2020 m. liepos 8 d., trečiadienis

Sumoje viskas taip, kaip ir dera būti GEROVĖS valstybėje ,,,


Jau daugiau kaip dešimtmetį tęsiasi neapibrėžta situacija su daugiabučių namų šilumos punktų priklausomybe vieniems ar kitiems savininkams.

Tai prisideda prie viso komplekso neišspręstų problemų daugiabučiuose namuose ir didina teisinę painiavą

laiške Energetikos ministerijai  rašo  VŠĮ Bendruomenių universitetas direktorius Rimantas Zabarauskas.

.Esmė tame, kad vienoje vietoje Šilumos ūkio įstatymas nustato:


44. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus. Daugiabučio namo šilumos punkto įrenginiai, būtini namo tinkamam eksploatavimui ir naudojimui, yra neatskiriama namo dalis ir šio namo butų ir patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kurią draudžiama perduoti tretiesiems asmenims (kurie nėra šio namo butų ir patalpų savininkai).


 Betgi pvz. Vilniuje  ~ 4000 šilumos punktų įrengė šilumos tiekėjas ir jie yra ne daugiabučių namų savininkų nuosavybė.

   Tačiau Šilumos ūkio įstatymo taikymo praktika yra tokia, kad daugiabučių namų savininkai moka už  ne savo nuosavybės prižiūrą (eksploataciją), remontą .............

O Energetikos ministerija  pastato Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašE nustato:
22¹. Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, prižiūrėtojas prižiūri (eksploatuoja) Šilumos ūkio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.

 Tokiu būdu šilumos tiekėjų investicijų į šilumos punktų įrengimą padengimas yra, kaip sakoma, pakibęs ore ..............

Kaip ir atsakomybė už šilumos tiekėjų (savivaldybių) šilumos punktus daugiabučiuose namuose .........

Sumoje viskas taip, kaip ir dera būti GEROVĖS valstybėje ,,,
  


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą