2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis

Į parduotuvę su savo svarstyklėm .......

 

Energetikos ministerijai       2021-09-26  Nr. 6

 Finansų ministerijai

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PROJEKTO

 

   Buhalterinės apskaitos įstatymas nustato:

 3. Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis arba paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos.

Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai

 

  Taipogi mes neradome įstatymo, kuris  buitiniams vartotojams  nustatytų pareigą deklaruoti energijos, vandens ir kt. apskaitos prietaisų parodymus.

  Todėl apskaitos prietaisų parodymų deklaravimas, tarkime, galimas tik abipusiu sutarimu, žinoma jei tam neprieštarauja Finansų ministerija (dėl  apskaitos iškraipymo).

 Tikimės teisiškai argumentuoto atsakymo į mūsų pastabą teisės akto projektui Priedas.

 

   Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas         Antanas Miškinis

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas

 

Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

2010 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1-38 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                          Nr.

Vilnius

 1. P a k e i č i u Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 105.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„105.1. vartotojas sutartyje nustatytu laiku tiksliai nurašo ir deklaruoja elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Tiekėjas sutartyje su vartotoju gali susitarti, kad tais atvejais, kai vartotojas elektros apskaitos prietaisų rodmenų nedeklaruoja nustatytu laiku, tiekėjas operatoriui perduoda paskutinius vartotojo deklaruotus rodmenis. Tokiais atvejais Taisyklių 105.6 papunktis netaikomas;“.

1.2. Pakeičiu 105.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„105.1. vartotojas sutartyje nustatytu laiku tiksliai nurašo ir deklaruoja elektros apskaitos prietaisų rodmenis;“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 Energetikos ministras                                                                                        

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą