2018 m. rugsėjo 14 d., penktadienis

Seimo dėka Valstybės gėda Valstybinis reketas toliau klestės ...... Paskutinė informacija tokia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
  V (RUDENS) SESIJOS     RYTINIO posėdžio NR. 202
STENOGRAMA

 2018 m. rugsėjo 11 d.    10.02 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. rug­sė­jo 11 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 PIRMININKAS.  
Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Se­niū­nų su­ei­ta ry­te pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je) Dar­bo­tvarkę. K. Ma­žei­ka bė­ga prie mik­ro­fo­no.
 
K. MAŽEIKA (LVŽSF*). 
Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, iš­ties no­riu dėl dar­bo­tvarkės 1-3a klau­si­mo, t. y. dėl Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo.        Frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, nes la­bai daug klau­si­mų ki­lo frak­ci­jai.
............................
PIRMININKAS.  
 Dėl K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mo. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pritar­ta.


     Tokiu būdu Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimų projektas, kuris padarytų galą 8 metus trunkančiam Valstybiniam reketui, atidėtas.

   Reikia suprasti, kad atidėtas neribotam laikui.

  Tokiu būdu Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, Antikorupcijos komisijos narys, žemės ūkio mokslų daktaras  Kęstutis  Mažeika teigia, kad daug klausimų kilo frakcijai.

  Betgi Įstatymo projektą rengė Aplinkos ministerija, kuriai vadovauja Kęstučio Mažeikos bendrapartietis Kęstutis Navickas.

  Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika, frakcijai esminių  klausimų netūrėjo kilti, jeigu ......

  Jeigu aplinkos ministras būtų suinteresuotas Įstatymo pakeitimų priėmimu....

  O kad taip nėra, rodo visa Įstatymo pakeitimų svarstymo eiga, kurios metu ministerijos atstovai ir jos vadovybė akivaizdžiai pataikavo  Geriamo vandens tiekėjų asociacijai, kuri visą laiką aktyviai priešinosi tam, kad daugiabučiams namams  būtų vienas vandens tiekėjas (ir maistui, ir karštam vandeniui ruošti), kaip yra Kaune ir Klaipėdoje, kaip ir kituose pastatuose, nes centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paprasčiausiai senai nebėra, o jo kaina nustatoma ir  daugiabučių namų gyventojai ją priversti mokėti patirdami nepagrįstus nuostolius, šilumos tiekėjų pelnų iš nevykdomos veiklos sąskaita.

    buitiniai šilumos vartotojai vadina Valstybiniu reketu.

Ir tik Vyriausybės ir Energetikos ministerijos dėka šis Įstatymo projektas pasiekė Seimą.
   Pasiekti tai pasiekė, bet, mūsų turima informacija, kurią kas paneigs,  su Geriamo vandens tiekėjų asociacijos pažadu blokuoti šio Įstatymo pakeitimų priėmimą.

  Ir kas paneigs, kad taip ir įvyko, o Valstybės gėda Valstybinis reketas toliau klestės ...

   Juo labiau, kad Seimo Nacionalinio ir saugumo komiteto pirmininkui valstiečiui patarinėja „Valstybinio reketo tėvas“, iš kurio, kas paneigs, valstiečių frakcijai ir  išplaukė tie „ daug klausimų“ .... ...

    O sumoje [  Ekonomikos komitetas ir Energetikos komisija patvirtino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 metų ataskaitą, ir tuo pačiu Valstybinį reketą, o Valstybės saugumo departamentas ir Specialiųjų tyrimų tarnyba taip ir neatsako, kaip vertinamas jų darbuotojų, mokančių Valstybinio reketo  mokestį, elgesys, o Seimo Nacionalinio ir saugumo komiteto pirmininkui valstiečiui patarinėja „Valstybinio reketo tėvas“....],  peršasi nuomonė, kad apie Valstybinį reketą –Valstybės gėdą  turi sužinoti Europos sąjunga .......

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą