2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis

Lietuvos piliečiams skirta ...

 

Energetikos ministerijai                                2022-01-20   NR. 1

Energetikos konkurencingumo grupė

Grupės vadovui Karoliui Švaikauskui

 

DĖL ELEKTROS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PROJEKTO

 

Susipažinę su Taisyklių projektu  teikiame jam sekančias pastabas:

 1.Energija yra prekė –taip nustato Civilinis kodeksas .

Todėl sąvoka neteisėtas energijos vartojimas yra labai abejotinas, nes iš esmės tai yra nusikaltimas, kuriam, priklausomai nuo pavogtos prekės sumos, taikoma arba administracinė, arba baudžiamoji atsakomybė.

Sąvoka „neteisėtas energijos vartojimas‘ yra sovietinės epochos reliktas.

 

2. Taisyklių projektas nustato:

3. Pakeičiu 8.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.10. Neteisėtas elektros energijos vartojimas – elektros energijos vartojimas, kai įrodoma, kad:

8.10.2. elektros energijos apskaitos prietaisai (toliau – elektros apskaitos prietaisai)  ar apskaitos schemos elementai akivaizdžiai sugadinti (pažeistas elektros apskaitos prietaisas stiklas, korpusas, gnybtų trinkelė ar pan., sugadintas matavimo transformatorius, bandymo gnybtynas, laidininkai ar kita; pažeistos ar nutrauktos elektros apskaitos prietaiso, elektros apskaitos schemos elemento, įvadinės elektros apskaitos spintos (skydelio) ar kitų su elektros apskaita susijusių vietų plombos, klastotos elektros apskaitos prietaiso ar elektros apskaitos schemos elementų gamintojo, metrologinės patikros ir (arba) operatoriaus plombos, naudotos mechaninės ar kitos priemonės, skirtos fiksuojamos elektros energijos kiekiui keisti; pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema ar pan.) ir dėl to neužfiksuotas faktinis patiektas elektros energijos kiekis;

8.10.3. elektros apskaitos prietaisas, elektros apskaitos schemos elementas paveiktas taip, kad tikrinant nebuvo įmanoma to pamatyti (paveikta sukuriant išorinį magnetinį lauką, elektros apskaitos prietaisų rodmenys atsukti atgal ar stabdyti specialiaisiais prietaisais, falsifikuoti elektros apskaitos prietaisai, matavimo transformatoriai, elektros imtuvai prijungti prieš elektros apskaitos sistemos įrengimo vietą ar pan.) ir dėl to neužfiksuotas faktinis patiektas elektros energijos kiekis.

                                                      --------------- 

Betgi Taisyklių projekto autoriui turėjo būti žinoma, kad praktikoje elektros apskaitos prietaisai randasi:

 -Ant vartotojo nuosavybės ribos.

-Daugiabučių namų laiptinėse ar kitose patalpose.

-Vartotojų butuose.

 

 Taigi ir tiesioginė atsakomybė už apskaitos prietaisus gali būti taikoma tik tada, kada apskaitos prietaisas randasi vartotojo patalpose (bute, name ir pan.)

 Visais kitais atvejais, vertinant nekaltumo prezumpciją, būtina įrodyti vartotojo kaltę, kad jis vogė elektrą.

 Tuo tarpu  Taisyklių projekte nustatytas 8.10 papunkčio pakeitimas visiškai to nepaiso, nes visi išvardinti apskaitos pažeidimai  dar nerodo, kad vyko elektros energijos vagystė, nei kas juos atliko.

 Kaip pvz. sandėlio plombos pažeidimas dar nerodo, kad įvyko prekių vagystė.

 

 3.Tiriant elektros vagystę  visais atvejais turi būtinai dalyvauti teisėsaugos atstovas. O Taisyklėse nustatytas iš esmės Linčo teismas iškreipta jo prasme, kas yra irgi  sovietinių laikų reliktas.

 

4.Šiuo metu galioja sovietinių laikų praktika, kada už daugiabučio namo elektros energijos sunaudojimą bendroms  reikmėms atsiskaitoma su pastato bendrojo naudojimo objektų valdytoju (bendrija, administratoriumi).

Tai visiškai nesuderinama su Civilinio kodekso nuostatomis.

 O LR Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad poįstatyminio teisės akto nuostatos negali pakeisti įstatymo nuostatų.

 

5.Kadangi pastabos iš esmės yra  teisinio pobūdžio, todėl darytina išvada:

 - Arba Taisyklių projektas nederintas su ministerijos teisininkais,

 - Arba jų kompetencija tikrai verta dėmesio.

 

 Sumoje geranoriškai tikimės tinkamo pastabų įvertinimo.

 

Prezidentas   Antanas Miškinis

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą