2014 m. birželio 4 d., trečiadienis

.Vyriausybė posėdyje iš esmės pritarė .........

Šilumos ūkio įstatymo pataisos skatins efektyviau naudoti energiją
T. Urbelionio (BFL) nuotr.


Vyriausybė posėdyje iš esmės pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Šilumos ūkio įstatymo pataisoms ir teiks jas Seimui.

Pataisomis siūloma nustatyti, kad maksimalias metines šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytus energinio efektyvumo didinimo tikslus ir uždavinius. 


Šios normos būtų taikomos nustatant neefektyviai energiją vartojančius daugiabučius namus.

Taip pat siūloma nustatyti, kad savivaldybės vykdančioji institucija turi teisę įpareigoti daugiabučio namo, kuriame 20 proc. viršyta maksimali metinė šilumos suvartojimo norma, bendro naudojimo objekto valdytoją per 24 mėnesius parengti ir įgyvendinti energijos vartojimą mažinančias priemones, kurios leistų sumažinti šilumos suvartojimą ne mažiau kaip iki nustatytos šilumos suvartojimo normos.


 Be to, už nustatytų reikalavimų nesilaikymą numatyta atsakingų asmenų atsakomybė Statybos įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

Siūloma, kad maksimalios šilumos suvartojimo normos būtų nustatomos nuo 2015 m. sausio 1 d., o butų ir kitų patalpų savininkai būtų įpareigojami įgyventi šilumą taupančias priemones ne anksčiau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d. 


Šiomis nuostatomis siekiama užtikrinti butų ir kitų patalpų savininkų teisę susipažinti su pasikeitusiu reguliavimu ir įvertinti faktinį pastatų šilumos energijos suvartojimą.

************************************************
BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
Nepriklausoma  visuomeninė organizacija
Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                        Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121  8-686-65887,8-5-2764865,antanas1940@gmail.com ,     http://krantai.blogspot.com

Energetikos ministerijai                                                 2014- 05 - 18   Nr.  A-114
  Žiniai :Vyriausybei
             Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
          
DĖL DAUGIABUČIO NAMO MAKSIMALIŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO  NORMŲ

Šilumos ūkio įstatymas nustato:


1. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato ir prireikus pakeičia maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas.
 Šios normos skelbiamos viešai.

Jos taikomos daugiabučiuose namuose, kurie energiją vartoja neefektyviai ir neatitinka privalomųjų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų.

Vyriausybės įgaliota institucija nustato, ar daugiabučiame name energija vartojama efektyviai ir (ar) yra tenkinami privalomieji energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai.

 Ryšium su tuo 2013-03-12  LR Vyriausybę raštu Nr. A-30 prašėme informacijos:

Ø  Kuri Vyriausybės įgaliota institucija  privalo nustatyti, ar daugiabučiame name energija vartojama efektyviai ir (ar) yra tenkinami privalomieji energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai.

           Į tai, Vyriausybei pavedus,  gavome Energetikos ministerijos 203 04 09 atsakymą   Nr. (17.3-16)3-1355:      Deja  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 243 patvirtintose  VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI TEIKIMO IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO NUSTATYMO TAISYKLĖSE nuorodos, kokia gi  Vyriausybės įgaliota institucija,   pritaikydama maksimalias šilumos sunaudojimo normas,privalo nustatyti, ar daugiabučiame name energija vartojama efektyviai ir (ar) yra tenkinami privalomieji energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai“  nesugebėjome surasti.

       Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, pakartotinai  prašome informacijos:

Ø  Kuri Vyriausybės įgaliota institucija,  pritaikydama maksimalias šilumos sunaudojimo normas,  privalo nustatyti, ar daugiabučiame name energija vartojama efektyviai ir (ar) yra tenkinami privalomieji energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai.


Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis
******************************************************************************************


Atsakymo dar negavome ...............

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą