2016 m. spalio 23 d., sekmadienis

........... Kainų komisijos išvados dėl UAB "Vilniaus energija" sąnaudų yra nepatikimos .............
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pranešė:
.
• UAB „Vilniaus energija" taip pat  nepagrįstai skyrė lėšas:

socialinei paramai (maitinimas, sporto veikla ir pan.) – 0,4 mln. Eur;
kelionėms – 0,15 mln. Eur;

(Sumoje Kainų komisija teigia, kad dėl visos eilės sąnaudų neteisėto įtraukimo į šilumos kainą, ateityje ji bus žymiai sumažinta.)


Tuo tarpu  UAB ,,Vilniaus energija“  teigia:

Siekdama nukreipti dėmesį nuo fakto, kad išvados buvo sufabrikuotos, VKEKK pažėrė „sensacingų“ detalių apie golfą, sporto klubus, egzotiškas keliones, už kurias esą sumokėjo šilumos vartotojai.

Tai – netiesa.

Visos šios išlaidos buvo dengiamos iš „Veolia“ pelno“.Kadangi Šilumos ūkio įstatymas nustato:

22 straipsnis. Vartotojų informavimas

4. Šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša.

Kainų komisija buvo paprašyta    pateikti  faktinę, dokumentais pagrįstą, informaciją, paneigiančią UAB ,,Vilniaus energija“  teiginį.

 Į tai Kainų komisija pateikė sekantį atsakymą:

****************************************************************************
                        VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Buitinių vartotojų sąjungai
antanas1940@gmail.com

2016-10
Nr. R2-

Į 2016-10-14
Nr. 34
Dėl Buitinių vartotojų sąjungos 2016 m. spalio 14 d. prašymo pateikti informaciją


           Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2016 m.
spalio 14 d. gavo Buitinių vartotojų sąjungos (toliau – Pareiškėja) 2016 m. spalio 14 d. prašymą dėl informacijos teikimo. Pareiškėja prašo Komisijos pateikti faktinę, dokumentais pagrįstą informaciją, paneigiančią UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Bendrovė) teiginį, cituojamą Pareiškėjos 2016 m. spalio 14 d. prašyme.
Komisija 2016 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. O3-277 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo“ pritarė 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrovės planinio patikrinimo akto Nr. S3-1 išvadose nurodytai Bendrovės nepagrįstai 2012–2014 metais gautų pajamų sumai ir 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos internetiniame puslapyje paskelbė tik apibendrintą su atliktu patikrinimu susijusią informaciją.
Pažymėtina, kad Bendrovės patikrinimo metu surinktai informacijai yra taikomi konfidencialumo apribojimai. 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta, kad bendrovės valdyba gali nustatyti, kokia informacija laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.

 Tai reiškia, kad visa informacija, kurios viešas pobūdis teisės aktuose nenumatytas, bendrovės valdymo organų valia gali būti pripažinta konfidencialia. 

Atkreiptinas dėmesys, kad konfidenciali informacija yra ją sukūrusio asmens nematerialus turtas, kurio specifika lemia ypatingą jos teisinę apsaugą – už konfidencialios informacijos atskleidimą ir neteisėtą jos panaudojimą gali būti taikoma tiek civilinė, tiek administracinė, tiek baudžiamoji atsakomybė, o nukentėjusi šalis gali prašyti atlyginti nuostolius. 

Pažymėtina, kad Komisija savo funkcijoms kainodaros srityje vykdyti yra įgalinta turėti prieigą prie visos reikalingos reguliuojamų įmonių finansinės ir techninės informacijos nepaisant to, ar informacija yra vieša, kaip tai numato minėtų teisės aktų nuostatos, ar ji pasižymi tam tikrais informacijos savininko nustatytais informacijos naudojimo apribojimais. 

Tačiau siekdama nepažeisti teisės aktuose nustatytų imperatyvų, susijusių su draudimu tretiesiems asmenims teikti informaciją, kuriai jos savininkų suteiktas konfidencialios informacijos statusas, 
Komisija turi teisę teikti tik tokią informaciją, kuriai netaikytina papildoma teisinė apsauga.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 47.2 papunkčiu, Komisija negali pateikti Pareiškėjos parašomos dokumentais pagrįstos informacijos bei daugiau informacijos, nei buvo paviešinta, kadangi tokia informacija yra konfidenciali.

Šis Komisijos raštas per 30 dienų nuo jo įteikimo Pareiškėjai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

  
Komisijos narė                                  Viktorija Sankauskaitė

  

R. Zailskienė, tel. (8 5) 216 3732, el. p. ramune.zailskiene@regula.lt
******************************************************************** 

Tokiu būdu Kainų komisija atsisakė pateikti informaciją,  kuri pagal Šilumos ūkio įstatymą yra vieša.

Ir kaip matome iš jos atsakymo, ji dargi nepagrindė, kodėl ji yra konfidenciali,  kokiu teisės aktu remiantis, kokiu būdu,  ji tapo konfidenciali.

Akivaizdu, kad Kainų komisija nenori pateikti viešos informacijos.

 Tokiu būdu, kol Kainų komisija nepateiks viešos informacijos,   kuri paneigtų UAB "Vilniaus energija" teiginį, nieko kito nelieka, kaip laikyti:


  • UAB "Vilniaus energija" yra teisi, kad "išlaidos golfui, sporto klubams, egzotiškoms kelionėms" neįtrauktos į šilumos kainas.


  • Kainų komisijos išvados dėl UAB "Vilniaus energija" sąnaudų  yra nepatikimos.
----------------------------------------------------------------------------
P.S.
     Kas paneigs, kad prancūzų kapitalo investitoriaus totališkas persekiojimas, kuriame ypatingai aktyviai reiškiasi konservatoriai, yra naudingas į šalį per trečius asmenis ateinančiam rusiškam kapitalui.

Kas paneigs, kad tai itin neigiamai veikia investicijų atėjimui į šalį.

Sumoje retorinis klausimas - Kokios "permainos", taip laukiamos Prezidentės, įvyks po Seimo rinkimų ???
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą