2016 m. spalio 6 d., ketvirtadienis

Nuo komentarų susilaikome ....


 „Dauguma miesto mokyklų turi modernizuotus šilumos punktus.
Esant poreikiui pradėti savo pastato šildymą jos gali bet kada",
- sakė Kauno savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas.

O Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. rugsėjo 29 d išleido įsakymą dėl 2016–2017 metų šildymo sezono pradžios:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais:
1. N u s t a t a u,   kad 2016–2017 metų šildymo sezonas Vilniaus ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose teikiamos stacionaro paslaugos, pradedamas
2016 m. rugsėjo 29 d., jeigu šiose įstaigose patalpų temperatūra yra žemesnė nei patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ arba įstaigų vadovų nuožiūra.
2. P a v e d u   Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio laikinai einančiam skyriaus vedėjo pareigas Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.


Jeigu Vilniaus administracijos vadovybė nesugalvos išleisti dar vieną įsakymą pradėti šildyti daugiabučius namus, bus taip, kaip ir turi būti, kaip nustato Šilumos ūkio įstatymas:
  
27. Šildymo sezonas laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą.


Betgi štai  Valstybinė energetikos inspekcija pranešė:

  Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos informuoja, kad šildymo sezono pradžia skelbiama, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė kaip 10 laipsnių šilumos.

Atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, šildymo sezono pradžią nustato savivaldybės institucija.

Jos sprendimu pirmiausia pradedamos šildyti savivaldybių įstaigos – darželiai, mokyklos ir ligoninės.

Kiti šilumos vartotojai, taip pat ir daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai, turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nepažeidžiant reikalavimų nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“.


Betgi kodėl gi neinformuoti vienareikšmiškai, kaip tai nustato Šilumos ūkio įstatymas, kas yra tas šildymo sezonas ir kam jis skirtas ??

Taigi elgiasi taip, kaip mažas vaikas ant puoduko, kada tėvas jo  klausia ar jau padarei  vaikeli ..... „GAl ...nežinau ...., pasižiūrėk tėti ...“


Toliau dar gražiau ir, reikia suprasti,  kad ne be tokios Valstybinės energetikos inspekcijos  nevienareikšmės informacijos, Šiaulių savivaldybės viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Vitalis Lebedis teigė, kad preliminariai nuo ketvirtadienio ugdymo ir sveikatos įstaigose turėtų būti įjungtas šildymas, o daugiabučiai, tikėtina, bus pradėti šildyti jau po savaitgalio.

O Asta Sarapienė, Panevėžio savivaldybės ryšių su visuomenė specialistė,   patvirtino, kad   šildymas bus įjungtas švietimo ir gydymo įstaigose, o nuo  spalio 6-7 dienos, nuo ketvirtadienio, šildymas pasieks ir daugiabučių gyventojus.

Betgi daugiabučiams namams šilumos tiekėjas tiekia šilumą ištisą parą, ištisus metus.

Taigi daugiabučių namų butų savininkai gali pasijungti butų šildymą tada, kada tik jie nusprendžia........... 

Betgi pasirodo, kad tokį paprastą dalyką suvokti ne kurių savivaldybių administracijoms yra neprieinama ..Jeigu tai joms neprieinama, tai jau ką ir bekalbėti apie neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainos nustatymą ...

Jeigu jau paminėjome neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainos nustatymą, tai negalime nepaminėti ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ...

Ir štai  kodėl.

Kadangi  buvęs policijos generalinis komisaras, buvęs vidaus reikalų ministras, kandidatas į Seimo narius kategoriškai kaltina Vilniaus šilumos tiekėją, remdamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktais kaltinimais, tai ir tenka jam priminti, jeigu jis to dar nežino, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra nešvarios politikos, skirtos išvaryti iš Lietuvos užsienio investitorių, aklas padargas ..


O kas liečia neteikiamą paslaugą centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą, tai jeigu jis pateks į Seimą, į jį bus kreiptasi šiuo klausimu.

Na o jeigu jis gyvena daugiabučiame name ir moka šios neteikiamos paslaugos mokestį, tai tada jau labai ir labai atsiprašome, ir nuo komentarų, jį gerbdami už jo nuopelnus,  susilaikome  ...


P.S. 

Kaip bebūtų keista ir apgailėtina, tačiau praeitas "šildymo sezonas" parodė, kad Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje, kaip sakoma, su Šilumos ūkio įstatymu visiškai nedraugauja  ...

O jeigu jis moka neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens mokestį, TAI....  TAI ....

Betgi kas tada tas TAI ..., jeigu jo funkcija yra prižiūrėti savivaldybes, kaip jos vykdo įstatymus ir Vyriausybės nutarimus ,,,,,


 ?????!!!!!!! .................

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą