2016 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis

,, tokia tad tvarka tvarkelė tame Lietuvos liaudies "banstustane" ...

Laida "Lietuva tiesiogiai", laidos vedėjas A. Kavaliauskas klausia, Prekybininkų asociacijos prezidentas L.Vilimas atsako.


Laidos vedėjas klausia: Ar ilgai pensininkas pirkdamas alkoholį turės rodyti ir pasą ??

L.Vilimas atsako: ...... neturi termino .....

Tuo tarpu Memorandumas kurį pasirašė prekybininkų atstovai ir galimai teisinis beraštis, ar dar kas nors blogiau, socialdemokratas sveikatos apsaugos ministras)  nustatantis, kad visi be išimties alkoholio pirkėjai turi rodyti asmens dokumentus, kaip teisinis dokumentas yra, kaip liaudis sako, žemiu plintuso ......

Na ir kas paneigs, kad toks prekybininkų savivaliavimas   rodo, kad šalį šiuo metu de fakto  valdo prekybininkų asociacijos prezidentas, o ne  liaudies išrinkta  ir numylėta prezidentė D. Grybauskaitė, ar  ministras pirmininkas A. Butkevičius.


 Tokiu būdu jau pusė mėnesio, kaip alų mėgstantys:

Seimo nariai,
Prezidentės patarėjai,
Teisėjai,
Prokurorai,
Policininkai, 
VSD, STT, FNTT  darbuotojai,
Užsienio ambasadų darbuotojai,

yra nuolankus prekybininkų patyčių objektas.Tyli Sveikatos apsaugos ministerija, paprašyta atšaukti jos ministro parašą po tuo nelemtu "Memorandumu".

Tyli ir Vilniaus apygardos prokuratūra, paprašyta apginti pirkėjų viešąjį interesą.
(Beje pagal Prokuratūros įstatymą pastaroji savo iniciatyva gali imtis ginti viešąjį interesą ... Gali ..... bet negali .... "stoporas" matyt ...)Netyli tiktai trys narsūs Seimo karžygiai, socialdemokratai liaudies gynėjai:


  1. Bronius Bradauskas,
  2. Andrius Palionis,
  3. Gintautas Mikolaitis.


Jie pateikė Seimui Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą, nustatančią, kad


" Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą tik kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis nei 18 metų.

Jeigu toks asmuo nepateikia jo amžių liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus."

Šiuo metu yra

 Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę, o kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis ne 18 metų, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. 

Jeigu toks asmuo nepateikia jo amžių liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus.


Nežiūrint to, kad Seimo narys J. RAZMA (TS-LKDF) labai suprantamai B. Bradauskui   paaiškino:


"Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš bi­jau, kad tuo pro­jek­tu jūs tar­si pa­tvir­ti­na­te pre­ky­bi­nin­kų ver­si­ją, kad da­bar­ti­nis įsta­ty­mas kuo nors blo­gas ir kad jie el­gia­si tei­sė­tai.

Jie ab­so­liu­čiai ydin­gai ne­tei­sė­tai trak­tuo­ja įsta­ty­mą ir da­bar tik­rai ne­tu­ri tei­sės rei­ka­lau­ti iš vy­res­nio žmo­gaus jo­kio pa­žy­mė­ji­mo.


Juk aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad ga­li rei­ka­lau­ti, kai ky­la abe­jo­nių.

Ko­kių abe­jo­nių ga­li kil­ti ma­tant pa­si­rams­čiuo­jan­tį laz­de­le pen­si­nin­ką?

Jei­gu jū­sų prem­je­ras šiek tiek val­dy­tų si­tu­a­ci­ją, iš­si­kvies­tų tuos pre­ky­bi­nin­kus ir pa­sa­ky­tų: ar­ba bai­gia­te cir­kin­tis, ar­ba tik­rai įve­si­me pa­čius griež­čiau­sius ap­ri­bo­ji­mus ir dar ap­mo­kes­tin­si­me pa­gal pre­ky­bos plo­tą.

Da­bar, kai jūs pats čia pa­ra­šo­te dar ydin­gai, kad ga­lės rei­ka­lau­ti, ga­lės ne­rei­ka­lau­ti, jūs pa­ra­šo­te „tu­ri tei­sę“, net iš 18-me­čių tu­rės tei­sę ar­ba rei­ka­lau­ti, ar­ba ne­rei­ka­lau­ti.

Čia dar la­biau su­ve­lia­te."Vis dėl to Seimas nubalsavo priimti šį trijų liaudies  gynėjų pasiūlytą Įstatymo pataisymą po pritarimo.

Beje šio Įstatymo svarstymo metu J. Razma replikavo:

Ger­bia­mie­ji so­cial­de­mok­ra­tai, ku­rie taip pik­ti­na­tės ši­ta si­tu­a­ci­ja, vis dėl­to, jei­gu jū­sų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras kar­tu su pre­ky­bi­nin­kais ne­bū­tų pa­si­ra­šęs to spren­di­mo, gal jo ir ne­bū­tų, čia yra ir jū­sų at­sa­ko­my­bė už tą si­tu­a­ci­ją. 

 Gerbiami socialdemokratai su tuo  visiškai sutiko neatsakydami į  šią repliką.

 Betgi prisiminkime, kas buvo rašoma paskiriant keliems mėnesiams naują sveikatos apsaugos ministrą - žurnalistą -informologą - jaunimo reikalų tvarkymo mėgėją:

......... per kelis mėnesius nieko esminio nuveikti negalima ... Betgi pasirodo, kad galima ir dar kaip - kad ir  pasirašyti tokį "Memorandumą" .....

Rusai tokiu atveju pasakytų - "Самое страшное в мире это д....k c инициативой ....."
(Liet. - Baisiausia pasaulyje yra l...s su savo iniciatyva.."

 Beje "memorandumai" yra socdemų, kaip sakoma, pamėgtas arkliukas - kupriukas  - prisiminkime kad ir "Maišiogalos memorandumą", kuriuo A.M.B. padovanojo Latvijai mūsų šalies kontinentinio  šelfo dalį .....

O kas būtų, jeigu socdemai, tarkime,  būtų šiam žurnalistui pavedę vadovauti Krašto apsaugos ministerijai ...

Taigi ...taigi .... tokia tad tvarka tvarkelė tame  Lietuvos liaudies "banstustane ..."

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą