2018 m. gruodžio 9 d., sekmadienis

Kas paneigs, kad Seimo kontrolieriaus įstaigos valdininkai pakišo Seimo kontrolieriui pasirašyti „Valstybinio reketo plytą“ ...
 „ „Aš, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius (-ė) (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), saugoti man patikėtas paslaptis.
Tepadeda man Dievas.“

Taip yra prisiekęs Seimo kontrolierius Augustinas Normantas.

Taigi jis yra prisiekęs vykdyti   Konstituciją, kuri nustato:
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Valstybė gina vartotojo interesus.

 ir įstatymus, tame tarpe ir Civilinį kodeksą, kuris nustato:
6.189 straipsnis. Sutarties galia
1. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.
Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta,     bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

Tokiu būdu,   daugiabučių namų šilumos vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytos Šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti pirkimo – pardavimo sutartys šilumos tiekėjui turi įstatymo galią.

O Šilumos ūkio įstatymas nustato:
 12 straipsnis. Atsiskaitymas su šilumos tiekėju
1. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis..
2. Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.
3. Atsiskaitymo dokumentas yra sąskaita už šilumą arba, savivaldybės institucijoms nustačius, mokesčio už šilumą pranešimas, kuris išrašomas buitiniams šilumos vartotojams (toliau kartu – sąskaita (mokėjimo pranešimas). Buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje (mokėjimo pranešime) turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.

T.y. šilumos vartotojams sąskaitose už šilumą  turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą  šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti.

O Šilumos tiekimo   ir vartojimo taisyklės nustato sąskaitos už šilumą formą ir būtiną rekvizitą:
Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti

Vadovaujantis sveiko proto logika turėtų būti aišku, kaip du kart du – sąskaitose už šilumą šis rekvizitas turi būti.

Tokiu būdu, vykdydamas Buitinių vartotojų sąjungos skundo prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl jos atsirašinėjimo,  tyrimą Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, vykdydamas aukščiau pateiktas Konstitucijos, Civilinio kodekso, Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, turėjo   ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus daugiabučių namų buitinių šilumos vartotojų teises gauti sąskaitas už šilumą tokios formos ir turinio, kaip tai nustato Civilinis kodeksas, Šilumos ūkio įstatymas,  Šilumos tiekimo   ir vartojimo taisyklės.

Deja jis to ne tik, kad nepadarė, bet ir pateikė  su sveiko proto logika nesiderinančią išvadą, kad Vilniaus  daugiabučių namų, kur  šilumos punktuose ruošiamas karštas vanduo, šilumos vartotojams yra tiekiamas centralizuotai paruoštas  karštas vanduo ........... 

Tai jis padarė nenagrinėdamas    daugiabučių namų šilumos vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytų Šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti pirkimo – pardavimo sutarčių ......

Nuo ko, vadovaujantis sveiko proto ir teisine logika,  ir reikėjo pradėti tyrimą.

Formaliai vertinant Seimo kontrolieriaus „Pažymą Dėl Buitinių vartotojų sąjungos skundo prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, 2018 10 29, Nr. 4D-2018-92, 11 lapų“ galima būtų padaryti išvadą, kad, kas paneigs,  Seimo kontrolierius sulaužė savo priesaiką.
   
Tačiau labiausiai tikėtina, kad Seimo kontrolierius pasirašė Pažymą jos  nesupratęs, pasitikėdamas jos rengėju(ais),   smarkiai stokodamas žinių apie problemos esmę, kas yra savaime suprantama.

   Vaizdžiai tariant, Seimo kontrolierius pasirašė, kaip sakoma, ant plytos ..... ant Valstybinio reketo plytos, nes pateikė išvadą, kad Vilniaus daugiabučiams namams tiekiamas centralizuotai paruoštas  karštas vanduo, kas fiziškai yra nebeįmanoma, nes  likviduota prieš keliolika metų ....

  Ir jeigu mūsų šalis būtų teisinė valstybė, tai neabejotinai su „šia Valstybinio reketo plyta“ jis būtų Seimo nokautuotas ...

  O iš esmės ką  gi rodo ši, tragikomišką juoką sukelianti, Pažyma ??

Ji, geriausiu atveju, ir kas tai paneigs, rodo tragišką Seimo kontrolieriaus įstaigos „specialistų“ nekompetenciją, kaip ir tą patį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos .........

Vienkart, kas tai paneigs,  visa tai rodo ir valstybės tarnautojų sistemos krizę .... ne, ne krizę, nes tokios sistemos tiesiog  nėra.

Nes de fakto  nėra  valstybės tarnautojų, o yra  valdininkai  ..................

Ir, kas tai paneigs,  labai jau retas ministras, ar valstybės įstaigos vadovas jiems vadovauja, greičiau jau atvirkščiai ...

Geras pavyzdys Aplinkos ministerija, kuri privalėjo Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus parengti 2014 lapkričio 1dienai, ir kurie iki šiol vis dar neparengti .....

O  ministerijos valdininkai, kas tai paneigs, labai  žiauriai pasityčiojo iš savo ministro, kuris jų dėka Vyriausybės teikiamą Seimui Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimų – papildymų projektą pateikė, ne kaip Vyriausybės ir ministerijos, o kaip „vieno žmogaus (A.A.M.) nuomonę..“

P.s. Vienkart keista ir nesuprantama, kodėl premjeras Aplinkos ministro nedelsiant viešai,  kaip rusai sako,   с позором  nepasiuntė, kaip liaudis sako, prie „balų varlių skaičiuoti“ ...

 ********************************************* 
Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas
 Augustinas Normantas
Gimė 1952 m. Mažeikių raj. Auksodės   kaime. 1970 m. baigęs Mažeikių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, kurį su pagyrimu baigė 1975 metais ir liko dėstytojauti Valstybinės teisės katedroje.
1976-1982 m. studijavo Maskvos M. Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantūroje, apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją.
 Nuo 1980 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, vyr. dėstytojas, docentas.
1993-1996 m. – LR Seimo Valstybės ir teisės komiteto patarėjas, LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas.
Nuo 1996 m. – LR Konstitucinio Teismo teisėjas.
2005 m. LR Seimo paskirtas Seimo kontrolieriumi.
2010 m. patvirtintas antrai Seimo kontrolieriaus kadencijai.
 Nuo 2013 metų eina Seimo kontrolierių įstaigos vadovo pareigas.
2016 m. patvirtintas trečiai Seimo kontrolieriaus kadencijai.
2017 m. antrą kartą paskirtas Seimo kontrolierių įstaigos vadovu.
A.Normantas yra socialinių mokslų daktaras, profesorius, Europos ombudsmenų instituto (EOI valdybos narys.
Vedęs, turi sūnų.
----------------------------------

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą