2014 m. birželio 1 d., sekmadienis

Seimo pirmininkė turėtų iš esmės įvertinti Vyriausybės veiksmus ..;.


Lietuvos vyriausybė pranešė:

Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio pertvarkos projektai pripažinti svarbiais valstybės ekonomikai
2014-05-28


Vyriausybė Vilniaus ir Kauno miestų šilumos ūkio modernizavimo projektus pripažino valstybei svarbiais ekonominiais projektais, nes jų įgyvendinimas leis apie 30 proc. sumažinti šilumos kainas didmiesčių gyventojams ir įmonėms, taip pat užtikrins skaidrią, darnią ir socialiai atsakingą energetikos ūkio plėtrą.

Projektus įgyvendinti pavesta valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, UAB.

„Vilniaus ir Kauno miestų centralizuotos šilumos tiekimo ūkio modernizavimo projektai, įrengiant komunalinių atliekų ir biokuro kogeneracines elektrines, didins tiesioginį valstybės ir jos valdomų bendrovių dalyvavimą šilumos energijos gamybos veikloje. Didžiausią naudą pajus galutiniai vartotojai, kadangi bus siekiama sumažinti šilumos kainas Vilniuje ir Kaune, taip pat būtų gaminama daugiau konkurencingos vietinės elektros energijos. Didesnis valstybės dalyvavimas įgyvendinant strateginius projektus šilumos ūkio sektoriuje yra šios Vyriausybės prioritetas ir svarus indėlis skaidriai, darniai ir socialiai atsakingai energetikos ūkio plėtrai“, – teigia Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Įgyvendinus projektus ir įrengus vietinius bei atsinaujinančius išteklius naudojančias kogeneracines elektrines, jų pagaminamos šilumos energijos kiekis sudarys apie 60 proc. Vilniuje ir Kaune esančio šilumos poreikio. Dėl mažesnės vietinio kuro kainos ir didesnio efektyvumo, vertinama, kad šilumos energijos gamybos kainos Vilniuje ir Kaune galėtų mažėti iki 30 proc., lyginant su pastaraisiais metais taikyta vidutine šilumos gamybos kaina.

Įrenginių elektrinė galia sudarys iki 145 megavatų (MW) Vilniuje ir iki 53 MW Kaune, papildomai tai leistų pagaminti iki 1,1 teravatvalandės (TWh) vietinės elektros energijos per metus.

„Projektai bus finansuojami iš ES struktūrinių fondų. Dalyvauti projektų įgyvendinime bus kviečiamos savivaldybės ir privatūs partneriai, savo įnašais galintys prisidėti šilumos gamybai ar tiekimui reikiama infrastruktūra, technologijomis ar kitu turtu. Partnerių atranką numatoma vykdyti vadovaujantis skaidriais ir tinkamą konkurenciją užtikrinančiais principais“, – sako premjeras A. Butkevičius.

Įgyvendinti projektai taip pat mažins viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų poreikį, todėl stabilizuos ir neleis augti elektros energijos tarifui vartotojams. Naudojant atsinaujinančius ir vietinius energijos šaltinius būtų mažinamos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai ir prisidedama prie ES direktyvų įgyvendinimo.

Siekiant užtikrinti valstybės dalyvavimą strateginius projektus įgyvendinti pavesta valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“, UAB, kuri sukaupusi patirties šilumos ir elektros energijos gamybos veikloje ir yra finansiškai pajėgi vykdyti didelius investicinius projektus.

**************************************

   Tokiu būdu „Vyriausybė Vilniaus ir Kauno miestų šilumos ūkio modernizavimo projektus pripažino valstybei svarbiais ekonominiais projektais, ir juos  įgyvendinti pavesta VALSTYBĖS VALDOMAI energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, UAB“.
    
Tačiau pažymėtina, kad  Lietuvos respublikos Seimo nutarimo
DĖL NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO
2 straipsnis nustato:

  Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei kiekvienais metais savo veiklos metinėje ataskaitoje informuoti Seimą apie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatų įgyvendinimą, vykdant penkerių metų Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo planą ir programas.

  Betgi Vyriausybė iki šiol neparengė ir nepatvirtino NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2013–2017 METŲ PLANO .... ir  savo 2013 metų atskaitoje nenurodė, kad nevykdomi 2008-2012 metų PLANO punktai 1.11, 1.12 ...........

  Sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, galima teigti, kad Vyriausybė sąmoningai nevykdė Seimo pavedimo, neparengė ir nepatvirtino NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2013–2017 METŲ PLANO tikslu toliau stiprinti  Valstybinį oligopolinį gigantą Lietuvos energiją.

   Tokiu būdu  Vyriausybė,   deklaruodama  kovą su monopolijomis,  transformuoja  šalies energetinį ūkį  į valstybinį kapitalizmą  -  atgal į  sovietmečio laikus ... kaip sakydavo tais laikais - į šviesų komunizmo rytojų ....

   O kas iš to išėjo, akivaizdu ....

  Todėl, valstybinio intereso gynimo tikslu,  Seimo pirmininkė prašoma  imtis priemonių pagal savo kompetenciją iš esmės įvertinti tokius Vyriausybės veiksmus.
******************************************************
Priedas 1

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1442

NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANAS
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingi vykdytojai ar savo iniciatyva priemones vykdantys asmenys
Priemonės vykdy­mo terminas, metai
Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų
Lėšų poreikis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų porei­kis, iš viso 2008–2012 metais, tūkst. litų
Pastabos

2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

pradžia
pabaiga
iš viso
iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
iš viso
iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
iš viso
iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
iš viso
iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
iš viso
iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

1.
I PRIEMONIŲ GRUPĖ. NAUJŲ ENERGETIKOS PAJĖGUMŲ PLĖTRA, ENERGIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS
1.11.
Pastatyti 20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Vilniuje, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas
uždaroji akcinė bendrovė Regioninė komunalinių atliekų deginimo gamykla
2008
2011
20000

170000

80000

277030547030
0
NES 48 punkto 4 papunktis

1.12.
Pastatyti 15 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinę elektrinę Kaune, naudojančią netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas
akcinė bendrovė „Kauno energija“
2008
2011
1200

120000

126200

244200491600
0
NES 48 punkto 4 papunktis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą