2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

Pilietiškumo pavyzdys

 

 Toks laiškas yra nusiūstas Seimo adresatams.
**************************************
            

 Seimui

Seimo valdybai

Seimo seniūnų sueigai

2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1

*******************

    PRETENZIJA  DĖL  PREZIDENTO   ELGESIO  NEVERTINIMO

 

  Seimui neabejotinai turi būti žinoma, kad:

  1.LR konstitucija nustato:

89 straipsnis
Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas..

 

2.Prezidento įstatymas nustato: 

21 straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas

1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais:

    1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų;

    2) kai Respublikos Prezidentas suserga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų.

 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininkas turi savo, kaip Seimo Pirmininko, įgaliojimus.

3. Laikinai pavaduodamas Respublikos Prezidentą, Seimo Pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo.

 

 

 3.Seimo statutas nustato:

 

29(2) straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas

 1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais:

   1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų;

   2) kai Respublikos Prezidentas suserga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų.

 2. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduotoja Respublikos Prezidentą, kai įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas, kuriuo Seimo Pirmininkui laikinai pavedama pavaduoti Respublikos Prezidentą dėl šio laikino išvykimo į užsienį ar susirgimo.

 3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimas priima nutarimą dėl laikino Respublikos Prezidento pavadavimo. Seimo nutarimo priėmimo būtinumo klausimu Seimo posėdyje diskusija nerengiama. Seimo nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininkas turi savo, kaip Seimo Pirmininko, įgaliojimus.

5. Išnykus šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms priežastims, Seimo Pirmininkas nustoja pavaduoti Respublikos Prezidentą.

 

  

Be to Valstybės gynimo tarybos įstatymas nustato: 

5 straipsnis. Valstybės gynimo tarybos veiklos organizavimas

1. Valstybės gynimo tarybos reguliarius posėdžius, paprastai vieną kartą per mėnesį, kviečia ir jų darbotvarkę tvirtina Respublikos Prezidentas. Teisę teikti klausimus svarstyti Valstybės gynimo taryboje turi visi jos nariai.

2. Neeilinius Valstybės gynimo tarybos posėdžius šaukia Respublikos Prezidentas savo iniciatyva arba bent vieno Valstybės gynimo tarybos nario siūlymu.

 6 straipsnis. Valstybės gynimo tarybos nutarimų priėmimas

1. Priimant nutarimus, Valstybės gynimo tarybos nariai turi lygias teises. Nutarimai priimami visų Valstybės gynimo tarybos narių balsų dauguma.

 

 

O Prezidentas yra prisiekęs Tautai: 

Ø  būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai,

Ø  gerbti ir vykdyti įstatymus,   

Ø  sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas;

 

Tokiu būdu Prezidentas akivaizdžiai ir nepaneigiamai yra sulaužęs savo priesaiką:

Ø  ` nevykdo Konstitucijos jam nustatytų pareigų,  

Ø  atsisako vykdyti Valstybės gynimo tarybos įstatymą (šaukti tarybos posėdį Valstybės gynimo tarybos nario Ministro pirmininko siūlymu).

 

  Ir tai toli, toli, kaip sakoma,   ne vieninteliai atvejai, kada Prezidentas elgiasi kaip Baltarusijos „batka“ ...

O Seimas tokio Prezidento  elgesio niekaip ir nevertina ar jo nepaprotina elgtis adekvačiai.

  Ryšium su tuo, gindamas valstybės viešąjį interesą, reiškiu pretenziją Seimui dėl tokio   Prezidento elgesio nevertinimo pagal Seimo kompetenciją ir konstitucinę jo priedermę.

 

O jeigu Seimui koks nors force  majeure neleidžia to daryti – pašome jį nurodyti.

     Sumoje bet kokiu atveju tikiuosi kompetentingo paaiškinimo, kodėl sumoje toks Prezidento elgesys nevertinamas, kodėl jam leidžiama diskriminuoti Seimo narį Ministrą pirmininką dėl Valstybės gynimo tarybos posėdžio sušaukimo..

  -----------------------------------


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą