.
PIRMININKĖ. Pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je)
N. PUTEIKIS (LVŽSF). Aš A. Sy­sui no­riu pa­sa­ky­ti, kad Va­ka­rų Eu­ro­po­je pir­mo­ji PVM mi­si­ja yra ne pi­ni­gų su­rin­ki­mas į biu­dže­tą, o tur­ti­nės ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mas. Ir ten sa­ko, te­gul mi­li­jo­nie­riai nau­do­ja­si PVM leng­va­to­mis, bet pir­miau­sia nau­do­ja­si skur­džiai. Ir vi­so­je Eu­ro­po­je, iš­sky­rus Lie­tu­vą, PVM leng­va­tos yra vais­tams, pa­grin­di­niam mais­tui, net kai ku­rio­se vals­ty­bė­se rū­bams. Mes esa­me bal­ta var­na. Aš siū­lau PVM leng­va­tų ne nai­kin­ti, o at­virkš­čiai – plės­ti jas.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Bai­gia­me su šiuo klau­si­mu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą