2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

24 Kauno daugiabučių namų bendrijos prieš "Valstybinį reketą" ....


Kolektyvinis kauniečių K R E I P I M A S I S
2017-09- 21

LR Ministrui Pirmininkui SAULIUI SKVERNELIUI
LR Seimo Energetikos komisijos pirmininkui
VIRGILIJUI PODERIUI
VKEK komisijos pirmininkei INGAI ŽILIENEI
LR Prezidentei DALIAI GRYBAUSKAITEI

Informacijai (e.paštu)
Buitinių vartotojų sąjungos prezidentui ANTANUI MIŠKINIUI
Energetikos ekspertui  RIMANTUI ZABARAUSKUI
VVTA tarnybos direktoriaus pavaduotojui TAURINTUI RUDŽIUI
LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui KĘSTUČIUI MAŽEIKAI
Kauno Merui VISVALDUI MATIJOŠAIČIUI


Dėl viešojo intereso su Geriamojo vandens (GV) tiekėju atsiskaityti pagal butuose įrengtus vandens (šalto ir karšto) skaitiklius kai karštas vanduo (KV) ruošiamas daugiabučio šilumos punkte


KV ruošiant daugiabučio Šilumos punkte KV tiekėjo n ė r a

Į daugiabutį  patiekto GV dalis šalto vandens vamzdynais vartotojus pasiekia per butuose įrengtus šalto GV skaitiklius. Kita GV dalis prateka pro Šilumos punkte įrengtą šilumokaitį ir  karštame stovyje (apie 55 C laipsnių) cirkuliuodama KV vamzdynuose vartotojus pasiekia per butuose įrengtus KV skaitiklius. Už pašildyto vandens kokybę atsako namo gyventojų lėšomis samdomas, teisės aktais reglamentuotas pareigas, teises bei kvalifikaciją turintis, pastato Šildymo ir KV sistemų Prižiūrėtojas.

Atsiskaitymas už  šaltą GV, perkamą pagal butų GV skaitiklius – aiškus  
Dėl „apskaitos prietaisų  paklaidų“ į GV kainą įskaičiuojama  10% nuostolių (kai nėra nuotolinio duomenų nuskaitymo)- taip skelbia Kainų komisijos nutarimas.
Pastaba. Matomai įvertinama ir kažkas daugiau, nes pav. Kaune perkant GV bute (ne Įvade) kaina didesnė  14%

„KV skaitiklis - GV, sunaudoto su KV, matavimo prietaisas“  ne fantazija,
     o realybę atspindinti nuostata
Pašildyto  (nuo 4 iki 55 C laipsnių) vandens tankis sumažėja apie 1,5%. Todėl akivaizdu, kad 1 kub.m. KV – sunaudojama šalto GV apie 1,5% mažiau, ir  formuluote  KV skaitiklis - GV, sunaudoto su KV, matavimo prietaisas -  nesukuria nuostolių GV tiekėjui. Tai tolygu teiginiui, kad GV, sunaudoto su KV, pirkimo/pardavimo vieta- Butas, apskaitos prietaisas -  KV skaitiklis, vandens kaina ta pati kaip GV su įskaičiuotais  „apskaitos prietaisų  paklaidų“ nuostoliais

Pastaba. Minėta formuluotė buvo įrašyta 2008 m. Ūkio ministerijos patvirtintose Šilumos vartojimo ir tiekimo taisyklėse (toliau – Taisyklės). Sukilo Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (LVTA), nes Ūkio ministerijai „nesuteikti įgaliojimai reglamentuoti GV tiekimo veiklą“(2009-01-28 raštas Nr. 20 Prezidentas S. Benikasas)
Atsiskaitymas už GV, sunaudotą su KV, – biurokratinėje sumaištyje: kodėl?
Sujaukto reglamentavimo  a š i s -  mistifikacija (Mistifikacija – sąmoningas ir išradingas klaidinimas) GV nuostolių, esą, susidarančių, kai GV vanduo prateka šilumokaičiu ir, karštame stovyje cirkuliuodamas namo vamzdynuose, pasiekia butuose įrengtus KV skaitiklius. Minėto Mito galia atsiskleidė 2014 m. naujos redakcijos GV tiekimo įstatymo priėmimo Seime išvakarėse, svarstant projektą Aplinkos komiteto posėdyje.
Pagal LVTA prezidentą B. MIEŽUTAVIČIŲ, esą, jei  GV, sunaudoto su KV, pirkimo/pardavimo riba bus Butas KV gamybos ir tiekimo nuostoliai bus perkelti GV tiekėjams. Toks teiginys, matomai, atėmė žadą buvusiam Seimo Aplinkos komiteto pirmininkui A. SALAMAKINUI, nes jis nebevykdė įsipareigojimo  ir viceministro A. PETKAUS inicijuoto Pasiūlymo GV tiekimo įstatymo projekto pakeitimui  Komiteto narių svarstymui nebepateikė
Pastaba. Plačiau kolektyviniame kauniečių rašte Premjerui A. BUTKEVIČIUI (2016-02-18 „Dėl situacijos, kai valstybinę Vandens ūkio politiką formuoja LOBISTAI), Vyriausybės kanceliarijos persiųstame Energetikos ir Aplinkos apsaugos ministerijoms. Su minėtu raštu supažindintos VKEK komisija, VVTA tarnyba ir Prezidentūra

Minėto Mito išdavoje, pagal 2014 m. redakcijos GV tiekimo įstatymo 35 str. GV karštam vandeniui ruošti perkamas per fiktyvų KV tiekėją arba gyventojų atstovą
Todėl netrukus prasidėjo 2-jo KV apsirūpinimo būdo (toliau - 2KVA būdas)
     „tobulinimas“
Premjero A. BUTKEVIČIAUS Vyriausybės 2015-02-18 nurodymu 2KVA būdo tobulinimui sukurtoje Darbo grupėje bendro sutarimo  nepasiekta
Kai du nesusikalba - reikia trečiojo. Tuo trečiuoju tapo A. SKARDŽIAUS vadovaujama Seimo Energetikos komisija, dėl kurios siūlymų Ministro Pirmininko  pavedimu Aplinkos ministerija (viceministras A. GENEVIČIUS) parengė GV tiekimo įstatymo Nr. X-764 3, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą 
TAIS Nr. 16-5295 (toliau – Projektas)
Projektas – revoliucinis, nes butuose įrengti vandens skaitikliai, skirti Įvade išmatuoto vandens  paskirstymui. Tai, tartum, biurokratinė sąlyga: į daugiabutį patiekto GV dalį, sunaudotą su KV, pirkti per fiktyvų KV tiekėją, arba „pasirinkus 2KVA būdą“, visą GV  pirkti per vandens Skirstytoją - butų savininkų pasirinktą atstovą. Tokiu atstovu/Skirstytoju gali būti ir GV tiekėjas, kuriam (už vandens paskirstymą (pagal Apraše numatytą tvarką) vartotojai  mokės  „Kainų Komisijos nustatyto dydžio atlyginimą“.
Permainų v i l t i s  buvo siejama su šios kadencijos profesionalų Vyriausybe. Buvo tikimasi drąsos ir sumanumo, kad, nepasiduodant vandens tiekėjų lobistų kuriamų m i t ų įtakai, bus atstovaujamas viešasis  interesas.
Tokia v i l t i s atrodė reali, kai  Aplinkos viceministru (atsakingu už vandens ūkio politiką) buvo paskirtas MINDAUGAS GUDAS, aplinkos inžinerijos ir vandentvarkos  specialistas, parašęs dr. disertaciją apie  Lietuvos upių vandens būklę. Tokio išsilavino asmenybė neabejotinai supranta, kad GV pratekėjimas  šilumokaičiu ir todėl, kad vanduo karštame stovyje cirkuliuoja  daugiabučio vamzdyne, papildomų vandens nuostolių nesukuria.
                     Todėl nuostabu, kad Aplinkos ministerijos (toliau – Ministerijos) organizuotame pasitarime, kuriame svarstomas „2KVA būdo reglamentavimo įgyvendinimas“, viceministras M.GUDAS nedalyvauja. Tarp 15 dalyvių – galinga neformalių lobistų (save laikančių gamybiniais patarėjais) komanda – LVTA  Prezidentas, Advokatė ir Direktorius  (pasitarimo  2014-04-24 protokolas Nr.D4-60)

Naujosios profesionalų Vyriausybės požiūris į esamą situaciją atsispindi Internete paskelbtuose LR Vyriausybės posėdžio 2017-06-28 22 punkto dokumentuose „Dėl A. MIŠKINIO peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo“. Iš minėtų dokumentų paaiškėjo kad:
·       Ministerijai pavesta per 3 mėnesius pateikti Vyriausybei GV tiekimo  projektą, kuriame „būtų nustatytos GV tiekėjo teisės ir pareigos kai daugiabučių gyventojai ŠŪ įstatyme nustatyta tvarka pasirenka  2KVA būdą
·       Galima naujos biurokratinės  revoliucijos  b o m b a  - Vyriausybės pavedimas  Ministerijai apsvarstyti poreikį ir galimybes „stiprinti DNS bendrijas, kad jos galėtų atsiskaityti su visais komunalinių paslaugų teikėjais“ ir prireikus pateikti teisės aktų projektus. 
Komentaras (pagal Ministro K.Navicko 2017-06-08 raštą Nr.(19-2)-D8-4157 iš minėtų dokumentų)
Neaišku kuo Ministerijos ruošiamas GV tiekimo įstatymo pakeitimo projektas (toliau – Ministerijos Projektas) skirsis nuo Projekto (viceministro A. Genevičiaus palikimo), nes vandens skaitikliai - „neatsiskaitomieji“, taigi taip pat skirti paskirstymui.
Tačiau paaiškėjo kuo susirūpinusi, 2KVA būdą įgyvendinanti, K. NAVICKO vadovaujama Ministerija. Pasirodo „pasitaiko atvejų kai įgalioto asmens nėra“ ir tokio asmens funkcijas vykdo GV tiekėjas. Tačiau tam GV tiekėjui kyla neaiškumųkaip apskaičiuojamas butuose suvartoto GV karštam vandeniui ruošti kiekis, kaip jis paskirstomas, koks asmuo atsakingas už jo skirstymą ir mokėjimo dokumentų butų savininkams  pateikimą“. Ir štai tuomet kažkuriam iš Ministerijos profesionalų gimsta „geneali“ idėjakeisti DNS bendrijų įstatymą, siekiant „praplėsti bendrijų galimybes atstovaujant gyventojams ir atsiskaitant su tiekėjais
Minėtos idėjos įgyvendinimas  – panašus į pirmą žingsnį daugiabučių komunų link!  Todėl turi būti ir kitas pasirinkimas -. AB „Klaipėdos vanduo“ pavyzdys
Tai turėtų praskaidrinti Ministerijos rūpesčius dėl GV tiekėjui kylančių neaiškumų „kai įgalioto asmens nėra“.  AB „Klaipėdos vanduo“ nereikia „įgalioto asmens“, nes vartotojai už GV, sunaudotą su KV, atsiskaito tiesiogiai pagal butuose įrengtus KV skaitiklius. Tai reiškia - pripažįsta juos GV, sunaudoto su KV, matavimo prietaisu. Bendrovė įrengia (keičia) Įvadinius ir buitinius šalto bei KV skaitiklius.
Pastaba. „AB „Klaipėdos vanduo“ 2014 m. GV, skirto KV gamybai, nuostoliai sudarė 5,4%,  atėmus 10%, įskaičiuotų į kainą“. Tai parašyta  viceministro A Genevičiaus rašte (2016-10-19 Nr.(19-2)-D8-7897).   „Dėl A. MIŠKINIO peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo“ projekto.

Kodėl Ministerija ignoruoja AB „Klaipėdos vanduo“ situaciją
Ypač esamu atveju, kai Ministerija ėmėsi didelės atsakomybes – pagal Ministerijos Projektą,  Energetikos ministerija turės parengti ŠŪ teisės aktų pakeitimų projektą.

Todėl Ministerija privalo žinoti, kad
  • 1-jo KV apsirūpinimo būdo jau nėra, nes grupinės boilerinės, iš kurių buvo tiekiamas centralizuotai paruoštas KV - p r a e i t i s. Jas palaipsniui uždarinėjant buvo p a s i r e n k a m a - KV ruošti daugiabučio šilumos punkte ar individualiai butuose. Todėl iki šiol galiojantis  reikalavimas „rinktis“  KV tiekėją arba KV apsirūpinimo būdą – akivaizdus biurokratinis blūdas
  • „Vaiduoklį – KV tiekėją – seniai reikėjo pamiršti!” Tai sako ne minios berniukas iš Anderseno pasakos, o Energetikos ekspertas R. ZABARAUSKAS („Karšto vandens čiaupo galvosūkis – neįveikiamas“  2015-11-23 „Lietuvos žinios“).

Manome, kad Ministerijos Projektas turėtų atspindėti ne biurokratinio blūdo tęsinį, o realią situaciją – aiškų Atsiskaitymo reglamentavimą už visą į namą patiektą GV, kai „KV ruošiamas daugiabučio šilumos punkte“.

Ministerijai žinomas (turėtų būti žinomas ir pasikeitusiems vadovams) kauniečių pateiktas Atsiskaitymo Modelis už visą į daugiabutį patiekto GV kiekį (kolektyviniai kauniečių 2016-05-26 ir 2016-07-16 raštai „Dėl Projekto“ Premjerui A. Butkevičiui - persiųsti Ministerijai).

Pagrindinės tokio Atsiskaitymo Modelio įgyvendinimo nuostatos:
1. Pripažįstama kad „KV skaitiklis - GV kiekio, sunaudoto su KV, matavimo prietaisas“. Todėl Šalto ir KV skaitiklius butuose įrengia ir kontroliuoja GV tiekėjas.

2. Atsiskaitant pagal butuose įrengtų šalto ir KV skaitiklių rodmenis -  vandens kaina ta pati kaip šalto GV su įskaičiuotais  „apskaitos prietaisų  paklaidų“ nuostoliais.

3. Dėl apskaitos prietaisų paklaidų ir galimo nevienalaikio buitinių (šalto bei karšto) vandens skaitiklių rodmenų deklaravimo atskirais mėnesiais gali gautis nesutapimai su Įvadinio GV skaitiklio rodmenimis tiek į neigiamą tiek į teigiamą pusę. Nesutapimai turi būti žinomi vartotojams. Todėl vartotojams pateikiamose  Sąskaitose turi būti papildoma informacija: Įvadinio GV skaitiklio rodmenys ir  namo deklaruotas GV kiekis (pagal  Šalto ir KV skaitiklius).

4. Metų gale  nustatomas deklaruoto GV  (pagal Šalto ir KV skaitiklius) ir į daugiabutį patiekto pagal Įvadinį skaitiklį GV metinio kiekio skirtumas. Esant metrologijos reikalavimus atitinkančiai ir kontroliuojamai visai daugiabučio GV apskaitai (dėl skirtumo susidarantys ir viršijantys įskaitytus į GV kainą) nuostoliai išdalinami Butams po lygiai, arba taikoma kita Kainų Komisijos įteisinta GV nuostolių išdalinimo tvarka. 

5. Įvadinis skaitiklis ir visi butuose įrengti buitiniai (šalto ir karšto) skaitikliai turi atitikti metrologijos reikalavimus – už tai atsakingas GV tiekėjas  

Primename tokio Atsiskaitymo Modelio PRIVALUMUS:

1 Skaidrumas – atsiskaitoma pagal Butuose įrengtų vandens skaitiklių rodmenis oficialiai įteisintu GV tarifu. Vartotojai turi galimybę kas mėnesį stebėti   viso namo deklaruoto ir Įvadiniu skaitikliu išmatuoto vandens kiekio nesutapimus, ir kontroliuoti metų gale susidariusius ir padengiamus Nuostolius (viršijančius įskaitytus į kainą);

2. Atsiskaitoma už visą į daugiabutį patiekiamą GV kiekį – GV tiekėjai ir jų lobistai  nebeturi galimybės manipuliuoti „patiriamais“ neapmokėtais  GV nuostoliais;

3. Sutvarkyta GV apskaita – GV tiekėjai atsakingi, kad visų Butų vandens skaitikliai (Šalto ir Karšto) atitiktų metrologinius reikalavimus, o  sąskaitose būtų Įvadinio GV skaitiklio rodmenys ir viso  deklaruoto  Vandens  kiekis.

Buvo prašoma konkrečių veiksmų, kad GV tiekimo įstatymo pakeitimo įstatymo Projekte tarp „laisvės nuspręsti“ ką rinktis, būtų  ir Atsiskaitymo Modelį atspindinčios nuostatos.
Gautas atsakymas - kad „Aplinkos ministerija įvertins pateiktus pasiūlymus“ , kad būsime informuoti „paskelbus Įstatymo projektą TAIS“ (Viceministro A.Genevičiaus raštas 2016-08-10 Nr.(19-2)D8-6249).  

Prie šiame rašte išdėstytų faktų  pridedame dviejų Kauno daugiabučių analizę, parodančią kaip remiantis vartotojų  informacija apie  GV, sunaudoto  su  KV, kiekį (deklaruotą pagal KV skaitiklius), Šilumos tiekėjas paskirsto šilumą  GV pašildymui ir temperatūros palaikymui. Manome, kad tai labai aktualu Energetikos ministerijai ir Kainų Komisijai.

Tikimės Energetikos komisijos Pirmininko dėmesio esamai situacijai, kai  į biurokratinio blūdo tęsinį įtraukiama  naujoji profesionalų Vyriausybė

Tikimės Kainų Komisijos Šilumos ir vandens departamento dėmesio poreikiui sukurti Šilumos paskirstymo  metodus, kai karštas vanduo netiekiamas – ruošiamas daugiabučio šilumos punkte

Pabrėžtinai prašome LR Ministro PIRMININKO ir LR PREZIDENTĖS konkrečių veiksmų, kad kauniečių pateiktas Atsiskaitymo Modelis būtų dalykiškai išanalizuotas ir Ministerijos Projekte būtų numatytas atsiskaitymas už Geriamąjį vandenį pagal butuose įrengtus (šalto ir karšto) vandens skaitiklius.

Priedas. 1 dokumentas (10 lapų) ir sąskaitų pavyzdžiai.
Pagarbiai,
Šio Rašto rengėja techn. m. dr.  DAIVA VALENTAITĖ...........parašas
gyv. V.Krėvės pr. 69-45, Kaune tel. 8 37 779319 arba    8 60517752
 e.paštas: daizita2000@yahoo.com 

DNS
Bendrija
Bendrijos
Adresas

Pirmininko
Vardas ir Pavardė
telefonas

Parašas

24 DNS bendrijų pirmininkų parašai


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą