2017 m. liepos 13 d., ketvirtadienis

Kvartetas ............
Vilniaus apygardos prokuratūrai      2017 07 11  Nr.  10DĖL  TEISMŲ SUKLAIDINIMO


     Esamo Seimo narys Juozas Imbrasas, buvęs Vilniaus šilumos tinklų o vadovas  Bronius Cicėnas ir    Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos  prezidentė Alvita Armanavičienė  kartu su  aibe   advokatų,  laimėjo bylą prieš tuometinį Vilniaus šilumos tiekėją UAB ,,Vilniaus energija“.

    Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A-2681-822/2016  2017 sausio 24 dieną  priėmė neskundžiamą nutartį patenkinti ieškovų reikalavimą:

1.Panaikinti Kainų komisijos 2010 12 15 nutarimą Nr. O3-317 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB ,,Vilniaus energija““ (Priedas 1).

2.Įpareigoti Kainų komisiją priimti naują nutarimą dėl karšto vandens kainų dedamųjų UAB ,,Vilniaus energija“ .

    Bylos esme tame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilniaus šilumos tiekėjui UAB ,,Vilniaus energija“  nustatė centralizuotai paruošto karšto vandens kainą ( Šilumos ūkio įstatymas 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos,   11. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.),  nors  karštas vanduo buvo ruošiamas daugiabučių namų šilumos punktuose,   priklausančiuose  šilumos tiekėjui, kuriuos jis ir  prižiūrėjo (eksploatavo), o ne karštas vanduo  buvo centralizuotai ruošiamas ir tiekiamas lauko tinklais, kurie buvo panaikinti daugiabučiuose namuose įrengiant šilumos punktus.

   Todėl turėjo būti taikomas Šilumos ūkio įstatymo  15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas:

1. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.
Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų.
Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.
Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas.
Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.
Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje.
Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip.

3. Savivaldybės taryba pagal Komisijos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.

4. Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šilumos, karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykiai, kompetencija, teisės ir pareigos karšto vandens tiekimo srityje nustatomos energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse.

Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-133, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-355 (2009-01-27)
Nr. XI-250, 2009-05-12, Žin., 2009, Nr. 61-2402 (2009-05-26)

kuris nieko bendro su centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimu (lauko tinklais ar atvira šildymo sistema) neturi.

Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio įgyvendinimui Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija turėjo parengti atitinkamą Karšto vandens kainų nustatymo metodiką, nes tuo metu taikoma  Karšto vandens kainų nustatymo metodika
(Priedas 2, Suvestinė redakcija (2010-05-07 - 2012-06-16),
II. SĄVOKOS,
15. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.
.Punkto numeracijos pakeitimas: Nr. O3-83, 2010-05-04, Žin., 2010, Nr. 52-2595 (2010-05-06), i. k. 110106ANUTA000O3-83)
 buvo skirta centralizuotam karšto vandens tiekimui lauko tinklais.

   Deja Teismas, priimdamas neskundžiamą nutartį (įpareigojimas priimti naują nutarimą taikant centralizuotai paruošto karšto vandens kainų nustatymo metodiką), buvo suklaidintas tiek pareiškėjų, jų advokatų,  tiek atsakovo, tiek trečio asmens Vilniaus savivaldybės, tiek pagaliau eksperto.

Todėl Vilniaus apygardos prokuratūra  prašoma  pagal savo kompetenciją ištirti, ar šios bylos dalyviai, suklaidindami Vilniaus apygardos administracinį ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismus, nepadarė nusikaltimo:

235 straipsnis. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas
1. Tas, kas pateikė melagingą skundą, pareiškimą, pranešimą apie nusikalstamą veiką arba davė melagingus parodymus apklausiamas kaip liudytojas ar nukentėjęs asmuo, arba būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar paaiškinimą, arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

O taip pat pagal savo kompetenciją prašome imtis priemonių teisingumui atstatyti – kad karšto vandens kaina  būtų perskaičiuota   Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio nuostatas (Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas) atitinkančią karšto vandens kainų nustatymo metodiką.-


                          Prezidentas                   Antanas Miškinis

                                                                                                                                                                   


                                  
 
                                                                                                            


                                                                                                                            

                                                         

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą