2017 m. liepos 13 d., ketvirtadienis

Pikų dama .....Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai   2017 06 23  Nr. 21
 Žiniai: Vyriausybės kanceliarijai

DĖL   KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS TAIKYMO

    Susipažinus  su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu     Nr. O3-106     patvirtinta   KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-01-01) kyla aibė neaiškumų.

Štai skyriuje II. SĄVOKOS nustatyta:

14. Karšto vandens tiekėjas  juridinis asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis.

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83

15. Karšto vandens tiekimas centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83


Taigi galima būtų suprasti, kad Metodika skirta centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimui.

Betgi  skyriuje  VII. KARŠTO VANDENS KIEKIŲ IR SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS nustatyta

38. Karšto vandens tiekėjo karštam vandeniui ruošti nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Išleistų nuotekų kiekis prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83


   Tačiau   nuo 2011 11 01  Šilumos ūkio įstatymas nustatė, kad daugiabučiuose namuose  su šilumos tiekėjų karšto vandens ruošimo įrenginiais  karštą vandenį   ruošia daugiabučių namų savininkų  pasirinkti jų prižiūrėtojai, kuriems už karšto vandens ruošimą atlyginama per įrenginių priežiūros mokestį.

  Taigi akivaizdu, kad daugiabučiuose namuose, kur įrengti karšto vandens ruošimo įrenginiai,  joks karšto vandens tiekimas nevyksta.

   Tokiu būdu ši Metodikos nuostata akivaizdžiai prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra nuostatai:

Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.


O  šiuo metu karšto vandens tiekimas gali būti vykdomas tik dviem būdais:
  • Lauko tinklais.
  •  Atvira šilumos tiekimo sistema.

    Ryšium su tuo,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome konkrečios  trumpos informacijos  ( be tradicinio įžanginio  kelių puslapių,  mums neblogiau nei  Komisijai žinomų,  teisės aktų  nuostatų citavimo) kokiam karšto vandens tiekimo būdui ši Metodika yra skirta:

Ø Centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimui lauko tinklais.

Ø Centralizuotai paruošto karšto vandens (šilumnešio) tiekimui atvira šilumos tiekimo sistema.

--------------------------------------------


ATSAKYMAS:

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA


Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Buitinių vartotojų sąjungai
Antanas1940@gmail.com


Nr. R2-(Š)-

Į 2017-06-23
Nr. 21 

Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos taikymo

                     
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. birželio 23 d. gavo Buitinių vartotojų sąjungos raštą „Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos taikymo“.
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punkte nustatyta viena iš Komisijos funkcijų – tvirtinti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas. Šiuo metu galiojanti Karšto vandens kainų nustatymo metodika patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika).
  
Komisijos pirmininkė              Inga Žilienė                                                                                                                                                                                  
----------------------------------------------------------------------------- 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą