2021 m. liepos 16 d., penktadienis

Šalies valdovas ar simbolinė figūra ...............................

 

 LR Konstitucija nustato:

 77 straipsnis

 Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas.
Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos* ir įstatymų.

 O Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad Lietuva yra parlamentinė respublika su tam tikromis Prezidento galiomis.

 

O Seimo pagrindinė funkcija yra įstatymų leidyba.

 Vyriausybės  gi pagrindinė funkcija yra tvarkyti krašto reikalus.

 O Valstybė interesas  yra tai, kad visos trys valdžios institucijos veiktų darniai  Konstitucijos rėmuose.

 Juo labiau netrukdytų viena kitai.

 Taip turėtų būti, tačiau taip nėra.

 Dėl įvairių priežasčių pastaruoju metu mūsų šalies vadovai pradeda jaustis esą šalies valdovai.

 Viena iš esminių to priežasčių, kad labai jau silpna ir nebrandi  šalies pilietinė visuomenė.

 Kuriai valstybė tapatinasi su šalies valdovu.

 Taip yra šalies viduje, o kaip Lietuvos Prezidento institucija atrodo iš užsienio valstybių pusės.

 Štai Lenkijos Prezidentas atvyksta į svečius pas šalies lenkus ir tik viešnagės pabaigoje užsuka į Prezidentūrą ....................... (atsiprašant kaip į tualetą ..).

 Arba štai Prancūzijos Prezidentas su žmona atvyksta į mūsų šalį, savaime suprantama, tikslu suvokti kodėl visame pasaulyje gerai vertinama prancūzų firma buvo tiesiog laukiniu būdu, pačiame aukščiausiame šalies valdžios lygyje,  buvo išvaryta iš Vilniaus šilumos ūkio.

 Ir, reikia manyti, greitai suvokė kodėl, nes du kartus po pusvalandį vėlavo į oficialius renginius ....., tuo duodamas suprasti, kaip kas yra vertinamas .....

 Arba štai LDK Mindaugo karūnavimo minėjimo metinės,  kuriose iš ES šalių vadovų dalyvavo kas  .....??????

 Taigi ar ne taip yra, kad Lietuvoje prezidentas  tituluojamas Jo Kilnybe, o užsienyje ....

 Ir argi gali būti kitaip, kada mūsų  Prezidentas, vaizdžiai tariant viduriuoja po Europą kovodamas su Lukašenka, ar dalina tenai filmukus apie nesaugią baltarusišką elektrą, kada TATENA, kurios narys yra ir Lietuva, yra davusi leidimą veikti Astravo AE....

 Taigi Prezidentas prisišaukė „hibridinį karą su Baltarusija“.

 Na ir kaip jis, vyriausiasis kariuomenės vadas, vadovauja šiam karui.

 Žymiausias pasiekimas tai jo Zokniuose surengta spaudos konferencija su Ispanijos premjeru ant greito reagavimo naikintuvų tako ....

 Ką jau padarysi, kad šalies vadovas nori būti šalies valdovu – valdžia veikia kaip narkotikai, žiauriausias išbandymas yra išbandymas valdžia.....

 Betgi ar čia tas atvejis, kurį liaudis vaizdžiai ir trumpai apsako – penkta šuns koja ....

 --------------------------

*LR Konstitucija:

 84 straipsnis

Respublikos Prezidentas:

1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;

2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti;

3) Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus; teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus;

4) Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;

5) Seimo pritarimu atleidžia Ministrą Pirmininką;

6) priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė;

7) priima Vyriausybės atsistatydinimą ir prireikus paveda jai toliau eiti pareigas arba paveda vienam iš ministrų eiti Ministro Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė; priima ministrų atsistatydinimą ir gali pavesti jiems eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras;

8) Vyriausybei atsistatydinus ar Vyriausybei grąžinus įgaliojimus, ne vėliau kaip per 15 dienų teikia Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatūrą;

9) Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus;

10) nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų numatytus valstybės pareigūnus;

11) teikia Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Aukščiausiojo Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Aukščiausiojo Teismo pirmininką; skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų – Apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritaria Seimas; skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą;

12) teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą;

13) teikia Seimui valstybės kontrolieriaus, Lietuvos banko valdybos pirmininko kandidatūrą; gali teikti Seimui pareikšti nepasitikėjimą jais;

14) Seimo pritarimu skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą;

15) suteikia aukščiausius karinius laipsnius;

16) ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

17) įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

18) daro Seime metinius pranešimus apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką;

19) Konstitucijoje numatytais atvejais šaukia neeilinę Seimo sesiją;

20) skelbia eilinius Seimo rinkimus, o Konstitucijos 58 straipsnio antrojoje dalyje numatytais atvejais – pirmalaikius Seimo rinkimus;

21) įstatymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilietybę;

22) skiria valstybinius apdovanojimus;

23) teikia malonę nuteistiesiems;

24) pasirašo ir skelbia Seimo priimtus įstatymus arba grąžina juos Seimui Konstitucijos 71 straipsnyje nustatyta tvarka.

.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą