2016 m. birželio 9 d., ketvirtadienis

Seimo Kaimo reikalų komitetas taip ir neišdrįso iš esmės spręsti Nacionalinės žemės tarnybos problemos

 Seimo Kaimo reikalų komitetas informuoja:

Kaimo reikalų komitetas siūlo operatyviai spręsti žemės servitutų problemas
2016 m. gegužės 18 d. pranešimas žiniasklaidai


Seimo Kaimo reikalų komitetas pastaruoju metu gavo daug asmenų skundų dėl to, kad nuosavybės teisių atkūrimo procese dėl subjektyvių priežasčių nesuprojektavus grąžintiniems žemės sklypams privažiuojamųjų kelių, jie gali būti įrengti tik nustačius kelio servitutą privatiems žemės sklypams tarpusavio susitarimu arba teisme.

Pagal Nacionalinės žemės tarnybos pateiktus duomenis, šiuo metu tiksliaisiais kadastriniais matavimais išmatuotų žemės sklypų Lietuvoje skaičius sudaro tik 40 proc. visų įregistruotų žemės sklypų, o žemės servitutų klausimas aktualus apie 4400 žmonių.

Realiai šis skaičius yra keletą kartų didesnis, kadangi tai, kad prie žemės sklypų nesuprojektuota privažiavimo kelio ar nėra nustatyta kelio servituto, dažniausiai nustatoma būtent tiksliųjų kadastrinių matavimų atlikimo metu.

Komitetas šios dienos posėdyje priėmė sprendimą (Priedas 1), kuriuo konstatavo, 


kad nepateisinama tokia situacija, kai dėl žemėtvarkininkų padarytų klaidų kenčia žmonės ir pasiūlė Žemės ūkio ministerijai užtikrinti, kad piliečiams nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai turėtų tinkamą privažiavimą, kaip numatyta teisės aktų reikalavimuose; 

ieškoti priemonių paspartinti tiksliųjų kadastrinių matavimų atlikimo procesą; 

pateikti komitetui apibendrintą informaciją apie pritaikytas priemones asmenims, nuosavybės teisių atkūrimo procese pažeidusius teisės aktų reikalavimus, ir žemės sklypams nesuprojektavusiems privažiavimo ar nenustačiusių kelio servituto.

Apie šio sprendimo įgyvendinimo eigą Kaimo reikalų komitetas informaciją turėtų gauti iki š. m. liepos 1 dienos.

---------------------------------------------------------
 

  Betgi BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGA ne kartą ir įvairias valdžios institucijas,  ir Seimo narius informavo, kad Žemės reforma vyksta nepatenkinamai, kad daugeliui žemės savininkų yra išduoti laikini žemės planai, kad totališkai žemės sklypų savininkai neturi informacijos apie jų žemės sklypų servitutus gretimuose žemės sklypuose - t.y. teisę per šiuos žemės sklypus patekti į savo žemės sklypus ir atvirkščiai.


Galų gale buvo kreiptasi į Seimo pirmininkę (Priedas 2), kuri laišką nukreipė Seimo Kaimo reikalų komitetui.


Pastarasis po mėnesio  atsakė Seimo pirmininkei ir Buitinių vartotojų sąjungai (Priedas 3).


Tokiu būdu Kaimo reikalų komitetas net neužsiminė, kad didelė dalis žemės savininkų turi jiems išduotus laikinus žemės planus.


  Tuo tarpu Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė žemės tarnyba žemės savininkams siūlo tokius laikinus planus pasikeisti nuolat galiojančiais savo sąskaita, kaip ir tą siūlo  Lietuvos žemės savininkų sąjunga ....

  Tokiu būdu Kaimo komitetas į posėdį pakvietė  konservatorių partijos priedėlio Lietuvos žemės savininkų sąjungos atstovus, kurie tiek metų tylėjo ir  žemės reformos problemų nematė, o Buitinių vartotojų sąjungos atstovų nepakvietė ....

Kodėl ??


Todėl, kad Kaimo reikalų komitetui būtų tekę išklausyti ir  laikinų planų, ir servitutų, ir riboženklių, kur saugumo, išnuomojant žemės sklypus, ]  problemą.

 Na bet yra, kaip yra, gerai, kad bent jau dalis problemų iškelta į viešumą.

Kad Kaimo reikalų komitetas viso to nežinojo yra mažų mažiausia keista, nes jo gretose yra buvęs konservatorių žemės ūkio ministras, ūkininkas.

Tiesa būdamas žemės ūkio ministru jis daugiau  rūpinosi, kaip konservatorių elektoratą  nuvaryti nuo žemės, jį išvadino "sofos ūkininkais".

Yra ir  dar keletas Komiteto narių, susijusių su žemės ūkiu.

Teisingai rašo Komitetas - nesuprojektavus grąžintiniems žemės sklypams privažiuojamųjų kelių, jie gali būti įrengti tik nustačius kelio servitutą privatiems žemės sklypams tarpusavio susitarimu arba teisme.

Tokiu būdu dėl valdžios tyčinio neveikimo  yra sukurta ES lygio problema - tiksinti bomba, kuri pradės sproginėti baigus taip vadinamą "žemės reformą".


Negi Nacionalinei žemės tarnybai tai suvokti buvo ir yra neprieinama ???

Jeigu taip, tada ją reikia suformuoti iš naujo, prieš tai atlikus jos veiklos auditą.

Taigi  padėtis su žemės reforma išties tragiška, o Kaimo reikalų komitetas taip ir neišdrįso problemos - Nacionalinės žemės tarnybos atsakomybės ir kompetencijos - iš esmės spręsti.

Kodėl ?? 

Ar ne todėl, kad Kaimo komiteto pirmininkas ir žemės ūkio ministrė, kuriai pavaldi Nacionalinė žemės tarnyba , kaip vokiečiai sako. yra "partaigenosse" ........

Ką tik jau paskirtas naujas Nacionalinės žemės tarnybos vadovas.

O ar jis sugebės iš esmės pakeisti bent jau  arogantišką tarnybos veiklos stilių į draugišką, kas žino ....

Kas yra akivaizdu ir nepaneigiama, tai kad Tarnyba ir neturi duomenų apie žemės reformos tikrą padėtį ir vengė juos turėti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
P.s.

Visiškai atskira tema yra Kaimo komitetą aptarnaujančio biuro problemos.------------------------ 

Priedas 1


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KAIMO   REIKALŲ KOMITETAS

SPRENDIMAS
Vilnius

DĖL ŽEMĖS SERVITUTŲ SUPROJEKTAVIMO IR NUSTATYMO PROBLEMŲ

2016 m. gegužės 18 d. Nr. 110-S-8

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komitetas,

s u s i p a ž i n ę s su Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalines žemės  tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateikta informacija apie žemės sklypus, kuriems nuosavybes teisių atkūrimo procese pažeidžiant  teises aktų reikalavimus nebuvo suprojektuotas privažiavimas ar nustatytas kelio servitutas, ir apie tai, kad šiuo metu žemės sklypų, suformuotų atliekant preliminarius matavimus, skaičius sudaro net 60 procentų visų įregistruotų žemės sklypų.

i š k l a u s ę s  Žemės ūkio rūmų, Lietuvos žemės savininkų sąjungos, Lietuvos matininkų asociacijos, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų nuomones, 

k o n s t a t u o j a, kad nepateisinama tokia situacija, kai nuosavybes teisių atkūrimo procese dėl subjektyvių priežasčių  nesuprojektavus grąžintiniems žemės sklypams privažiuojamųjų kelių, jie gali būti įrengti tik nustačius kelio servitutą privatiems žemės sklypams tarpusavio susitarimu arba teisme.

s  i u l o Žemės ūkio ministerijai:

1.Užtikrinti, kad piliečiams nuosavybes teise priklausantys žemės sklypai turėtų tinkamą privažiavimą, kaip numatyta teises aktų reikalavimuose;

2.Ieškoti priemonių paspartinti tiksliųjų kadastrinių matavimų atlikimo Lietuvoje procesą;

3.Pateikti Kaimo reikalų komitetui apibendrintą informacija apie pritaikytas priemones asmenims, nuosavybes teisių atkūrimo procese pažeidusius teisės aktų reikalavimus, ir žemės sklypams nesuprojektavusiems privažiavimo ar nenustačiusių kelio servituto;

4.Apie šio sprendimo įgyvendinimo eigą informuoti Kaimo reikalų komitetą iki 2016 m.  liepos 1 dienos.


Komiteto pirmininkas                              Petras Čimbaras


--------------------


Priedas 2
 

BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGA

Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei
 2015 m. spalio 18 d. Nr. 3

DĖL ŽEMĖS REFORMOS PABAIGOS

„Žemės reforma artėja prie pabaigos“ 2015-10-15 informuoja Nacionalinė žemės tarnyba.

Ji skelbia, kad naujausi statistiniai duomenys rodo, kad žemės reformos darbai Lietuvoje sparčiai artėja prie pabaigos, kad piliečių nuosavybės teisės kaimo vietovėse jau atkurtos 99,7 proc., miestuose – 88,4 proc., o asmeninio ūkio žemės įteisinimas siekia 98 proc.
 

Deja iš esmės ir pilietiškai vertinant žemės reformą jai dar toli iki pabaigos.

Kodėl ?

Todėl, kad yra dvi esminės priežastys, kurias nutyli tiek Nacionalinė žemės tarnyba, tiek žemės savininkų asociacijos, tiek Seimo Kaimo reikalų komitetas, tiek Vyriausybė, tiek Prezidentės patarėjai.
 

Na ir pagaliau tyli patys žemės savininkai.

Tai:

1. Laikini žemės planai, žemės sklypai suformuoti atliekant preliminarinius matavimus.

2. Žemės sklypų savininkams nepateikta informacija apie kelio servitutus gretimuose žemės ir miško sklypuose.


Jeigu geodeziniai matavimai pastaraisiais metais grąžinant žemę jau atliekami, tai ir laikini planai, ir minėtų servitutų nepateikimas masiškai tebeegzistuoja, ir ateityje žemės savininkams neabejotinai sukels daug teisinių ir finansinių problemų.

Tokiu būdu žemės reforma su žemės sklypų laikinais planais, jų preliminariniais matavimais......., be kelio servitutų kituose žemės sklypuose ... artėja į pabaigą ...

Sumoje būtina baigti kalbas apie žemės reformos pabaigą ir nedelsiant pradėti spręsti šias problemas, o Nacionalinėje žemės tarnyboje būtina atlikti atsakingą patikrinimą, kodėl gražintiems žemės sklypams nepateikti kelio servitutai kituose žemės sklypuose.

Todėl viešojo intereso gynimo tikslu prašome Jus pagal savo kompetenciją prisidėti prie tinkamo žemės reformos vykdymo ir užbaigimo.

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis

--------------------

Priedas 3

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KAIMO REIKALŲ KOMITETAS
 


Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
                      205 11 18 Nr. S-2015 - 7199

Kopija:
 

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentui Antanui Miškiniui
  
DĖL BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGOS PRAŠYMO 

Gerbiama Seimo Pirmininke, 

Atsakydami ¡ Jūsų prašymą pateikti nuomonę dėl Buitinių vartotojų sąjungos prašymo informuojame, kad dažnai klaidingai yra tapatinamos sąvokos „piliečių nuosavybės teisių i išlikusį neki1nojamąjį turtą atkūrimas“ ir „žemės reforma“.
 

Žemės reforma apima ir nuosavybės teisių atkūrimą, tačiau yra daug platesnis procesas, apimantis dar ir žemės pardavimą, nuomą, žemės sklypų konsolidaciją ir kitus darbus, susijusius su žemės tvarkymu ir administravimu.
 

Pritariame Buitinių vartotojų sąjungos teiginiui, kad didžiausias problemas šiuo metu kelia nuosavybės grąžinimo metu suformuoti preliminariais matavimais žemės sklypai.

Ši problema buvo pradėta spręsti dar 2010 metais Nekilnojamojo turto kadastro įstatyme ¡tvirtinus nuostatą, kad restitucijos metu žemes sklypai formuojami tik atliekant tiksliuosius kadastrinius matavimus.

Privačios žemes sklypų kadastriniai matavimai atliekami tik jų savininkams pageidaujant, pagal žemes sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
 

Informuojame, kad Kaimo reikalų komitetas vykdo nuolatinę parlamentinę kontrolę žemės
 reformos klausimais- š. m. lapkričio  25 d. numatome svarstyti klausimą „Dėl žemės reformos eigos (žemės ūkio paskirties ir miško paskirties žemės pardavimas, žemės konsolidacijos perspektyvos)“. 

Šio posėdžio metu bus apsvarstytas ir Buitinių vartotojų sąjungos pasiūlymas Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽUM patikrinti, kodėl grąžintiems privačion nuosavybėn žemės sklypams ne visais atvejais suformuoti kelio servitutai ir kaip ketinama spręsti šią problemą.
 


Pagarbiai
 

Komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius
 

G. Dešukaitė, tel. (8 5) 239 63 1 6, el. p. gintare.desukaite@1rs. lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą